Laboratorium Aktywizacji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
35 150,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
migranci

Przyjazd wielu migrantów/tek ekonomicznych i uchodźców/czyń, a w ostatnich miesiącach sytuacja pandemii, sprawiają, że stajemy się coraz bardziej nieufni wobec innych. Nieufność ta jest podsycana dodatkowo resentymentami historycznymi i działalnością części mediów. Znacząca grupa migrantów wybiera Warszawę. Ważne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat różnorodności kulturowej stolicy, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych społeczności oraz poznania ich obyczajów, wartości, kultury i tradycji.
Celem projektu jest pokazanie migracji jako szansy na przekazywanie wiedzy i wzajemne poznawanie się kultur przy udziale potencjału zawodowego i twórczego przyjeżdżających do Warszawy cudzoziemców i cudzoziemek, oraz wzmacnianie działań obejmujących wielojęzyczną informację dla migrantów/ek dotyczącą funkcjonowania w Polsce we wszelkich obszarach życia społecznego.
Działania oprzemy na wypracowanych i sprawdzonych przez nas w działaniu mechanizmach aktywizacji migrantów/ek – stwarzania przestrzeni do ich własnych działań. Poprowadzimy Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych (3 edycje): warsztaty tworzenia i zarządzania inicjatywami (społecznymi, obywatelskimi, edukacyjnymi, kulturalnymi), realizacja własnych projektów przy wsparciu specjalistów. Wznowimy działalność IMI Radia. Przeszkolimy przedstawicieli/ki społeczności migranckich, którzy przy specjalistycznym wsparciu będą realizować cotygodniowe wielojęzycznych (6-8 języków) audycje radiowe. Zamierzamy zrealizować także cykl co najmniej 12 audycji poradniczo-informacyjnych w trzech językach na temat funkcjonowania w Polsce w różnych obszarach życia (m.in. legalizacja pobytu, rynek pracy, system edukacji, zakładanie organizacji pozarządowej lub działalności gospodarczej).
W działaniach edukacyjnych weźmie udział 54 migrantów/ek. W ramach Katalizatora Inicjatyw Wielokulturowych uczestnicy zrealizują 12 inicjatyw.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel