fbpx
Forum Darczyńców w Polsce
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
99 763,00 EUR
Dotacja:
99 763,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Forum Darczyńców w Polsce to związek fundacji i stowarzyszeń, którego cele to: zabieganie o dobre prawo dla organizacji społecznych i darczyńców oraz wzmacnianie potencjału instytucji filantropijnych. W 2006 r. Forum wywalczyło utrzymanie ulg dla darczyńców w PIT i CIT, w 2007 r. zatrzymało projekt nowej ustawy o fundacjach, który rozszerzał nadzór ministra. W 2010 r. brało udział w zakończonych sukcesem pracach koalicji “charytatywny SMS bez VAT”. W latach 2009-14 Forum koordynowało prace grupy ok. 40 organizacji, zabiegających o nową ustawę o zbiórkach publicznych. W 2018 r. przeciwstawiło się zmianie tej ustawy, która groziła powrotem do koncesjonowania zbiórek przez rząd. Pod apelami sprzeciwu wobec zmian zebrało podpisy ponad 600 organizacji i 110 000 obywateli. W 2021 r. Forum wspólnie z OFOP opracowało stanowisko dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, które podpisało ponad 40 federacji. W efekcie kolejna wersja projektu nie zawiera już przepisów obligujących organizacje do ujawniania danych darczyńców. W latach 2012-15 r. Forum wspólnie z 45 fundacjami wypracowało standardy działania fundacji korporacyjnych. Definiują one m.in. reguły udzielania wsparcia, zasady budowania relacji z interesariuszami oraz finansowania fundacji. Regularnie, co 5 lat, we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor Forum prowadzi badanie fundacji korporacyjnych. Aktualnie Forum prowadzi debatę w 3 sektorze nt. dobrego prawa fundacyjnego, wnioski z seminariów, warsztatów i badania, posłużą do wypracowania rekomendacji w tym zakresie. Dzięki dotacji instytucjonalnej Forum planuje m.in. zwiększyć rozpoznawalności organizacji i poszerzyć bazę członkowskiej, co przełoży się na większą stabilność finansową organizacji (w 70% finansowanej ze składek). Wypracuje kształt zobowiązania polskich organizacji na rzecz klimatu i pomoże organizacjom w jego wdrożeniu, przeprowadzi kolejne badanie fundacji korporacyjnych i zaktualizuje standardy działania dla tej grupy.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel