fbpx

Jak złożyć wniosek

Kto może złożyć wniosek?
Do składania wniosków uprawnione są:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe
 • fundacje
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki non-profit
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca zostaną przedstawione w Podręczniku.

Kiedy można złożyć wniosek?

Obecnie nie ma otwartych konkursów dotacyjnych.
Informacje o dotychczas przeprowadzonych konkursach:

I konkurs na projekty tematyczne

II konkurs na projekty tematyczne

Konkurs na projekty sektorowe

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Jak przebiega konkurs?

Składanie wniosków odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie organizacje składają wnioski wstępne. Organizacje, których projekty zakwalifikowane zostały do drugiego etapu przedstawiają wnioski pełne. Przy składaniu wniosku wstępnego nie będą wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Przy składaniu wniosku pełnego Wnioskodawcy, którzy planują realizację projektu w partnerstwie, będą zobowiązani do przedstawienia deklaracji partnera, określającej jego rolę i zadania w realizacji projektu.

Na każdym etapie wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Projekty tematyczne

Dotacje przeznaczone są na działania w trzech obszarach. Projekty tematyczne mogą dotyczyć więcej niż jednego obszaru, jednak przy składaniu wniosku należy wybrać temat dominujący.

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne – działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej.

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki.

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

Projekty sektorowe

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego –  działania mające na celu wzmocnienie organizacji i ruchów obywatelskich, tworzenie przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania oraz podniesienie jakości oferowanych przez nie usług.

Dotacje przyznawane będą na projekty skierowane na rozwój sektora organizacji społecznych na poziomie ogólnopolskim, regionalnym lub branżowym.

Rozwój instytucjonalny

Każdy Wnioskodawca może ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną w całości na rozwój instytucjonalny:  wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. Inwestycja w rozwój powinna być podporządkowana celowi skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji misji organizacji.

Projekty partnerskie

Projekty tematyczne i sektorowe mogą być realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, komercyjnymi i niekomercyjnymi, a także grupami nieformalnymi z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów, z Państw-Darczyńców lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską lub organizacjami międzyrządowymi.

Jakie są zasady finansowania projektów?

Projekty tematyczne – małe dotacje

 • od 5 000 EUR do 25 000 EUR przeznaczone na koszty bezpośrednie realizacji projektu i koszty pośrednie

oraz

 • do 5 000 EUR przeznaczone na koszty bezpośrednie dotyczące rozwoju instytucjonalnego

a także

 • do 5 000 EUR przeznaczone na koszty bezpośrednie związane z udziałem partnera w projekcie w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców

Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Wkład własny może zostać wniesiony w 100% w postaci pracy wolontariuszy. Uwaga! Decyzją FMO z 8 czerwca 2020 wkład własny nie jest obowiązkowy.

Projekty tematyczne – duże dotacje

 • od 25 001 EUR do 62 500 EUR na koszty bezpośrednie realizacji projektu i koszty pośrednie

oraz

 • do 12 500 EUR na koszty bezpośrednie dotyczące rozwoju instytucjonalnego, jednak nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednich realizacji projektu i kosztów pośrednich

a także

 • do 12 500 EUR na koszty bezpośrednie związane z udziałem partnera w projekcie  – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców

Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy. Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny nie jest obowiązkowy.

Projekty sektorowe

 • od 25 000 EUR do 125 000 EUR przeznaczone na koszty bezpośrednie realizacji projektu i koszty pośrednie

oraz

 • do 12 500 EUR na koszty bezpośrednie dotyczące wzmocnienia organizacji i zapewnienia trwałości rezultatów projektu, jednak nie więcej niż 20% kosztów bezpośrednich realizacji projektu i kosztów pośrednich

a także

 • do 12 500 EUR na koszty bezpośrednie związane z udziałem partnera w projekcie – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców

Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu. Co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy. Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny nie jest obowiązkowy.

Ile czasu może trwać projekt?

Projekty tematyczne: od 8 do 24 miesięcy

Projekty sektorowe: od 12 do 36 miesięcy

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków. Uwaga! Wnioski złożone w inny sposób (np. pocztą, osobiście) nie będą rozpatrywane.

Jak wygląda formularz?
Wzory formularzy wraz z pytaniami pomocniczymi są dostępne TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel