fbpx
Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Opole
Województwo (siedziba):
opolskie
Partnerzy:
Samfés - Youth Work Iceland, Reykjavík, Islandia
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
86 250,00 EUR
Dotacja:
84 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, decydenci, młodzi dorośli, młodzież, samorządowcy

W województwie opolskim od wielu lat osoby w wieku 18-29 lat najrzadziej uczestniczą w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. W tym regionie działa też bardzo mało młodzieżowych rad miast (MRM). Nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z młodzieżą i rozmowy z młodymi lider(k)ami pokazały, że często nie wiedzą oni, jak zabrać się do działania i jakie mają możliwości. Jak wynika z diagnozy między innymi urzędu marszałkowskiego, problemem był także brak opiekunów/ek MRM, którzy wspieraliby działalność takich rad. Z naszych badań wynika natomiast, że tylko 17% młodych respondentów/ek uważa, że władze ich miast dbają o sprawy młodzieży.
W związku z tym przeprowadziliśmy seminaria dla przyszłych opiekunów/ek MRM, przedstawicieli/ek organizacji pracujących z młodzieżą, a także dla osób, które są odpowiedzialne za tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Porozmawialiśmy na nich o znaczeniu i różnych wymiarach partycypacji młodzieży, politykach młodzieżowych w Polsce i na świecie, rozwijaniu rad i sposobach motywowania młodych osób. Zorganizowaliśmy też szkolenia dla przedstawicieli/ek samorządów oraz urzędników/czek o współpracy z młodzieżą i angażowaniu jej w procesy decyzyjne. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla czternastu MRM z województwa opolskiego o tym, jakie działania mogą podejmować, jak mogą prowadzić konsultacje społeczne i współpracować z samorządem oraz jak komunikować swoją działalność w lokalnym środowisku. Dwie MRM nie zrealizowały całości działań, ale zostały przeprowadzone działania konsultacyjne i powstała strategia. Odbył się także Kongres młodzieżowy MRM, który był okazją do wymienienia się doświadczeniami pomiędzy uczestni(cz)kami oraz do promocji projektu. Zorganizowaliśmy także wizytę studyjną na Islandii dla 15 osób – młodych oraz ich opiekunów. Zobaczyliśmy, jak tam działają rady młodzieżowe, i zdobyliśmy wiedzę o dobrych praktykach zaangażowania młodych. Nasz islandzki partner Samfes opowiedział nam o swoich działaniach i pracy z młodzieżą, a także wsparł nas swoim doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów. Na koniec przeprowadziliśmy spotkanie podsumowujące projekt, na którym odbyła się prezentacja założeń lokalnych strategii młodzieżowych.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki warsztatom podniósł się poziom wiedzy młodych osób z zakresu roli i zadań MRM, a lokalni decydenci mogli doświadczyć, jak ogromną wagę mają działania tych ciał.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel