fbpx
Tworzenie systemu ochrony starszych doświadczających przemocy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 890,00 EUR
Dotacja:
74 890,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
pracownicy ochrony zdrowia, seniorzy, społeczeństwo

Z badań wynika, że skala zjawiska przemocy wobec starszych jest duża, tymczasem poziom świadomości istnienia tego problemu jest niski zarówno w środowiskach osób starszych, jak i w ich otoczeniu. Jest to poważne utrudnienie w dotarciu do osób, które doświadczają krzywdy. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce oparty o Ustawę o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Procedurę Niebieskie Karty i Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy jest generalnie mało skuteczny i w ogóle niedostosowany do specyfiki przypadków przemocy wobec starszych.

Rezultatem projektu będzie opracowanie systemowych narzędzi do ochrony osób starszych narażonych na przemoc i zwiększenia społecznej świadomości tego problemu.

Projekt przewiduje spotkania i prace ekspertów, wywiady i analizę danych zastanych, szkolenia dla lekarzy oraz pilotaż nowych narzędzi. W ramach projektu powstaną formularze dla lekarzy zawierające ocenę ryzyka przemocy i procedurę postępowania. Projekt zakłada też monitoring regulacji prawnych dotyczących przemocy wobec osób starszych, publikację raportu i działania rzecznicze. Ponadto, w ramach projektu będzie prowadzona ogólnopolska kampania informacyjna adresowana do świadków przemocy 35+ na temat przemocy, sposobów reagowania i udzielania wsparcia osobom starszym.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel