fbpx
Zostań rzecznikiem swojej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 935,00 EUR
Dotacja:
74 980,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia osób w spektrum autyzmu z życia społecznego i zawodowego w Polsce. Liczba wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności osobom w spektrum autyzmu wzrasta o kilka tysięcy rocznie – w 2012 r. było ich 7617, a w 2019 r. – 19 859 (MRPiPS). Coraz częściej diagnozowane są osoby dorosłe. Jednocześnie osoby w spektrum autyzmu doświadczają trudności w dostępie do podstawowych usług społecznych, służby zdrowia czy do rynku pracy. Ich potrzeby często nie są uwzględniane w aktach prawnych i wynikającej z nich ofercie wsparcia. Jednocześnie wciąż funkcjonuje dużo stereotypów wokół spektrum autyzmu. Niestety, nadal brakuje narzędzi, które pozwoliłyby osobom w spektrum reprezentować własne interesy.
W ramach projektu przeprowadzono działania rzecznicze oraz konsultacje aktów prawnych dotyczących osób w spektrum autyzmu. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in. stworzenie nowego modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla niesamodzielnych osób w spektrum, dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze źródeł publicznych, dostępność rehabilitacji społecznej w Środowiskowych Domach Samopomocy, zmiany w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zatrudnienie wspomagane. Dzięki wysiłkom na rzecz współpracy środowiska osób w spektrum autyzmu i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami powstała grupa opiniotwórcza złożona z osób w spektrum autyzmu, ich rodziców, specjalistów i specjalistek, przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych. Ważnym elementem projektu był komponent samorzeczniczy. Osoby w spektrum autyzmu – zarówno wysokofunkcjonujące jak i te z dużymi trudnościami – zostały przygotowane do rzecznictwa w swojej sprawie, biorąc udział w warsztatach „Jak być samorzecznikiem w praktyce”. W efekcie powstało kilkanaście wystąpień samorzeczniczych. Osoby w spektrum oraz ich rodzice skorzystały również z poradnictwa, przede wszystkim prawnego oraz w kwestiach socjalnych.
Projekt wpłynął na skuteczność działań rzeczniczych prowadzonych przez Grantobiorcę (m.in. w kwestii powstania mieszkań wspomaganych dla osób w spektrum autyzmu). Dzięki wyposażeniu 12 osób w spektrum – również tych doświadczających poważnych trudności w codziennym funkcjonowaniu – w kompetencje samorzecznicze oraz oddanie im głosu, ich perspektywa zaistniała mocniej w debacie społecznej. Osoby biorące udział w warsztatach podniosły swoje umiejętności społeczne oraz wzmocniły pewność siebie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel