fbpx

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie są formą pozaunijnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową Państwa-Darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są członkami Wspólnoty. Głównym celem Funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem.

Na podstawie umowy między Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Unią Europejską  10% środków z Funduszy EOG w krajach objętych pomocą przeznaczonych jest na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego przez Program Aktywni Obywatele. W każdym z 15 krajów Fundusz ten administrowany jest przez niezależnego operatora wyłonionego w konkursie ofert przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami finansowanymi z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi Program Aktywni Obywatele wspiera działania w obszarach:

  • demokracja, aktywność obywatelska, dobre rządzenie i przejrzystość;
  • prawa człowieka i równe traktowanie: zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup zagrożonych wykluczeniem;
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
  • środowisko i zmiany klimatyczne.
Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel