Bank samopomocy
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Wysoka
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 975 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
regionalny

Zgodnie z danymi stowarzyszenia Kompleks Aktywności Seniorskiej (badania 2 lata temu ) na 118 tys. mieszkańców Gorzowa aż 33 tys. to osoby powyżej 60 r. ż. W tej grupie ok. 10 tys. to osoby samotne, w tym 2- 3 tys. to osoby samotne od wielu lat. Zmagają się one z problemami zdrowotnymi, trudnościami w adaptacji do współczesnego świata, narastającymi ograniczeniami fizycznym i poznawczymi. W mieście funkcjonuje 5 klubów seniora, ale żaden nie prowadzi grup wsparcia ani nie zapewnia pomocy psychologicznej. Miasto mimo tak dużej liczby seniorów nie prowadzi nowoczesnej polityki senioralnej, nie wspiera finansowo gorzowskich podmiotów seniorskich oraz nie wdraża ciekawych form aktywizacji i wsparcia.
Projekt jest odpowiedzią na rosnące lawinowo zagrożenie osamotnienia i marginalizacji osób 60+ w województwie lubuskim.
Przy udziale psychologa i lidera istniejącej grupy samopomocowej osób przewlekle chorych opracujemy pakiet materiałów „Bank Samopomocy” dotyczących tworzenia i prowadzenia seniorskich grup samopomocowych. Przeprowadzimy wojewódzką kampanię promocyjną, wyszkolimy 20 liderów (300 h warsztatów online) oraz obejmiemy ich profesjonalną superwizją (150h) na początku funkcjonowania nowych grup. Zorganizujemy 2 Kongresy i 6 sympozjów promujących samoorganizację i samopomoc seniorów. Nagramy 10 programów TV o seniorskich grupach samopomocowych i udostępnimy je wszystkim lokalnym TV w województwie. Tworzące się środowisko samoorganizujących się seniorów zachęcimy do włączenia się w konsultacje społeczne w latach 2021 i 2022. Powstanie instruktaż tworzenia seniorskich grup samopomocowych oraz 20 takich grup. Ok. 120 seniorów dzięki wzajemnej pomocy otrzyma wsparcie emocjonalne i psychiczne oraz zaangażuje się w działania społeczne.
Uczestnikami projektu będzie co najmniej 120 seniorów z 14 powiatów województwa lubuskiego

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel