fbpx
Kroki do domu. Udomowienie usług dla osób w kryzysie bezdomności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zielona Góra
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 950,00 EUR
Dotacja:
73 950,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
nowe metody i standardy świadczenia usług
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności

W Polsce żyje ok. 30 000 osób w kryzysie bezdomności, ok.25 000 przebywa w placówkach (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 2019). Raport NIK z 2020 r. wskazuje, że działania podejmowane przez organy administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych nie stanowią spójnego i skutecznego systemu, który prowadziłby osoby bezdomne do usamodzielnienia życiowego. Niezbędne jest znalezienie nowych rozwiązań, w tym mieszkaniowych, z jednoczesnym ograniczeniem mało efektywnego i kosztownego systemu placówkowego.

Naszym celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób w kryzysie bezdomności z uwzględnieniem nowego nurtu polityki społecznej – deinstytucjonalizacji.

Przeanalizujemy istniejące narzędzia i metody pracy w Schronisku oraz potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Zorganizujemy panel ekspercki, na którym zostaną opracowane rekomendacje dotyczące procesu przejścia ze Schroniska w formułę mieszkań modułowych oraz cele strategiczne i operacyjne nowego programu. W czasie prac zespołu Schroniska program będzie na bieżąco konsultowany z mieszkańcami/nkami. W ramach drugiego panelu eksperci/tki opracują rekomendacje do jego wdrażania i upowszechniania. Podczas wizyt studyjnych skorzystamy z doświadczeń Y-Foundation z Finlandii oraz Stowarzyszenia Wspólnoty Chleba. Będą w nich też uczestniczyć przedstawiciele/ki samorządu (w sumie 15 osób).
Dla zespołu zorganizujemy szkolenia metodą dialogu motywującego (5 warsztatów i 3 spotkania superwizyjne) oraz warsztat zapoznający uczestników/czki z metodologią programu Najpierw Mieszkanie.

W działaniach uczestniczyć będzie kadra i mieszkańcy/nki Schroniska w Zielonej Górze (10 osób), eksperci/tki, przedstawiciele/ki instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie bezdomności – łącznie 40 osób.

Dzięki realizacji projektu powstanie kompleksowy i długofalowy program udomowienia usług dla osób w kryzysie bezdomności a kadra zostanie przygotowana do jego realizacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel