fbpx
Tworzenie systemu ochrony starszych doświadczających przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 890,00 EUR
Dotacja:
74 890,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
pracownicy ochrony zdrowia, seniorzy, społeczeństwo

Projekt dotyczył problemu przemocy wobec osób starszych. Skala tego zjawiska jest duża, tymczasem poziom świadomości problemu jest niski zarówno wśród osób starszych, jak i w ich otoczeniu. Z badań wynika, że najczęstszą formą przemocy wobec osób 65+ jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. 17,3% badanych dostrzegło przypadki przemocy wobec starszych we własnej rodzinie, a 42,7% – poza rodziną (PAN, 2015). Większość osób, którym znane były przypadki tego typu przemocy, nie zareagowało i nie podjęło żadnej interwencji. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce oparty o Ustawę o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Procedurę Niebieskie Karty i Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy jest mało skuteczny i niedostosowany do pracy z osobami starszymi. Luki dotyczą m.in. braku odpowiednich przepisów prawnych, niestosowania procedur, niewystarczającej współpracy służb, braku zaangażowania personelu ochrony zdrowia w procedurę Niebieskiej Karty.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań skierowanych do różnych grup społecznych. Przygotowano polską wersję językową kanadyjskiego narzędzia oceny ryzyka przemocy wobec starszych (EASI) wraz z procedurą, a także stworzono autorskie narzędzie – Formularz Oceny Ryzyka Przemocy wobec starszych (FORP) z procedurą, które zostało dostosowane do specyfiki polskiego systemu przeciwdziałania przemocy. Oba narzędzia przebadano na grupie 300 osób w placówkach ochrony zdrowia. Powstał również pakiet materiałów dla szpitali i przychodni zawierający formularze z procedurami, film szkoleniowy dla lekarzy i lekarek oraz materiały edukacyjne dla osób starszych. Grantobiorca przeprowadził przegląd rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec seniorów i seniorek w 4 krajach – Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce – a następnie przygotował raport z propozycjami zmian w polskim systemie. Raport został wysłany do ekspertów i ekspertek oraz do instytucji centralnych. Przeprowadzono również ogólnopolską kampanię społeczną na temat przemocy wobec starszych. Jednym z elementów projektu były działania interwencyjne – udzielano ponad 100 konsultacji w sprawach przemocy, a w stosunku do 45 osób podjęto interwencje.

Projekt skierowany był do lekarzy i lekarek, osób starszych, ich otoczenia, a także instytucji rządowych i samorządowych oraz opinii publicznej. Najważniejszymi rezultatami było opracowanie systemowych narzędzi ochrony osób starszych narażonych na przemoc i zwiększenie społecznej świadomości problemu. Oprócz polskiej wersji EASI z procedurą powstało nowe, autorskie narzędzie wraz z procedurą i całym pakietem materiałów dla osób zatrudnionych w ochronie zdrowia i osób starszych, dostosowane do polskiej specyfiki i polskiego systemu przeciwdziałania przemocy. Dzięki konferencjom, publikacjom w mediach i ogólnopolskiej kampanii społecznej temat zaistniał w świadomości społecznej, w tym w środowisku lekarskim.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel