fbpx
Chcielibyśmy zorganizować grupy wsparcia i pomoc psychologiczną dla osób LGBT. Czy takie działania mogą być finansowane w ramach Waszego Programu?

Działania jak pomoc psychologiczna, prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, samoorganizacja grup zagrożonych dyskryminacją jak najbardziej mieszczą się w celach Obszaru 2.

W Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie finansujemy projekty, których celem jest ochrona praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wynikającej z różnych przesłanek, także ze względu na orientację seksualną. W „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” opisujemy przykładowe rodzaje wspieranych działań, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel