fbpx
WARNiK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Leszno
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Newschool, Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
84 393,00 EUR
Dotacja:
84 393,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie), urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt dotyczy problemu niechęci samorządów do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym w wielkopolskich gminach. Wciąż niewiele organizacji społecznych, mimo swojego potencjału i ekspertyzy, jest zaangażowanych w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Z jednej strony pracownicy i pracownice organizacji nie mają zasobów do prowadzenia dialogu z jednostkami samorządu, z drugiej zaś – samorządy nie doceniają znaczenia ani możliwości organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia usług społecznych. To z kolei wpływa negatywnie na stabilność samych organizacji. O zdanie nie pyta się również samych osób zagrożonych wykluczeniem – nie są one włączane w konsultacje czy podejmowanie decyzji o tym, komu zlecane są zadania publiczne.
W ramach projektu zorganizowano Wielkopolską Akademię Rzecznictwa, która składała się ze szkoleń, wizyt studyjnych, webinarów i coachingu. W Akademii wzięły udział 42 osoby z 14 gmin w Wielkopolsce: osoby zagrożone wykluczeniem (w tym osoby długotrwale chore, starsze, bezrobotne), osoby z organizacji społecznych oraz z urzędów gmin. Szkolenia dotyczyły – w zależności od grupy – partycypacji społecznej, roli organizacji społecznych, współpracy trójstronnej, formalnego i prawnego zlecania zadań, negocjacji. Osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział w webinarze prowadzonym przez Partnera z Norwegii na temat m.in. współpracy lokalnej i działalności rzeczniczej, a także w wizytach studyjnych w organizacjach społecznych, które z powodzeniem współpracują z urzędem gminy. Zapewniono im również coaching przy wypracowaniu harmonogramu działań, badaniu potrzeb społeczności lokalnej i konsultowaniu pomysłów na zlecenie zadań organizacjom społecznym.
Istotnym rezultatem projektu była wymiana doświadczeń i dialog, które były możliwe dzięki utworzeniu sieci współpracy. Grupy osób uczestniczące w Akademii podniosły swoje kompetencje i umiejętności w takich obszarach jak: samorzecznictwo, współpraca z różnymi podmiotami czy partycypacja, a osoby narażone na wykluczenie odzyskały poczucie wpływu i sprawczości. W rezultacie projektu 10 gmin zleciło organizacjom pozarządowym 11 nowych zadań m.in. w zakresie wsparcia seniorów i seniorek, integracji mieszkańców i mieszkanek, wsparcia cudzoziemców i cudzoziemek oraz dzieci i młodzieży. Wypracowano także instruktaż włączenia osób narażonych na wykluczenie w działania rzecznicze i we współpracę organizacji społecznych z samorządami

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel