fbpx
Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 520,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
osoby chorujące, pracownicy ochrony zdrowia

Reforma opisana w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego polega na przejściu z modelu azylowego (kumulacja usług w wielkich ośrodkach) i biomedycznego (trudność psychiczna – choroba ciała i wystarczalność farmakoterapii) na model psychiatrii środowiskowej (biopsychospołeczny model zaburzeń, wsparcie blisko domu, trudność psychiczna – problem życiowy). Wnioski z Raportu Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli (2015) wskazują na niesatysfakcjonujący poziom umiejętności lekarzy/ek. Dodatkowo istnieje obawa, że lekarz/ka-psychiatra nie ma przygotowania do pracy w interdyscyplinarnych zespołach powstających w Centrach Zdrowia Psychicznego.
Celem projektu jest wsparcie trwającej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego poprzez popularyzację humanistycznych aspektów psychiatrii, filozofii psychiatrii oraz praktyki opartej na wartościach.
Opracujemy i przeprowadzimy z udziałem ekspertów przez doświadczenie: 3 kursy „Filozofia psychiatrii jako podstawy praktyki” dla studentów/ek studiów medycznych, 3 „Warsztaty z praktyki opartej na wartościach” dla interdyscyplinarnych zespołów (personel medyczny, pracownicy/czki pomocy społecznej, pacjenci/tki oraz beneficjenci/tki wsparcia społecznego), 5 webinariów popularyzujących filozofię i etykę zdrowia psychicznego dla szerokiego grona. Przeprowadzimy też ewaluację prowadzonych działań i upowszechnimy jej wyniki (publikacja 2 artykułów, seminarium końcowe oraz przekazanie wyników instytucjom odpowiedzialnym za reformę psychiatrii).
Rezultatem działań będzie poprawa jakości usług psychiatrycznych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji psychiatrów, poszerzenie oferty edukacyjnej na studiach medycznych oraz zainspirowanie systemowych zmian w tym zakresie;
W projekcie uczestniczyć będzie 9 osób, w tym ekspertka przez doświadczenie, odbiorcami działań będzie 60 studentów/ek, 30 członków/iń zespołów interdyscyplinarnych i 150 słuchaczy/ek webinariów.
Partner udzieli wsparcia naukowego we wszystkich działaniach programowych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel