Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 130 EUR
Dotacja:
22 500 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Pomimo istniejących rozwiązań prawnych, osoby Głuche w dalszym ciągu stanowią grupę wykluczoną społecznie (Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, 2014). Wynika to z braku świadomości osób słyszących na temat funkcjonowania oraz potrzeb osób Głuchych. Na podstawie doświadczeń z naszej blisko 7-letniej działalności, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że poziom wiedzy osób słyszących na temat kultury osób g/Głuchych i Polskiego Języka Migowego jest znikomy. Nadal powszechne są krzywdzące stereotypy na temat osób g/Głuchych.
Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób g/Głuchych.
Powołamy Grupę samopomocową i poprowadzimy dla niej spotkania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, w tym dotyczące samorzecznictwa. Tematykę uzgodnimy z uczestnikami. Z grupy wyłonimy 5 self-adwokatów/ek, które dzięki nabytym kompetencjom będą prowadzić działania na rzecz swojej społeczności. Osoby te poprowadzą w urzędach i innych instytucjach publicznych warsztaty podnoszące świadomość na temat kultury i potrzeb osób g/Głuchych. Uczestni(cz)kom projektu zapewnimy wsparcie tłumacza Polskiego Języka Migowego oraz poradnictwo prawno-obywatelskie i psychospołeczne. Zorganizujemy wolontariat ukierunkowany na wsparcie edukacji słyszących dzieci Głuchych rodziców.
W projekcie weźmie udział 25 osób z niepełnosprawnością słuchu z terenu Olsztyna.
Uczestnicy projektu nabędą podstawową wiedzę nt. swoich praw, możliwości przezwyciężania napotykanych trudności, występowania we własnym imieniu. 5 osób podejmie działania samorzecznicze.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel