fbpx
Ośrodek Wsparcia Rodzin
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
36 100,00 EUR
Dotacja:
28 900,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci, ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Z diagnozy prowadzonej przez nas i partnera wynika, że dzieci z uboższych rodzin mają mniejszą wiedzę o świecie już w przedszkolu, a po rozpoczęciu edukacji szkolnej stają się niepewne i tracą wiarę w swoje możliwości. Zazwyczaj ok. 30% dzieci w klasie słabiej radzi sobie z nauką, a 2-3 osoby wyraźnie odstają od reszty rówieśników. Poziom możliwości szkolnych dzieci bardzo często odzwierciedla sytuację rodzinną. Efektami braku wczesnego rozpoznania problemu i odpowiedniego wsparcia mogą być w przyszłości fobia szkolna, niepowodzenia edukacyjne, wagary, konieczność umieszczenia dziecka w szkole specjalnej czy placówce. Z naszych kontaktów ze szkołami i przedszkolami wynika, że na terenie osiedli Starosielce, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Leśna Dolina i Wysoki Stoczek w Białymstoku brakuje oferty dla rodzin, które mają problemy z wychowaniem dzieci.
Projekt ma na celu wczesne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie rodzin w rozwiązywaniu ich problemów.
W ramach projektu utworzymy Ośrodek Wsparcia Rodzin zagrożonych wykluczeniem, przeżywających trudności i kryzysy rodzinne, wychowawcze, osobiste. Dla dzieci w wieku 3 – 10 lat 2 razy w tygodniu poprowadzimy zajęcia edukacyjno-poznawcze, ogólnorozwojowe, kulturowe, artystyczne, sportowe, techniczne, plastyczne i kulinarne. Dorosłym zapewnimy indywidualne konsultacje i comiesięczne zajęcia grupowe (wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów). Zorganizujemy 2 trzydniowe warsztaty wyjazdowe dla rodzin (treningi komunikacji, umiejętności wychowawczych, wzmacnianie więzi rodzinnych, aktywne spędzanie czasu).
Rezultatem projektu będzie wyrównanie deficytów dzieci, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i poprawa komunikacji w rodzinach.
Specjalistycznym wsparciem zostanie objętych 15 rodzin – 20 dorosłych i 20 dzieci z osiedli białostockich.
Partner – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA – zorganizuje warsztaty wyjazdowe dla rodzin i będzie nas wspierał merytorycznie i kadrowo.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel