…bez emocjonalnego znieczulenia
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
28-03-2022 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 800 EUR
Dotacja:
29 800 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
dzieci, osoby chorujące, pracownicy ochrony zdrowia

Projekt odpowiada na problemem ignorowania potrzeb i łamania praw dzieci i młodzieży w kontakcie z ochroną zdrowia. W ciągu roku w szpitalach ogólnych hospitalizowanych było 1,3 mln dzieci, co stanowi 7,3% pacjentów i pacjentek; w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej dzieciom udzielono 22% porad. Tymczasem w polskiej ochronie zdrowia skoncentrowanie na młodych pacjentach i pacjentkach oraz ich rodzinach jest wciąż mało popularnym podejściem. Rodzice nie mogą towarzyszyć swoim dzieciom przy wszystkich badaniach, dzieciom nie tłumaczy się procedur medycznych, nie dba o to, by zabiegi były dla nich jak najmniej stresujące. Problem dodatkowo nasilił się w pandemii w zw. z procedurami bezpieczeństwa.
W ramach projektu powstanie portal – centrum wymiany wiedzy – nt. opieki skoncentrowanej na pacjentach i pacjentkach, wpływu zabawy terapeutycznej oraz roli współpracy rodzica z personelem medycznym. Na stronie znajdą się m.in. najlepsze praktyki z innych krajów, baza zabaw terapeutycznych czy tzw. Rodzinny Pakiet Zmian, czyli narzędzie służące placówkom służby zdrowia do wprowadzania innowacji w obszarze pracy z dziećmi. Na portalu znajdą się przewodniki, materiały szkoleniowe, prezentacje, filmy, podcasty. Grantobiorca przeprowadzi również kampanię społeczną, której elementem będzie spot z udziałem dzieci nakręcony podczas konferencji prasowej.
Same działania są skierowane bezpośrednio do personelu medycznego (około 5% kadry) instytucji ochrony zdrowia, w tym do szpitali (około 500), izb lekarskich, stowarzyszeń medycznych, a także do samych rodziców. Projekt zainspiruje jednostki ochrony zdrowia do nowej organizacji opieki zdrowotnej i do wdrożenia standardu obecności rodzin w trakcie leczenia i hospitalizacji dzieci. Docelowo z projektu skorzystają dzieci i młodzież – mali pacjenci i pacjentki – oraz ich rodziny, gdyż będą one świadome procedur medycznych i decyzji, które ich dotyczą. Wzrośnie ich komfort w kontakcie ze służbą zdrowia oraz poczucie sprawczości i kontroli.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel