fbpx
Mają prawa? Sprawdzamy!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
62 177,00 EUR
Dotacja:
55 721,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne, działania rzecznicze, działania strażnicze, przeciwdziałanie przemocy, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wolontariusze

Monitorowaliśmy działania 351 instytucji, takich jak: rejonowe sądy, prokuratury i wojewódzkie komendy policji we wszystkich 16 województwach, w sprawach dotyczących ścigania i karania przestępstw na zwierzętach. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2018 roku 79% Polaków i Polek uważało, że zwierzętom należy się skuteczna ochrona prawna, a 84% chciało zaostrzenia kar dla sprawców znęcania się nad zwierzętami. Jednak według naszej analizy wiele przestępstw przeciwko zwierzętom nie jest karanych, a dane dotyczące przestrzegania prawa ochrony zwierząt i działalności organów ścigania są niewystarczające.

Odpowiadając na ten problem, przeszkoliliśmy 79 osób w zakresie przeprowadzania monitoringu rozpraw sądowych oraz monitorowania w internecie doniesień medialnych na temat karania przestępstw na zwierzętach i wyroków z nimi związanych. Uczestników/czki zrekrutowaliśmy wśród osób z prozwierzęcych organizacji pozarządowych oraz studentów/ek nauk społecznych i prawnych. Przeprowadziliśmy ankiety wśród przedstawicieli/ek prozwierzęcych organizacji oraz organów ścigania i sądów na temat ich doświadczeń ze sprawami o łamaniu praw zwierząt. Finalnie 51 osób podpisało z nami umowę wolontaryjną, aby następnie monitorować rozprawy w całej Polsce. Razem z Partnerem dzięki procedurze dostępu do informacji publicznej pozyskaliśmy dane nt. egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt od 351 instytucji: prokuratur i sądów rejonowych oraz wojewódzkich komend policji. Przeanalizowaliśmy m.in. 1903 wyroków z sądów rejonowych. Na koniec przygotowaliśmy publiczny raport z projektu z rekomendacjami zmiany prawa. Zorganizowaliśmy też konferencję prasową w Warszawie z debatą osób związanych z organizacjami pozarządowymi, polityką oraz prawem. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ. Wniosło ono do projektu wiedzę i doświadczenie dotyczące praktyki obecnie obowiązującego prawa ochrony zwierząt i jego egzekucji oraz wsparcie osobowe. Pomogło także w wysyłce raportów.

Dzięki działaniom przeprowadzonym w ramach projektu udało się nam uzyskać aktualne dane dotyczące egzekucji zapisów ustawy o ochronie zwierząt i zmian jej zapisów przez sądy i organy ścigania, jakie nastąpiły po 2016 roku, a także zbadaliśmy prawdziwość danych, jakie podaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że 79 osób zwiększyło swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania ochrony prawnej zwierząt.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/dhtI-CfwH8o

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel