fbpx
Nowy konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – na projekty sektorowe dotyczące monitoringu i rzecznictwa interesów środowiska organizacji społecznych
09 lutego 2021

Od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać  organizacje społeczne, które chcą zająć się   monitoringiem warunków funkcjonowania sektora obywatelskiego w Polsce oraz podjąć działania rzecznicze służące ich poprawie. Wnioski przyjmowane są do 15 marca 2021 do godz. 12:00 w południe. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy szkolenia online i indywidualne konsultacje pomagające w przygotowaniu dobrych projektów.

O dotacje w konkursie ubiegać się mogą organizacje społeczne:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne.  Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy i mogą być w 100% sfinansowane z dotacji (nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego).

Celem projektów monitoringowych i rzeczniczych finansowanych w  konkursie  jest zwiększenie możliwości działania i oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekty skupiać się powinny na działaniach służących tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności obywatelskiej; poprawie, utrzymaniu lub przeciwdziałaniu pogorszeniu otoczenia prawnego funkcjonowania całego sektora obywatelskiego albo jego części (np.: środowiska organizacji społecznych działających na terenie województwa X, czy powiatu Y) lub organizacji działających w konkretnym obszarze  (np. organizacji ekologicznych, socjalnych, strażniczych, równościowych, kobiecych,  senioralnych, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, uchodźcami, mniejszościami, itd.).

Przez działania monitoringowe w konkursie rozumiemy zbieranie informacji na temat procesu tworzenia, wdrażania i stosowania regulacji prawnych i polityk publicznych wpływających na kondycję  organizacji społecznych i szerzej sektora obywatelskiego. Monitoring dotyczyć może tworzenia prawa zarówno na poziomie centralnym (projekty ustaw rządowych, poselskich lub senackich) jak i na poziomie lokalnym (np. sposób tworzenia gminnych programów współpracy z organizacjami społecznymi). Projekty monitoringowe obejmować mogą także praktykę stosowania istniejącego od dawna lub wprowadzania w życie świeżo uchwalonego prawa (np. ustawy o działalności pożytku publicznego, ustaw o tarczach antykryzysowych, programów współpracy administracji publicznej, centralnej lub samorządowej z organizacjami etc.) .

W konkursie nie będą natomiast wspierane projekty monitoringowe dotyczące spraw ważnych społecznie, ale nie wpływających wprost na sytuację organizacji społecznych w Polsce (np. monitoring stosowania przepisów o konsultacjach społecznych czy walki z zanieczyszczeniem powietrza).

Projekty o charakterze monitoringowym nie mogą ograniczać się do obserwacji i badania i sporządzenia raportu. Ważne jest to, by zebrane w trakcie monitoringu informacje służyły przygotowaniu rekomendacji rozwiązań praktycznych i przekazaniu ich decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym organizacjom czy zainteresowanym podmiotom spoza sektora obywatelskiego. Szczególnie cenne będzie wskazanie i zainicjowanie działań, które służyć będą wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Przez działania rzecznicze w konkursie rozumiemy działania na rzecz uświadomienia decydentom potrzeby tworzenia i wspierania sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działań obywatelskich. Oznacza to, że w ramach konkursu można otrzymać dotację na takie działania rzecznicze, które dążą do poprawy lub utrzymania dobrych rozwiązań prawnych, politycznych czy gospodarczych dla funkcjonowania organizacji społecznych, inicjatyw i ruchów obywatelskich.

Projekty rzecznicze mogą być zaplanowane jako działania ciągłe, proaktywne – w sytuacji, gdy np. wnioskodawca dostrzega, że określone zmiany są potrzebne i korzystne dla sektora i warto podjąć inicjatywy prowadzące do ich wprowadzenia. Mogą być również reaktywne, interwencyjne – jeśli wnioskodawca dostrzega, że jakieś rozwiązanie (wprowadzone lub  planowane) może mieć negatywny wpływ na sytuację podmiotów sektora obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku projektów monitoringowych, także w projektach rzeczniczych ważne jest, aby podejmowane działania nie ograniczały się do „uzgadniania stanowisk”, lecz obejmowały również np. nagłośnienie problemu, przedstawienie  rekomendacji i propozycji rozwiązań czy włączenie się w proces stanowienia prawa.

Projekty monitoringowe i rzecznicze mogą być realizowane samodzielnie przez wnioskodawcę lub we współpracy z partner(ami) z Polski lub z zagranicy. Ubiegający się o dotację na działania projektowe będą mogli  wystąpić o dodatkowe środki na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), tj. inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Zainteresowanych przygotowaniem projektu w konkursie zapraszamy na  szkolenia online:

22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: „Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład”.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: „Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkami.
1 marca 2021 – szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?”, link do rejestracji podamy wkrótce.

W okresie  15 do 26 lutego prowadzić będziemy indywidualne konsultacje, w ramach których będzie można zweryfikować, czy planowane przez Was działania mają charakter sektorowy – monitoringowy lub rzeczniczy.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/

Zachęcamy także do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego, które odbyło się 21 stycznia 2021.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.  Jego celem jest wspieranie organizacji społecznych w Polsce, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W Polsce za realizację Programu odpowiada konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel