fbpx
Court Watch przeciw przemocy domowej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
76 000,00 EUR
Dotacja:
73 696,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
kobiety, przedstawiciele zawodów prawniczych

Problem przemocy w rodzinie jest niezmiennie aktualny, na co wskazują choćby dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące osób skazanych za przemoc czy liczby wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”. Statystyki te nie pokazują jednak rzeczywistej skali zjawiska, które dodatkowo nasiliło się w pandemii. Niestety, podejmowane od lat działania naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, m.in. ze względu na niską świadomość specyfiki przemocy ze względu na płeć, również w ramach samego wymiaru sprawiedliwości, oraz brak skutecznych rozwiązań gwarantujących ochronę osób doświadczających przemocy domowej.
W ramach projektu przeprowadzono obywatelski monitoring 254 rozpraw sądowych metodą court watch oraz badanie 315 akt spraw karnych. Przeprowadzono również ogólnopolskie badania internetowe na temat społecznych postaw wobec sprawców przemocy oraz wywiady pogłębione z koordynatorami/koordynatorkami i trenerami/trenerkami programów korekcyjno-edukacyjnych. Na podstawie badań i danych z obserwacji powstał raport ukazujący kompleksowo, jak wymiar sprawiedliwości radzi sobie z problemem przemocy domowej oraz jakie są wady systemu.
W rezultacie projektu zidentyfikowano i uzupełniono luki w oficjalnych danych statystycznych (np. dotyczące relacji pomiędzy osobami stosującymi przemoc domową oraz jej ofiarami), przygotowano diagnozę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wobec problemu przemocy w rodzinie oraz opracowano rekomendacje. Raport wskazuje m.in. na takie problemy jak: częste odwoływanie rozpraw, nieadekwatne traktowanie uczestników i uczestniczek posiedzeń, wtórna wiktymizacja pokrzywdzonych, fikcyjne ściganie sprawców z urzędu, odkładanie zeznań w czasie, brak jednolitej praktyki stosowania środków zapobiegawczych, ignorowane przez sądy alkoholizmu sprawców, pomijanie małoletnich jako ofiar przemocy. Zdiagnozowano również liczne bariery efektywnego oddziaływania na sprawców przemocy.
Wyniki badania nagłaśniano i upowszechniano, by posłużyły uwrażliwieniu instytucji wymiaru sprawiedliwości na problem przemocy domowej oraz zmianie nieefektywnych i krzywdzących praktyk sądowych, podniesieniu kultury prawnej w tym obszarze oraz zmianie świadomości społecznej. W najbliższej przyszłości posłużą one działaniom rzeczniczym mającym na celu nowelizację przepisów kodeksu postępowania karnego oraz wydanie rozporządzeń i odpowiednich wytycznych gwarantujących realną ochronę ofiar przemocy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel