fbpx
Lokalny System Wsparcia wobec problemu przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Krzyżowa
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
21 550,00 EUR
Dotacja:
21 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania informacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Projekt dotyczy problemu przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy psychicznej i ekonomicznej, w gminie Jeleśnia. W gminie mieszka 13 tys. osób, a w ostatni czasie liczba wydawanych co roku Niebieskich Kart wynosiła tam od 50 do 70 (PCPR w Żywcu). Dane te jednak nie pokazują całego zjawiska – przemoc ze względu na płeć pozostaje bowiem tematem tabu, zwłaszcza w małych miejscowościach i wsiach. ??Dodatkowo czynnikiem przyczyniającym się do stosowania przemocy jest nadużywanie alkoholu przez sprawców, co stanowi niemal powszechny problem w gminie. Od 2019 r. Grantobiorca prowadzi jedyny w okolicy bezpłatny punkt porad psychologicznych; z jego obserwacji wynika jednak, że w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie na pomoc znacznie wzrosło. Tymczasem w okolicy brakuje innego wsparcia dla ofiar przemocy – z najbliższego bezpłatnego dyżuru psychologicznego można skorzystać dopiero w oddalonym o 20 km Żywcu.

W ramach projektu Grantobiorca rozwinął działalność prowadzonego przez siebie punktu pomocy psychologicznej, a także poszerzył zakres wsparcia poprzez zapewnienie klientkom bezpłatnych mediacji. Działalności punktu towarzyszyła lokalna kampania informacyjna nt. oferowanej pomocy i podnosząca poziom świadomość społeczną nt. zjawiska przemocy. Elementem kampanii był cykl rozmów na żywo oraz kilkunastu radiowych podcastów edukacyjnych poruszających różne aspekty problemu przemocy.

Działania były skierowane do osób doświadczających przemocy mieszkających w gminie Jeleśnia – przede wszystkim do kobiet i młodzieży. 238 osób uzyskało bezpłatne wsparcie psychologiczne, a 46 osób skorzystało z mediacji. Otrzymały one realną pomoc, wzmocniły wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, odzyskały poczucie sprawczości i wpływu, a także rozwinęły kompetencje rozpoznawania różnych przejawów przemocy i reagowania na nią. Wzrosła również świadomość lokalnych mieszkańców i mieszkanek na temat problemu przemocy – powszechności zjawiska oraz form, jakie przybiera. Grantobiorca nawiązał również partnerstwo z lokalnymi instytucjami publicznymi – urzędem gminy, ośrodkiem kultury i szkołami – które włączyły się w działania informacyjne i wsparły Grantobiorcę, udostępniając swoją infrastrukturę na potrzeby realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel