Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łężyny
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Z danych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wynika, że głosy większości osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, nie są słuchane. Brakuje im kontroli nad własnym życiem, są traktowane z niedostatecznym szacunkiem i niewystarczająco doceniane. Rodziny, opiekunowie/ki, wychowawczy/-nie nie pozwalają im na swobodę w podejmowaniu decyzji, nie uznają ich prawa do popełniania błędów, nie wspierają w przejmowaniu większej kontroli nad własnym życiem. Przeprowadziliśmy także diagnozę potrzeb potencjalnych uczestników/czek projektu w formie ankiety i wywiadów. Wśród najważniejszych potrzeb wymieniano: poczucie bycia potrzebnym, nabycie umiejętności zorganizowania swojego czasu, zdobycie doświadczenia, w tym zawodowego, a także: pokonanie nieśmiałości, zwiększenie wiary w siebie i otwartości.
Głównym celem projektu jest rozwinięcie wolontariatu integracyjnego jako formy aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizacji zawodowej.
Przeszkolimy asystentów/-ki oraz wolontariuszy/-ki z niepełnosprawnością. Zorganizujemy praktyki dla wolontariuszy/-ek oraz kiermasz wolontariatu integracyjnego (oferty miejsc pracy wolontariackiej). Zapewnimy im możliwość uczestnictwa w wydarzeniach okolicznościowych oraz przygotujemy ich do działań rzeczniczych. Uczestnicy/-czki projektu utworzą sieć, do której zaproszą inne osoby zainteresowane działaniami wolontariackimi. Stworzymy stronę internetową projektu w postaci platformy wolontariatu. Utworzymy integracyjny punkt wolontariatu o zasięgu lokalnym, który będzie współprowadzony przez osoby z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością zyskają nowe kompetencje i umiejętności, dzięki wolontariatowi będą angażowały się w życie lokalnej społeczności. 45 osób przygotuje się do działań samorzeczniczych. Powstanie integracyjna sieć wolontariatu.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby z niepełnosprawnościami jako wolontariusze/-ki (30) oraz ich asystenci/-tki (15), pracujący z osobami z niepełnosprawnościami z obszarów wiejskich i małych miast z terenu powiatu jasielskiego i ościennych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel