fbpx
Tu mieszkam, tu zmieniam
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Racławice
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 182,00 EUR
Dotacja:
24 187,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, młodzież, społeczność lokalna

We współpracy z lokalnym samorządem oraz szkołami średnimi i organizacjami pozarządowymi z powiatu niżańskiego (woj. podkarpackie) przeprowadziliśmy diagnozę dotyczącą zaangażowania społecznego w naszym regionie. Zidentyfikowaliśmy takie problemy jak słabe przygotowanie młodzieży do działań obywatelskich (mała wiedza o wolontariacie i możliwych formach zaangażowania), niewystarczające środki finansowe (lokalni liderzy/rki, szkoły i organizacje odpowiedziały, że nie posiadają wielu środków na działania obywatelskie) oraz mała wiedza dotycząca aktywności społecznej (pomimo chęci wiele osób mało wie o dostępie do takich działań).
Odpowiedzieliśmy na te problemy, organizując cykl warsztatów edukacyjnych dla młodych ludzi o tym, czym jest wolontariat, jakie są w tym zakresie dobre praktyki i przykłady, oraz o tym, jak animować lokalną społeczność. Wykorzystali oni nabyte umiejętności, organizując zabawy w lokalnych przedszkolach i wycieczki szkolne. Wzięli również udział w spotkaniu z prawnikiem, psychologiem i przedstawiciel(k)ami z lokalnej organizacji o uczestnictwie młodych w życiu publicznym. Dorosłych mieszkańców i mieszkanki powiatu włączyliśmy w debatę o ich okolicach oraz spotkania z lokalnymi lider(k)ami o tym, co się już w powiecie dzieje. Chętne osoby wzięły udział w szkoleniach dotyczących planowania inicjatyw lokalnych i pozyskiwania środków na działania. Zorganizowaliśmy spotkania integracyjne dla mieszkańców i mieszkanek powiatu oraz konkurs na inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności – wsparliśmy realizację 3 najlepszych pomysłów. Na zakończenie zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące projekt, w którym wzięli udział jego uczestnicy i uczestniczki. Zostały na nim przedstawione efekty i rezultaty działań projektowych.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że większość uczestników i uczestniczek zwiększyło poziom swojej wiedzy o zaangażowaniu w sprawy obywatelskie, a także o korzyściach płynących z takiej aktywności. Zaobserwowaliśmy, że czują się teraz bardziej zmotywowani do podejmowania działań społecznych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel