fbpx
Niewidzialne/i mieszkańcy/ki – rzecznictwo na rzecz migrantów/ek w Lublinie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
73 500,00 EUR
Dotacja:
73 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
migranci, samorządowcy, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji migrantów i migrantek w Lublinie. Przez ostatnią dekadę liczba osób pochodzących z innych krajów wzrosła 10-krotnie, a migracja zmieniła swój charakter z tymczasowej na stałą. Niestety, samorząd nie podejmuje działań na rzecz integracji migrantów i migrantek, nie oferuje im systemowego wparcia, a to z kolei naraża ich na dyskryminację. Tymczasem osoby te potrzebują wsparcia w takich obszarach jak choćby ochrona zdrowia, edukacja, praca czy przemoc w rodzinie. W mieście trwają prace nad strategią, która ma uwzględniać zarządzanie różnorodnością, w tym stworzenie modelu integracji dla Lublina, brakuje jednak diagnozy lokalnej, która stanowiłaby merytoryczną podstawę dalszych prac.
W ramach projektu Grantobiorca przeprowadzi monitoring lokalnego systemu integracji w 14 różnych obszarach. Zostanie powołana kilkuosobowa migracyjna grupa konsultacyjna, która będzie się regularnie spotykać i opiniować rekomendacje z monitoringu oraz proponowane narzędzia. Instytucje, które zostały poddane monitoringowi, otrzymają raport z rekomendacjami i wsparcie we wdrażaniu zmian. Władze oraz urzędnicy i urzędniczki wezmą udział w 4 seminariach eksperckich i 3 wizytach studyjnych w miastach, z których można czerpać inspirację w obszarze integracji. 60 osób – migrantów i migrantek – skorzysta z poradnictwa w lokalnym punkcie porad prawnych. Grantobiorca przeprowadzi również dwie kampanie społeczne dotyczące migrantów i migrantek w Lublinie, w tym jedną podczas kampanii przedwyborczej, aby temat integracji stał się przedmiotem debaty politycznej.
Z projektu korzystają przede wszystkim migrantki i migranci mieszkający w Lublinie. Wzrośnie świadomość władz miasta nt. trudności, z jakimi spotykają się cudzoziemcy i cudzoziemki. Społeczność migrancka stanie się bardziej widoczna, a jej potrzeby – brane pod uwagę w projektowaniu polityk miejskich i lubelskiego modelu integracji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel