Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 000 EUR
Dotacja:
24 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania strażnicze, poradnictwo
Grupy docelowe:
młodzież, mniejszości, społeczeństwo

Lekceważenie wolności sumienia, gotowość do indoktrynacji religijnej, niska świadomość prawna części dyrektorów i nauczycieli oraz niska kultura organizacyjna szkół, ale i polityczne naciski na narodowo-katolicki kierunek przeobrażenia modelu edukacji w Polsce to problemy, z którymi boryka się wiele osób bezwyznaniowych w szkołach publicznych.

Projekt przewiduje monitoring, poradnictwo i wsparcie, w tym wsparcie prawne dla osób doświadczających naruszeń wolności sumienia, indoktrynacji i wymuszania praktyk religijnych w szkołach, przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym w dostępie do lekcji etyki. W ramach projektu powstają nowe narzędzia służące wsparciu beneficjentów i wzmocnieniu ich kompetencji obywatelskich: kompleksowy Poradnik skutecznej interwencji w przedszkolu lub szkole publicznej, który będzie szeroko promowany i dystrybuowany (odrębnie powstanie poradnik dla młodzieży), Mapa nierówności w szkole – do zgłaszania naruszeń – zbierania i udostępniania opinii publicznej danych o nadużyciach, forum jako narzędzie do komunikacji oraz sieciowania osób broniących swoich praw. Zaktualizowane zostaną materiały umieszczone na portalu rownoscwszkole.pl z uwzględnieniem zmian prawnych, społeczno-politycznych. Kampania informacyjna zachęcająca do korzystania z powyższych narzędzi i szerzej informująca o prawach ucznia/rodzica i sposobach ich obrony będzie wykorzystywać infografiki i media społecznościowe. Projekt przyczyni się do wzmocnienia aktywności obywatelskiej przedstawicieli mniejszości oraz wywierania obywatelskiego nacisku na władze lokalne i szkoły w celu ochrony praw mniejszości.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel