fbpx
Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Elbląg
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-04-2021 - 30-09-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
137 476,00 EUR
Dotacja:
137 476,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt był odpowiedzią na potrzebę trwałego wzmocnienia III sektora na Warmii i Mazurach przez profesjonalizację, poprawę komunikacji ze społ. lokalnymi, a zwłaszcza ich specjalizację i zaangażowanie w procesy tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych w szczególności lokalnie. Konieczność działania na rzecz wzmocnienia demokracji lokalnych i procesów stanowienia prawa miejscowego, gdyż w wielu przypadkach samorządy nie radzą sobie z szeregiem zagadnień kluczowych dla obywateli. Kluczowym problemami ost. lat była również pandemia – sektor społ. znacząco ucierpiał, nie mógł liczyć na takie wsparcie finansowe jak inne sektory. Wiele NGO zawiesiło swoją działalność, większość miała problemy finansowe, kadrowe(NGO wobec pandemii,2020, Klon/Jawor). Następnym problemem była niska wiedza społeczna na temat NGO, czym się zajmują, jaką pełnią rolę lub wręcz niechęcią związaną m.in. z negatywną narracją prowadzoną w mediach.

Głównym odbiorcą projektu były organizacje pozarządowe i grupy nieformalnej działające na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (przedstawiciele fundacje, stowarzyszenie, grupy nieformalne, aktywiści i działacze społeczni itp). Pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy województwa i przedstawiciele samorządów, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych śledzili ofertę i wyniki działań projektu. Działania podjęte w projekcie to: szkolenia, doradztwo, konsultacje, cykle szkoleniowe, ekspertyzy, mini-projekty, sesje społeczne. Wszystkie z wymienionym działań były istotne dla komplementarności oferty wzmacniającej organizacje. Produktami projektu były: szkolenia (328h), doradztwo (511h), sesje społeczne (27), mini-projekty (20), ekspertyzy (6).

W opinie realizatora projektu, projekt zakończył się sukcesem. Korzyścią z przeprowadzonych działań jest wzmocnienia ponad 337 organizacji z regionu, oraz wypracowano merytoryczne i wartościowe dokumenty w postaci ekspertyz które posłużą w przyszłości zarówno organizacjom jak i samorządom lokalnym. Znaczenie podjętych działań widać w aktywizacji środowiska, ich działaniach własnych m.in. poprzez prowadzenie mini-projekty, udział w konsultacjach, organizowanych przez JST, współudział

w wypracowanych dokumentach i wzrost kompetencji ich przedstawicieli zarówno w szkoleniach jak i cyklach szkoleniowych. Wyniki projektu będą miały swoje długoterminowe, pozytywne konsekwencje, m.in. wzrost wiedzy, większy udział org. w stanowieniu prawa, wykorzystania dostępu do inf. publicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel