fbpx
Lubelscy Liderzy Dostępności na START
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
128 672,00 EUR
Dotacja:
128 672,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania i wdrożenia w województwie lubelskim modelu współpracy międzysektorowej na rzecz realizacji systemowych rozwiązań w zakresie dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) z udziałem organizacji pozarządowych działających na rzecz grup osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Pozwoli to osobom ze szczególnymi potrzebami korzystać z różnej oferty organizacji pozarządowych na miarę swoich możliwości i aspiracji.
Do tej pory w Polsce nie były podejmowane na szerszą skalę inicjatywy wspierające rozwój instytucjonalny i działania organizacji w zakresie wdrażania zasad dostępności. Z kolei istniejące systemowe rozwiązania dotyczą tylko administracji publicznej. Takie podejście nie uwzględnia specyficznych warunków wdrażania dostępności przez organizacje pozarządowe w regionach. W tym zakresie Polska zobowiązana jest stosować międzynarodowe cele dotyczące poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych) oraz zasady dostępności określone w ustawie z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W ramach projektu zaplanowano m.in. utworzenie regionalnego międzysektorowego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, zbadanie perspektywy współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym na rzecz dostępności, mapowanie lubelskich organizacji pozarządowych stosujących standardy dostępności, realizację programu edukacyjnego „Lubelscy Liderzy Dostępności” oraz realizację internetowej kampanii społecznej „PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI”.
Parterem w projekcie jest Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Wartością dodaną projektu będzie dalsza współpraca partnerów projektu w zakresie zwiększania udziału organizacji pozarządowych we wdrażaniu zasad dostępności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel