Głusi MałopolskaTV24
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
72 500,00 EUR
Dotacja:
72 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania informacyjne, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Z badań przeprowadzonych w projekcie Deaf Have Vote (2016) oraz danych własnych Polskiego Związku Głuchych wynika, że zdecydowana większość (84%) osób głuchych deklaruje brak znajomości swoich praw obywatelskich, w tym wynikających z ustawy o języku migowym, nie angażuje się w sprawy społeczne własnej miejscowości, czuje się niesamodzielna i jest zmuszona do korzystania z pomocy rodziny przy załatwianiu spraw obywatelskich, ma znaczne deficyty w zakresie kompetencji społecznych i ograniczony dostęp do doradztwa prawnego.
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób głuchych poprzez ich skuteczniejszą aktywizację w życiu społecznym i poprawę skuteczności w dochodzeniu swoich praw zarówno na płaszczyźnie obywatelskiej, jak i prawnej.
Wykorzystując istniejące media społecznościowe i komunikatory uruchomimy kanał TV, który uzupełni przekaz dostępnych dla tej grupy mediów o sprawy lokalne oraz kwestie bieżące związane z aktywnością środowisk osób głuchych. Współtworzyć będą go wolontariusze, dla których przeprowadzimy szkolenie dziennikarskie. Zorganizujemy cykl 8 debat transmitowanych online na tematy związane z codziennym życiem osób głuchych: sport, kultura, edukacja, informacja publiczna, komunikacja, partycypacja w demokracji lokalnej, dostępność do języka migowego, rynek pracy. Zapewnimy poradnictwo prawno-obywatelskie, a także szkolenia z zakresu kompetencji społecznych selfadwokatury.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie wśród min. 200 osób głuchych wiedzy dotyczącej spraw publicznych i obywatelskich oraz egzekwowania i przestrzegania praw osób niesłyszących oraz wypracowanie postaw samorzecznictwa u 60 osób z dysfunkcją słuchu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel