fbpx
Głusi MałopolskaTV24
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
72 500,00 EUR
Dotacja:
72 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania informacyjne, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia oraz dyskryminacji Głuchych oraz wynikającej z tego ich niskiej partycypacji w życiu publicznym. Zdecydowana większość osób niesłyszących (84%) deklaruje brak znajomości swoich praw obywatelskich, w tym praw wynikających z ustawy o języku migowym. Infrastruktura i usługi społeczne nie są dostosowane do tego, by mogły z nich korzystać osoby Głuche. Tłumaczenie PJM to wciąż rzadkość. Do niedawna tylko 1/4 stron instytucji publicznych spełniała standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (sytuacja poprawiła się po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej). Osoby niesłyszące mają ograniczone możliwości angażowania się w sprawy społeczne własnej miejscowości; często są traktowane jako niesamodzielne, zmuszone do korzystania z pomocy rodziny przy załatwianiu spraw obywatelskich.
W ramach projektu uruchomiono regionalny kanał TV przeznaczony dla społeczności Głuchych z Małopolski. Kanał był współprowadzony przez osoby, które wcześniej wzięły udział w szkoleniu dziennikarskim. Przygotowane materiały telewizyjne dotyczyły aktualnych spraw i problemów życia codziennego Głuchych; relacjonowano także wydarzenia, w których brała udział społeczność Głuchych oraz aktywności kół terenowych Grantobiorcy w Małopolsce. Zorganizowano cykl 8 debat transmitowanych online; tematyka debat dotyczyła m.in. edukacji i dostępności. Osoby Głuche skorzystały z poradnictwa prawno-obywatelskiego (106 h), a także szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i samorzecznictwa. Zorganizowano również 5 spotkań z tzw. Ambasadorami sukcesu, tj. osobami Głuchymi, które odniosły sukces w działalności społeczno-zawodowej.
Dzięki projektowi społeczność Głuchych z Małopolski zyskała nowy kanał informacyjny, który w centrum zainteresowań stawia właśnie potrzeby i doświadczenia Głuchych. Osoby Głuche podniosły swoje kompetencje i umiejętności w różnych obszarach: pracy dziennikarskiej, samorzecznictwie, partycypacji społecznej. Działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia wiedzy o. przysługujących osobom Głuchym prawach oraz wpłynęły pozytywnie na ich aktywność społeczną.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel