fbpx
Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 28-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 248,70 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym, włączanie odbiorców usług w ich projektowanie i audyt oraz w testowanie nowych rozwiązań
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, osoby z niepełnosprawnością, samorządowcy, społeczeństwo, społeczność lokalna

Z obserwacji, które przeprowadziliśmy, wynika, że ogromnym problemem w województwie śląskim jest to, że osoby z niepełnosprawnością mają utrudniony dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Według badań Najwyższej Izby Kontroli wiele jednostek samorządu terytorialnego nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie z naszych badań wynikają różne deficyty funkcjonowania rad ds. osób niepełnosprawnych. Od 20 lat ich funkcjonowania wciąż brakuje diagnozy ich potrzeb i wsparcia ich działań, także we współpracy z samorządami. W praktyce główną działalnością rad jest coroczne opiniowanie podziału środków, które powiaty otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Znaczący i problematyczny jest także brak współpracy między radami.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, organizując warsztaty dla osób zasiadających w radach ds. osób niepełnosprawnych w województwie śląskim. Rady miały niewielki wpływ na polityki publiczne, ale poprzez wzmocnienie wiedzy członków/kiń ich potencjał został wykorzystany w większym stopniu. Wspólnie wypracowaliśmy strategię i standardy funkcjonowania rad i zaprezentowaliśmy je podczas forum, na które zaprosiliśmy przedstawiciel(k)i wszystkich rad z województwa śląskiego oraz urzędników/czki, którzy zajmują się współpracą z nimi. W pięciu wybranych powiatach pilotażowo wdrożyliśmy wypracowane rozwiązania. Przedstawiciele/ki tych rad opowiedzieli o tym doświadczeniu i swoich wrażeniach na seminariach, które zorganizowaliśmy dla rad z Wrocławia, Opola i Katowic. Dzięki temu więcej rad poznało efekty naszej pracy i miało szansę usłyszeć o nowych pomysłach na swój rozwój i działalność oraz poznać siebie nawzajem.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki warsztatom i seminariom uczestnicy/czki zwiększyli poziom swojej wiedzy w zakresie dobrych praktyk funkcjonowania rad i mieli okazję nawiązać nowe kontakty.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel