fbpx
Szkoła Równego Traktowania (SRT) 2021
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
68 743,00 EUR
Dotacja:
68 743,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie mowie nienawiści
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem, jakim jest przemoc rówieśnicza, w tym werbalna, emocjonalna, fizyczna, bullying?i?trolling. Skala przemocy jest alarmująca – doświadczyła jej prawie połowa uczniów i uczennic w Polsce. Rośnie również liczba samobójstw wśród młodych ludzi; przyczyn szukać należy m.in. w narastającej przemocy, mowie nienawiści, braku akceptacji, depresji. Polityczno-medialna kampania nienawiści wymierzona w osoby LGBT+ oraz pandemia wpłynęły na wzrost polaryzacji społecznej oraz przemocy rówieśniczej. Tymczasem szkoły nie radzą sobie z radykalizacją wśród młodzieży, nie prowadzą prewencyjnie edukacji antydyskryminacyjnej. To na nauczycieli i nauczycielki spadła odpowiedzialność za dobrostan i bezpieczeństwo uczniów i uczennic, a jednocześnie brak im kompetencji i wiedzy w tym zakresie.
W ramach projektu kadra pedagogiczna wzięła udział w cyklu szkoleń antydyskryminacyjnych i psychoedukacyjnych, przygotowujących do prowadzenia działań równościowych. Dodatkowo osoby uczestniczące w projekcie skorzystały z indywidualnego tutoringu i wsparcia psychologicznego. Na koniec zrealizowały 30 projektów antydyskryminacyjnych z udziałem uczniów i uczennic oraz lokalnych instytucji (w tym warsztaty fotograficzne, konferencje, murale, żywe biblioteki, występy artystyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży). Grantobiorca wydał również publikację z dobrymi praktykami, rekomendacjami dla szkół oraz propozycjami rozwiązań systemowych na szczeblu lokalnym. W projekcie wzięło udział 60 nauczycieli i nauczycielek z 38 szkół na wszystkich poziomów nauczania z całej Polski. Zorganizowano również 30 lokalnych spotkań sieciujących, których cele było upowszechnianie wiedzy o działaniach równościowych.
Z projektu skorzystali/ły w pierwszej kolejności nauczyciele i nauczycielki ze szkół z całej Polski, zwłaszcza z mniejszych miejscowości. Osoby te podniosły swoje kompetencje w zakresie identyfikowania radykalizmów, wpływania na postawy uczniów i uczennic oraz wspierania osób doświadczających przemocy; poczuły się również pewniej w roli liderów i liderek odważnej zmiany społecznej. Pośrednio projekt skierowany był do uczniów i uczennic i całych społeczności szkolnych, przyczyniając się do tego, by szkoły stały się bardziej przyjaznymi, bezpiecznymi miejscami. W 20% szkół biorących udział w projekcie zostały wdrożone Kodeksy Równego Traktowania, w kilku antydyskryminacja stała się – pilotażowo – elementem podstawy programowej lub programu terapeutyczno-wychowawczego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel