fbpx
Wspólnie to możliwe!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Więcbork
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 550,00 EUR
Dotacja:
25 550,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, osoby z uzależnieniem

Projekt dotyczy wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na alkoholizm w gminie Więcbork oraz w powiecie sępoleńskim. Z raportu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku wynika, że na przestrzeni lat 2019-2020 wzrosła liczba rodzin korzystających ze świadczeń z powodu uzależnień, nastąpił też wzrost wniosków o leczenie odwykowe. Raporty Policji wskazują z kolei na wzrost liczby osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Po alkohol coraz częściej sięga również młodzież poniżej 14 roku życia. W gminie Więcbork nie ma natomiast miejsca, w którym osoby uzależnione i współuzależnione mogłyby uzyskać kompleksowe wsparcie, tj. brać udział w terapii, rozwijać kompetencje, integrować się i – co ważne – w którym mogłyby mówić w swoim imieniu i działać na rzecz innych rodzin z chorobą alkoholową.
Rodziny wzięły udział w różnego rodzaju wzmacniających i integracyjnych działaniach. Przeprowadzono dla nich trening umiejętności społecznych i warsztaty z samorzecznictwa (4 spotkania), a także szereg spotkań integracyjnych, w tym w spotkania warcabowe, treningi Nordic Walking, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, malarskie. Zainicjowano spotkania grupy samopomocowej, które odbywały się dwa razy w tygodniu, a także grupę wsparcia, która spotykała się raz w miesiącu. Prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym na bieżąco udzielano pomocy. Rodziny uczestniczące w projekcie były aktywnie zaangażowane w różne działania samorzecznicze, tj. w comiesięczne spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności, panele dyskusyjne „Moje pasje”, wyjazdy terapeutyczne. Ważnymi działaniami były otwarte wydarzenia integracyjne dla rodzin (np. piknik sportowy, wigilia, dzień dziecka).
W projekcie wzięły udział rodziny z chorobą alkoholową, które utrzymują trzeźwość, oraz osoby z klubów abstynenckich z powiatu sępoleńskiego. Bez wątpienia rodziny rozwinęły swoje kompetencje samorzecznicze i wykorzystały je w praktyce. Wzmocniły się również więzi rodzinne, poprawiła komunikacja, odbudowały relacje. Podniosła się również świadomość mieszkańców i mieszkanek gminy i powiatu nt. wyzwań, z jakimi mierzą się rodziny z chorobą alkoholową, a także nt. możliwości poprawy jakości ich życia.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel