fbpx
Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Kobietom Doświadczającym Przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gródek nad Dunajcem
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
81 028,00 EUR
Dotacja:
72 908,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem przemocy ze względu na płeć na Sądecczyźnie. Każdego roku w Polsce ok. 90 tys. osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie, a ponad 70% ofiar to kobiety. Statystyki nie pokazują jednak rzeczywistej skali zjawiska. Przemoc w rodzinie jest wciąż tematem tabu, funkcjonuje wokół niej dużo mitów i stereotypów, w zawiązku z czym osoby doświadczające przemocy długo nie zgłaszają tego odpowiednim instytucjom i nie szukają pomocy, a świadkowie i świadkinie – nie reagują. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zawiera luki – np. OPSy zakładają zdecydowanie mniej Niebiskich Kart, niż wskazywałaby na to skala problemu, a oferowana pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z przemocą w rodzinie. Do tej pory w powiecie nowosądeckim nie ma ani jednego ośrodka specjalistycznego zajmującego się tematem przeciwdziałania przemocy.

W ramach projektu powstanie Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Kobietom Doświadczającym Przemocy, w którym oferowane będzie kompleksowe wsparcie – psychologiczne, prawne, terapeutyczne. Grantobiorca przeprowadzi kampanię informacyjną skierowaną do potencjalnych klientek Ośrodka, a także 3 kampanie społeczne nt. stereotypów płciowych oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet; jednym z elementów kampanii będzie spot zachęcający do reagowania na przemoc. Grantobiorca zorganizuje również dwa kursy samoobrony dla kobiet. Doświadczenia funkcjonowania Ośrodka zostaną opisane w raporcie i przedstawione podczas konferencji z lokalnymi władzami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Z projektu skorzysta około 140 kobiet doświadczających przemocy z Sądecczyzny – klientki Ośrodka otrzymają kompleksowe wsparcie w kryzysowych sytuacjach. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zostanie uzupełniony o potrzebne formy wsparcia. Temat przemocy w rodzinie zaistnieje w debacie społecznej, podniesie się świadomość społeczna nt. problemu, wzrosną kompetencje reagowania na przemoc.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel