Court Watch przeciw przemocy domowej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
76 000 EUR
Dotacja:
74 875 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania rzecznicze, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Grupy docelowe:
kobiety, przedstawiciele zawodów prawniczych

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące osób skazanych oraz procedur „Niebieskiej Karty” pokazują, że problem przemocy w rodzinie jest niezmiennie aktualny, a podejmowane od lat działania naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Świadomość przyczyn i natury tej formy przemocy jest nadal niska, także wśród sędziów i decydentów.

Nadrzędnym celem projektu jest zdiagnozowanie barier od lat blokujących niwelowanie poziomu przemocy domowej oraz upowszechnienie rozwiązań gwarantujących ochronę prawa do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz sprawiedliwego traktowania osób doświadczających przemocy domowej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony obywatelski monitoring rozpraw sądowych metodą typu court watch. Blisko 100 wolontariuszy będzie uczestniczyć w 50 rozprawach w roli bezstronnych obserwatorów. Do pozyskania spraw wykorzystany zostanie samopomocowy portal Fundacji www.wokandaobywatelska.pl. Obserwatorzy będą zbierać dane na temat pracy sądu i przestrzegania praw stron w postępowaniach dotyczących przemocy domowej. W razie potrzeby na bieżąco będą podejmowane interwencje.

Projekt obejmuje największe w Polsce badanie aktowe 300 spraw karnych z art. 207 Kodeksu Karnego (znęcanie psychiczne i fizyczne). Projekt przewiduje także badania CAWI na temat społecznych postaw wobec sprawców przemocy oraz wywiady pogłębione z koordynatami lub trenerami programów korekcyjno-edukacyjnych. Ponadto, opracowany zostanie zbiór dobrych praktyk stosowanych w innych krajach.

Na podstawie badań i danych z obserwacji powstanie raport ukazujący kompleksowo sytuację sprawców i ofiar przemocy domowej w wymiarze sprawiedliwości oraz istniejące wady systemu. Wyniki badania oraz wiedza naukowa nt. przemocy domowej i jej przeciwdziałania będą nagłaśniane, by podnosić kulturę prawną i świadomość społeczną. Raport i opracowanie dobrych praktyk będą przedmiotem szeroko zakrojonych działań rzeczniczych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel