fbpx
Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 28-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 248,70 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, włączanie odbiorców usług w ich projektowanie i audyt oraz w testowanie nowych rozwiązań
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, osoby z niepełnosprawnością, samorządowcy, społeczeństwo, społeczność lokalna

Z obserwacji, które przeprowadziliśmy wynika, że ogromnym problemem w województwie śląskim jest to, że osoby z niepełnosprawnością mają bardzo utrudniony dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Według badań Najwyższej Izby Kontroli wiele jednostek samorządu terytorialnego nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Z naszych badań wynika, że od 20 lat funkcjonowania rad do spraw osób niepełnosprawnych wciąż brakuje diagnozy potrzeb takich rad i wsparcia ich działań, także we współpracy z samorządami. W praktyce główną działalnością rad jest raz w roku opiniowanie podziału środków, które powiaty dostają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Znaczący i problematyczny jest także brak współpracy między radami.
Odpowiemy na te problemy organizując warsztaty dla osób zasiadających w radach ds. osób niepełnosprawnych w województwie śląskim. Rady mają póki co niewielki wpływ na polityki publiczne, ale poprzez wzmocnienie wiedzy członków/kiń ich potencjał zostanie wykorzystany w większym stopniu. Wspólnie wypracujemy strategię i standardy funkcjonowania rad i zaprezentujemy je na forum, na które zaprosimy przedstawiciel(k)i wszystkich rad z województwa śląskiego oraz urzędników/czki, którzy zajmują się współpracą z nimi. W 5 wybranych powiatach pilotażowo wdrożymy wypracowane pomysły. Przedstawiciele/ki tych rad opowiedzą o tym doświadczeniu i swoich wrażeniach na seminariach, które zorganizujemy dla rad z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Dzięki temu więcej rad pozna efekty naszej pracy i będzie miało szansę usłyszeć o nowych pomysłach na swój rozwój i działalność oraz poznać siebie nawzajem.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel