fbpx

Rozwój instytucjonalny

Każdy Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację projektu tematycznego lub sektorowego może ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną na rozwój instytucjonalny, podporządkowany celowi skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji misji organizacji.

Dodatkową kwotę dotacji można przeznaczyć na:

 • pozyskiwanie pracowników, współpracowników i wolontariuszy,
 • podnoszenie kompetencji zespołu i inne formy rozwoju zawodowego osób pracujących na rzecz organizacji (w tym wolontariuszy),
 • budowanie bazy członkowskiej, jej rozwój i zwiększanie zaangażowania w działania organizacji,
 • tworzenie całościowej strategii organizacji lub strategii funkcjonalnych (odnoszących się do wybranych obszarów zarządzania, np. marketingu, fundraisingu, rozwoju zasobów ludzkich, innych),
 • badania odbiorców działań oraz otoczenia organizacji,
 • projektowanie, wdrażanie i/lub podnoszenie standardów działań/i usług oferowanych przez organizacje,
 • podniesienie wewnętrznych standardów zarządzania organizacją (np. zarządzania ludźmi, komunikacji, zarządzania finansami, księgowości itd.),
 • pozyskiwanie środków różnymi metodami i z różnych źródeł,
 • PR, promocja i komunikacja z otoczeniem,
 • zwiększenie rozliczalności i przejrzystość działań organizacji,
 • zapewnianie zgodności działań z prawem,
 • zwiększenie zdolności do prowadzenia konsultacji, działań monitoringowych i rzeczniczych lub włączania się w takie działania organizowane przez inne podmioty,
 • wzmocnienie zdolności do współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej, tworzenia partnerstw i sieciowania,
 • ewaluacje, audyty organizacyjne, audyty finansowe, inne procesy oceny i refleksji nad organizacją i jej działaniami,
 • wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie i wdrożenie strategii cyfrowej, automatyzacja obsługi fundraisingu, zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego, inne),
 • zakup środków trwałych, w tym sprzętu i wyposażenia lub wykonanie drobnych remontów uzasadnionych wymaganymi standardami pracy, potrzebą zwiększenia skali lub podniesienia jakości działań,
 • testowanie nowych rozwiązań, realizacja pilotażowych przedsięwzięć służących zdobyciu wiedzy, doświadczenia i know how potrzebnego do rozwoju działań statutowych,
 • zaplanowanie i wdrożenie innych procesów zmiany w organizacji.

Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb oraz skoncentrowane na rozwiązaniu wybranych, konkretnych problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe organizacji. Mogą też wspierać proces uruchomienia nowych działań/usług, rozszerzenia ich na nowe grupy odbiorców lub nowy teren. Uzasadniając wybór działań wspierających rozwój instytucjonalny organizacji, wnioskodawca powinien pokazać, w jaki sposób przyczynią się one do zwiększenia zdolności organizacji do skutecznej i efektywnej realizacji jej misji. Dofinansowywane działania rozwojowe Grantobiorca może prowadzić samodzielnie lub korzystając ze wsparcia zewnętrznych specjalistów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel