Poprawa identyfikacji cudzoziemskich ofiar tortur i przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
34 986 EUR
Dotacja:
31 487 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
migranci, profesjonaliści

Zgodnie z prawem cudzoziemcy będący ofiarami tortur i przemocy nie powinni być poddawani detencji. Dotychczasowe doświadczenie Centrum Pomocy Prawnej oraz innych organizacji świadczących pomoc prawną w detencji wskazuje na stwierdzone przypadki osadzania ofiar tortur w ośrodkach strzeżonych. Analizy rozpoznanych przypadków wskazują, że źródłem takiego stanu rzeczy jest niedostateczna identyfikacja ofiar przemocy i tortur.

Projekt przewiduje działania monitoringowe i rzecznicze ośrodków dla cudzoziemców: wywiady z cudzoziemcami i pracownikami Służby Granicznej w dwóch ośrodkach strzeżonych oraz analizę akt osób umieszczonych w detencji (case studies). W przypadku zidentyfikowania w ramach monitoringu ofiar tortur i przemocy, zostanie zorganizowane dla nich pełne wsparcie. Uzyskane dane pozwolą na opracowanie raportu i rekomendacji zmian systemowych. Raport będzie adresowany do krajowych i międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki migracyjnej oraz ochronę praw człowieka. Oprócz raportu projekt obejmuje w części rzeczniczej działania edukacyjne: szkolenia z psychologiem dla Straży Granicznej na temat wstępnej identyfikacji ofiar tortur oraz kurs e-learningowy z zakresu wstępnej identyfikacji ofiar przemocy dedykowany ośrodkom strzeżonym i jednostkom szkoleniowym w obrębie Straży Granicznej. Wyniki monitoringu i wnioski z analiz zostaną upowszechnione podczas wydarzenia online, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji, mających wpływ na sytuację cudzoziemców umieszczonych w detencji.

Efektem projektu będzie pogłębiona ocena systemu wsparcia tej szczególnej grupy cudzoziemców, usprawnienie identyfikacji ofiar tortur i przemocy, oraz zagwarantowanie im w praktyce ochrony, która przysługuje na mocy ustawy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel