fbpx
Gdzie możemy znaleźć listę grup narażonych na dyskryminację (Obszar 2.) lub wykluczenie (Obszar 3.)?

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na dyskryminację. Zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację w ramach Obszaru 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na dyskryminację, czyli na nierówne, gorsze traktowanie osób w oparciu o ich przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, np. wyznania, pochodzenia etnicznego/narodowego, płci, orientacji seksualnej lub stopnia sprawności.

Podobnie w  Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie nie podajemy zamkniętego katalogu. To zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na wykluczenie (to znaczy, że z przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel