fbpx
Na straży praw rodzących w czasach kryzysu
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
72 239,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
kobiety, pracownicy ochrony zdrowia

Pandemia COVID-19 wpłynęła na realizację praw kobiet w opiece okołoporodowej. Atmosfera strachu spowodowała, że wiele decyzji podejmowanych przez decydentów w ochronie zdrowia podejmowano pod wpływem emocji, a placówki medyczne wprowadzały często procedury nie poparte dowodami naukowymi lub niezgodne z wytycznymi ministerialnymi. W odpowiedzi na bardzo trudną sytuacją kobiet i osób w ciąży, ograniczeniami w dostępności do opieki, niewłaściwymi praktykami w szpitalach oraz zbiorowymi naruszeniami praw pacjenta podejmowano działania interwencyjne w szpitalach i rzecznicze wobec decydentów.
W ramach projektu podjęto 49 interwencji wobec placówek medycznych i 9 interwencji i inicjatyw systemowych. Interwencje podejmowano w wyniku zgłoszeń kobiet i innych osób, w tym partnerów i personelu medycznego. Udzielono 983 porad prawnych oraz udzielono pomocy 816 osobom poprzez media społecznościowe.
Przeprowadzono monitoring opieki w szpitalach i na oddziałach położniczych przestrzegania praw pacjenta i Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 10 257 kobiet rodzących w okresie pierwszego roku pandemii COVID-19, zebrano również doświadczenia 429 położnych, lekarek, lekarzy, a także osób zarządzających placówkami. W oparciu o wyniki opracowany został raport „Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego” zawierający rekomendacje dla Ministra Zdrowia i kierowników szpitali.
Dzięki podjętym działaniom interwencyjnym i rzeczniczym w bardzo wielu placówkach zmieniono procedury postępowania – przywrócono porody rodzinne, zniesiono nakaz noszenia maseczek podczas porodu, oddano decyzyjność matce w kwestii opieki nad dzieckiem w sytuacji zakażenia, zlikwidowano obowiązek posiadania testu u osoby bliskiej oraz obowiązek posiadania certyfikatu szczepień, którego nie wymagają zalecenia konsultanta krajowego ds. ginekologii i położnictwa. Wypracowana przez zespół procedura interwencji przynosi efekty długofalowe. Stała kontrola porodówek, interwencje wobec placówek zgłaszanych przez kobiety i personel medyczny, angażowanie Rzecznika Praw Pacjenta do podejmowania działań oraz upublicznianie podejmowanych interwencji w mediach społecznościowych wpływa na podnoszenie jakości opieki okołoporodowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel