fbpx
Czarna księga ofiar przemocy domowej w Polsce 2021
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 500,00 EUR
Dotacja:
74 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, społeczeństwo

Projekt dotyczy problemu braku spójnego systemu zbierania danych na temat ofiar śmiertelnych przemocy domowej w Polsce. Statystyki te są niekompletne, często podawane szacunkowo, a sposób zbierania ich przez instytucje i służby budzi wiele zastrzeżeń. Statystyki zbierane w ramach monitoringu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie uwzględniają takich danych. Liczba śmiertelnych przypadków przemocy domowej w Polsce nie jest znana – posługujemy się szacunkową liczbą od 150 do 500 ofiar rocznie, w zależności od źródła danych. Zarówno opinia publiczna, jak i media oraz decydenci lekceważą problem. Polskie władze nie realizują należycie wymogów Konwencji Stambulskiej, która zobowiązuje je do zbierania danych o ofiarach przemocy w rodzinie.

W ramach projektu zebrano dane z różnych źródeł na temat śmiertelnych przypadków przemocy domowej, m.in. ze statystyk wymiaru sprawiedliwości, gminnych zespołów interdyscyplinarnych, policji, organizacji pozarządowych, GUS. Na podstawie zebranych danych powstał raport „Teraz koniec z Tobą. Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021” zawierający informacje o śmiertelnych przypadkach przemocy w rodzinie. Wyniki badania były publikowane w mediach. W ramach projektu powołany został interdyscyplinarny zespół 6 ekspertów i ekspertek, który odpowiadał za jego merytoryczną wartość. Przeprowadzono również trzy webinary poświęcone problemom związanym z eskalacją przemocy domowej oraz zorganizowano trzy seminaria z przedstawicielami i przedstawicielkami kluczowych instytucji w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych na poziomie krajowym (Zespól Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Parlamentarny Zespół Praw Kobiet w Sejmie, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

W efekcie projektu zwrócono uwagę opinii publicznej oraz przedstawicieli i przedstawicielek instytucji rządowych i służb na śmiertelne skutki bagatelizowanej w Polsce przemocy domowej. Zidentyfikowane luki w systemie gromadzenia danych nt. ofiar przemocy w rodzinie pozwoliły na stworzenie rekomendacji. Postulowane zmiany są obecnie przedmiotem prac Ministerstwa Sprawiedliwości. Zauważalne jest również większe zainteresowanie mediów sprawami związanymi z przemocą domową i jej tragicznymi skutkami.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel