fbpx
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zajmuje się wspieraniem rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów oraz oddziaływaniem na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Instytut prowadzi działania na rzecz sieciowania i profesjonalizacji środowiska organizacji pacjentów, organizuje cykliczne spotkania z decydentami, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, wspiera te organizacje merytorycznie oraz instytucjonalnie. Jest największą organizacją sieciującą, współpracującą i wspierającą organizacje pacjentów z wielu dziedzin medycznych (współpracuje z ok. 300 organizacjami). W 2017 Instytut opracował raport o organizacjach pacjentów w Polsce, prowadzi też największą w Polsce bazę wiedzy o organizacjach działających na rzecz zdrowia. Od 2007 r. co roku organizuje Forum Organizacji Pacjentów dla przedstawicieli ponad 150 organizacji pacjenckich, służące integracji środowiska organizacji pacjentów oraz szkoleniu ich na temat komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, sposobów finansowania. Jednym z najważniejszych osiągnięć oczekiwanych przez środowisko organizacji pacjentów stało się uchwalenie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który to pomysł został zainicjowany na jednym z Forów. W ramach dotacji instytucjonalnej Instytut planuje m.in. ogólnopolskie konferencje sieciujące organizacje pacjentów, szkolenia i warsztaty dla ich liderów, działania rzecznicze prowadzone we współpracy z organizacjami pacjentów. Bedzie też kontynuował działanie Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, które poprzez cykl audytów, wypracowanie i wprowadzenie Karty Zasad Dobrego Zarządzania, uruchomienia eksperckiego centrum wsparcia oraz szkoleń poprawia standardy zarządzania organizacji i wpływa na rozwój ich kompetencji.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel