Nowy duch wolontariatu – wolontariat niestandardowy
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Lubliniec
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
62 469,00 EUR
Dotacja:
62 469,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 rekomenduje rozwijanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu zamieszkania. Z przeprowadzonych w 2020 roku badań wiemy, że brak jest działań instytucji wspierających skierowanych na usamodzielnienie tej grupy, a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niższa niż ich potrzeby i możliwości. Z kolei z badań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wynika, że mimo iż zaangażowanie społeczne młodzieży jest niskie, 82% badanych osób chciałaby być bardziej aktywna społecznie, w tym między innymi wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt odpowiada na problem braku działań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną do udziału w życiu społecznym oraz na potrzeby osób młodych dotyczące udziału w efektywnym i długoterminowym wolontariacie.
Metodologię Wolontariatu Niestandardowego (osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspomagane przez młodych) opracujemy i przetestujemy we współpracy lokalnymi instytucjami. Uczestników/czki przygotujemy do aktywności poprzez warsztaty dla młodzieży (komunikacja, empatia w relacji, budowanie granic, rozwiązywanie sytuacji trudnych, motywowanie) i szkolenia przygotowujące do wolontariatu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i młodzieży (kompetencje interpersonalne, dialog formalny, trening autonomii decyzyjnej, autoprezentacja, wolontariat). Zorganizujemy wizyty studyjne i zainicjujemy grupę samopomocową. Przeprowadzimy indywidualne diagnozy wolontariuszy/ek pomocne przy dostosowanym pośrednictwie wolontariatu. Zapewnimy wsparcie mentora w inicjatywach społecznych i działaniach wolontariackich w instytucjach.
W działaniach weźmie udział 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 15 osób młodych (16-30 lat), w tym z trudnościami społecznymi.
W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana i wdrożona metodologia zwiększająca aktywność społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel