PełnoAktywni – SamoSprawni
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Osmola
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
51 125 EUR
Dotacja:
48 465 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze

Wg Narodowego Spisu Powszechnego (2011) osoby z niepełnosprawnością to 11% mieszkańców/nek woj. podlaskiego, a w Subregionie Bielskim to aż 22 tys. osób. Są one biernymi odbiorcami/czyniami pomocy mało adekwatnej do ich potrzeb. Na rzecz osób z niepełnosprawnościami działają głównie oddziały Związku Niewidomych, Amazonek, Rencistów oraz organizacje przy szkołach specjalnych i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Skupiają się one na pomocy swoim członkom i członkiniom. Jesteśmy pierwszą organizacją w Subregionie, która podchodzi szeroko i nowatorsko do spraw osób z niepełnosprawnością, traktując tę grupę podmiotowo – pytamy, włączamy, a nie opiekujemy się i nie decydujemy. Rozwijamy społeczność PełnoAktywnych i sieć Liderów Wolontariatu Integracyjnego (LWI). Pracujemy z wolontariuszami/kami z różnymi niepełnosprawnościami, z wyjątkiem osób głuchych, bo nie znamy ich języka. Przygotowujemy do rzecznictwa LWI, brak nam jednak typowych umiejętności strażniczych.

Projekt jest po to, aby osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny ze wsi i małych miast na południu Podlasia odkryły w sobie sprawczość i skutecznie upominały się o równe prawa.

Zorganizujemy szkolenie z podstaw języka migowego (15 osób) i szkolenie strażnicze dla co najmniej 7 organizacji oraz szkolenie dziennikarskie (6 osób) z myślą o uruchomieniu telewizji internetowej. Przeszkolimy pierwszych na Podlasiu samorzeczników/czki (15 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów). Samorzecznicy/ki staną się mentorami dla młodych osób z niepełnosprawnością, z którymi przeprowadzą 6 akcji nt. ich praw, np. happeningi, gry, działania artystyczne. Podejmą też dialog z samorządami. Działania nagłośni telewizja internetowa, w której dziennikarzami będzie m.in. 3 samorzeczników. Zorganizujemy także wizytę studyjną w organizacji mającej duże doświadczenie w selfadwokaturze (20 osób – rzecznicy i sojusznicy) i odwiedzimy Sejm.

W efekcie rozpocznie działania 12 samorzeczników, co najmniej 3 gminy przyjmą lokalne Karty Praw Osób z Niepełnosprawnością i/lub powołają pełnomocników/czki, powstanie 6 filmów z akcji samorzeczniczych dla telewizji internetowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=xlfgibSi8to&t=37s

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel