FAQ

1. Kto może otrzymać wsparcie?

Do składania wniosków uprawnione są:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe
 • związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki non-profit
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Print Friendly, PDF & Email
2. Ile możemy złożyć wniosków?

W każdej edycji konkursu dotacyjnego organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, ponadto może być partnerem w jednym wniosku złożonym przez inną organizację. Jeśli organizacja nie ubiega się o dotację, to może być partnerem w dwóch wnioskach składanych przez inne organizacje.

Organizacja, która otrzyma dotację w pierwszym konkursie na projekty tematyczne, nie może ubiegać się o dotację w kolejnym konkursie na projekty tematyczne i może być partnerem tylko w jednym projekcie, który otrzymał dotację.

Organizacja może otrzymać dotację na realizację projektu tematycznego i sektorowego, ale wtedy nie może być partnerem w innych projektach, które otrzymały dotację.

Print Friendly, PDF & Email
3. Kto może być partnerem w projekcie?

Partnerami mogą być: organizacje pozarządowe lub inne podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, a także grupy nieformalne z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry), z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub organizacje międzyrządowe.

Print Friendly, PDF & Email
4. Czy w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu?

Realizacja projektu z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców można wnioskować o dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
5. Czy jeśli chcę realizować projekt w partnerstwie, to mogę otrzymać wyższą dotację?

O dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych i projektów sektorowych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie można wnioskować wyłącznie w przypadku realizacji projektu realizowanego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii, Liechtensteinu.

Print Friendly, PDF & Email
6. Kim są Państwa-Darczyńcy?

Państwa-Darczyńcy to trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, które przekazały środki na działanie Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email
7. Kim są Państwa-Beneficjenci?

Do grupy Państw-Beneficjentów funduszy EOG zaliczamy:

 • Bułgarię

 • Chorwację

 • Cypr

 • Czechy

 • Estonię

 • Grecję

 • Litwę

 • Łotwę

 • Maltę

 • Polskę

 • Portugalię

 • Rumunię

 • Słowację

 • Słowenię

 • Węgry

Print Friendly, PDF & Email
8. Czy kwota dotacji na rozwój instytucjonalny pomniejsza kwotę dotacji na realizację projektu?

Środki na rozwój instytucjonalny są kwotą dodatkową, niezależną od dotacji na realizację projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój organizacji. Środki przeznaczone na rozwój organizacji nie mogą być wydatkowane na realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email