fbpx
I konkurs programu Aktywni Obywatele rozstrzygnięty!
02 listopada 2020

223 Wnioskodawców otrzyma dotacje w I konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Najwięcej, bo aż 100 na działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, 65 na działania wzmacniające grupy narażone na wykluczenie, a 58 na ochronę praw człowieka i promocję równego traktowania. Do organizacji społecznych z całej Polski trafi ponad 10,3 mln EUR.

Dzięki otwarciu w konkursie dwóch równoległych ścieżek: na małe i duże dotacje, w celu zwiększenia dostępności środków dla mniej doświadczonych organizacji, działających w małych miejscowościach aż 112 Wnioskodawców spośród 223 otrzyma małe dotacje (od 5 tys. EUR), a 111 – duże (od 25 tys. euro). Znacznym ułatwieniem dla Wnioskodawców było też zniesienie obowiązku wkładu własnego.  Rozwiązanie to wprowadzone zostało w trakcie realizacji Programu w odpowiedzi wybuch pandemii COVID-19 i wpływ kryzysu wywołanego pandemią na działanie organizacji społecznych.

Skąd pochodzą organizacje, które otrzymają dotacje? Najwięcej Wnioskodawców zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim (65), kolejne na liście są: województwa małopolskie (29) i śląskie (23) Środek stanowią województwa: dolnośląskie (12), lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i pomorskie (po 11). Najmniej wnioskodawców jest z woj. lubuskiego (4), świętokrzyskiego (3) i podkarpackiego (2), stamtąd przyszła też najmniejsza liczba wniosków. W sumie, organizacje, których projekty znalazły się liście  pochodzą z 89 miejscowości! Wprawdzie wiele zwycięskich projektów zostało złożonych przez organizacje z dużych miast, ale dzielnie gonią je mniejsze ośrodki – dotacje otrzyma 38 inicjatyw z małych miast i wsi. Spośród tych ostatnich najwyższą punktację w ścieżce małych dotacji otrzymały organizacje z Wieldządza, Łężyn, Milanówka, Jodłówki. Większość działań projektowych będzie miała charakter lokalny (69 w małych i 34 w dużych dotacjach), skierowanych do najbliższego otoczenia organizacji. Projektów o zasięgu ogólnopolskim będzie 27 w małych i 53 w dużych dotacjach, a o zasięgu regionalnym odpowiednio 16 i 24.

Kto skorzysta z projektów? W przypadku Obszaru 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne najwięcej projektów jest skierowanych do społeczności lokalnej, do dzieci i młodzieży, a także urzędników i pracowników instytucji publicznych oraz lokalnych liderów i organizacji. Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie to przede wszystkim działania skierowane do profesjonalistów (nauczycieli, lekarzy, prawników), a także do młodzieży, kobiet i do decydentów. W Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie najczęściej wspierane będą inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób LGBT+, seniorów i seniorek oraz migrantów i migrantek.

W projektach będą prowadzone różnorodne działania:  szkolenia i warsztaty, edukacja obywatelska w szkołach i przedszkolach, inicjatywy sąsiedzkie, kampanie społeczne, inicjatywy rzecznicze i samorzecznicze, działania strażnicze, poradnicze i samopomocowe, a także wolontariackie.

26 projektów będzie realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub z innymi partnerami zagranicznymi. Na taką współpracę można było otrzymać dodatkową kwotę dotacji do 12,5 tys. euro.  – Zachęcaliśmy Wnioskodawców do nawiązywania współpracy dwustronnej. Pomagaliśmy w poszukiwaniu partnerów, od których polskie organizacje społeczne mogą się wiele nauczyć – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Aż 53 projekty będą realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem z Polski – m.in.. z urzędami miast i gmin, szkołami, bibliotekami, instytucjami kultury, innymi organizacjami społecznymi.

A co Wnioskodawcami, którym nie udało się otrzymać dotacji? – Program od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym etapie wpłynęło aż 1317 wniosków wstępnych, konkurencja była więc naprawdę duża. Organizacje, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do startowania w II konkursie na projekty tematyczne. Ogłosimy go pod koniec listopada. Przypominamy też, że w kolejnym roku startuje nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Będzie oferował dotacje na podobne działania realizowane poza Warszawą – zachęca Sylwia Sobiepan.  

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.  Jego celem jest wspieranie organizacji społecznych w Polsce, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W Polsce za realizację Programu odpowiada konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Innowacji Społecznych Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel