fbpx
Głusi – aktywni obywatele
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 03-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

W Polsce jest co najmniej 40 tys. osób głuchych, które komunikują się polskim językiem migowym – PJM (Zasada równego traktowania prawo i praktyka nr 13. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich). W zdecydowanej większości reprezentują je osoby słyszące lub słabosłyszące. Na wielu konferencjach dotyczących niepełnosprawności lub dostępności nie widać osób posługujących się PJM. Jest niewielu wykwalifikowanych tłumaczy PJM. Osoby głuche zazwyczaj nie są osobami decyzyjnymi w organizacjach społecznych. Także w Polskiej Radzie Języka Migowego stanowią mniejszość. Słyszący decydenci nie posługują się lub posługują się bardzo słabo w PJM, co sprzyja odsuwaniu g/Głuchych od zadań, na temat których trzeba się wypowiedzieć. Głusi są bardzo często wyręczani przez osoby słyszące – słyszących asystentów, co przekłada się na wyuczoną bezradność i utrwala ich niemoc. Projekt odpowiada na problem braku wystarczającej reprezentacji g/Głuchych w gremiach zajmujących się ich sprawami.
Zainicjujemy sieć Głuchych działaczy/ek (posługujących się PJM) – liderów/ek środowiska z całej Polski (self-adwokaci/tki). Utworzymy Radę Głuchych. Głusi samodzielnie dokonają audytu dostępności różnych obszarów, z którymi spotykają się na co dzień. Wskażą bariery prawne i przygotują rekomendacje rozwiązań. Przetestują 10 aktualnie istniejących rozwiązań dla osób głuchych (np. aplikacji alarmowej 112 dedykowanej głuchym). Self-adwokaci/tki zajmą się także opiniowaniem aktualnie prowadzonych przez różne instytucje działań na rzecz g/Głuchych i zgłaszaniem potrzeb, opiniowaniem projektów ustaw, udziałem w ogłaszanych konsultacjach społecznych.
W działaniach samorzeczniczych weźmie udział 15 g/Głuchych.
Powstanie Raport z monitoringu zawierający wyniki przeglądu ustawodawstwa w Polsce oraz audytu przeprowadzonego w różnych przestrzeniach życia społecznego. Dzięki powstaniu sieci Głuchych aktywistów zwiększy się udział g/Głuchych w procesie konsultacji społecznych zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim (min. 10 opinii).

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel