fbpx
Program wsparcia kobiet migrantek doświadczających przemocy ze względu na płeć
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, kobiety, migranci, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem przemocy w rodzinie oraz przemoc w miejscu pracy wobec migrantek. Wg jednej z ankiet przeprowadzonych w Fundacji aż 78% migrantek doświadczyło jakiejś formy przemocy w miejscu pracy, a 52% z nich wskazało na molestowanie seksualne. Migrantki doświadczające przemocy w rodzinie są w szczególnie trudnym położeniu – na ich decyzję o szukaniu wsparcia wpływa bariera językowa, a także obawy związane ze statusem prawnym ich pobytu czy pracy, strach przed odebraniem dzieci przez partnera oraz zależność ekonomiczna. W efekcie są one narażone na izolację i trwanie w sytuacji przemocy. Liczba migrantek i migrantów w Polsce stale rośnie, ale często mają oni ograniczony dostęp do wsparcia.

W ramach projektu Grantobiorca uruchomi punkt konsultacyjno-interwencyjny dla migrantek doświadczających przemocy, w którym kobiety otrzymają wsparcie psychologiczne i prawne. Doradczynie integracyjne o pochodzeniu cudzoziemskim będą poinformować o możliwościach uzyskania wsparcia, a w razie potrzeby towarzyszyć klientkom w trakcie wizyt w instytucjach pomocowych. Dodatkowo Grantobiorca zorganizuje 4 spotkania integracyjne dla migrantek, wzmacniające umiejętności społeczne i radzenie sobie ze stresem. Przeprowadzi również 60 godzin szkoleń nt. przemocy ze względu na płeć lub w zakresie pracy z cudzoziemcami dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, pomocy społecznej, policji i w zespołach Interdyscyplinarnych. Sporządzi również mapę usług dostępnych dla migrantek doświadczających przemocy. Działaniom towarzyszyć będzie kampania społeczna skierowana do społeczności migranckiej nt. różnych form przemocy, a także nt. możliwości szukania wsparcia i reagowania na przemoc.

Dzięki zaplanowanym działaniom około 300 migrantek narażonych na przemoc otrzyma kompleksowe wsparcie w sytuacji kryzysu. Temat przemocy w rodzinie zaistnieje w społeczności migranckiej, podniesie się świadomość nt. problemu oraz kompetencje rozpoznawania i reagowania na przemoc.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel