Czarna księga ofiar przemocy domowej w Polsce 2021
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 500,00 EUR
Dotacja:
74 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, społeczeństwo

W Polsce dane na temat ofiar śmiertelnych przemocy domowej są niekompletne, często podawane w formie szacunkowej, a sposób zbierania ich przez instytucje i służby budzi wiele zastrzeżeń. Brakuje spójnego systemu zbierania danych z różnych statystyk.

W trakcie projektu zostaną zebrane dane z różnych źródeł na temat śmiertelnych przypadków przemocy domowej, m.in. ze statystyk wymiaru sprawiedliwości, gminnych zespołów interdyscyplinarnych, policji, organizacji pozarządowych, GUS, ochrony zdrowia. Na podstawie zebranych danych powstanie raport „Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce w 2021 roku” prezentujący informacje o śmiertelnych przypadkach przemocy w rodzinie. Raport będzie uwzględniał zarówno bezpośrednie zabójstwa, jak i samobójstwa oraz niewyjaśnione zaginięcia w rodzinach, w których wcześniej dochodziło do przemocy. Wiarygodne i rzetelne dane na ten temat posłużą zarówno do edukacji społecznej, jak i do działań rzeczniczych w sprawie zmiany metody zbierania danych w tym zakresie. W ramach działań rzeczniczych projekt przewiduje webinaria i seminaria dla ekspertów oraz polityków.

Efektem projektu będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz osób decyzyjnych na śmiertelne skutki bagatelizowanej w Polsce przemocy domowej. Ponadto, zostaną wypracowane lepsze mechanizmy zbierania danych na ten temat.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel