FAQ – projekty sektorowe

1. Czy obostrzenie dotyczące tego, że dotacji ani wkładu własnego nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani odpłatnej dotyczy tylko działań związanych z realizacją projektu czy także działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

To obostrzenie dotyczy zarówno działań związanych z realizacją projektu,
jak i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.

W przypadku działań związanych z rozwojem instytucjonalnym nie można
wykorzystywać dotacji ani wkładu własnego do prowadzenia działalności
gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej. Można natomiast
sfinansować z tych środków przygotowanie strategii tych działalności
(w tym strategii marketingowych).

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdy w ramach rozwoju
instytucjonalnego organizacja zamierza zakupić sprzęt biurowy (np.
laptop lub drukarkę), a poza działalnością statutową nieodpłatną
prowadzi także działalność gospodarczą lub odpłatną to w praktyce –
biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania wielu organizacji – nie jest
możliwe wykorzystywanie go wyłącznie do działalności statutowej
nieodpłatnej. W takiej sytuacji to obostrzenie należy interpretować jako
zakaz kupowania sprzętu, który w całości lub w większości będzie
wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej
odpłatnej.

Prosimy ponadto pamiętać, że w przypadku zakupu sprzętu, który będzie
klasyfikowany jako środek trwały za koszt kwalifikowalny możemy uznać tę
część amortyzacji, która odpowiada za wykorzystanie sprzętu do
działalności statutowej (więcej o tym w “Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” rozdz. 13.1.1).

Print Friendly, PDF & Email
2. Gdzie możemy znaleźć listę grup narażonych na dyskryminację (Obszar 2.) lub wykluczenie (Obszar 3.)?

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na dyskryminację. Zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację w ramach Obszaru 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na dyskryminację, czyli na nierówne, gorsze traktowanie osób w oparciu o ich przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, np. wyznania, pochodzenia etnicznego/narodowego, płci, orientacji seksualnej lub stopnia sprawności.

Podobnie w  Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie nie podajemy zamkniętego katalogu. To zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na wykluczenie (to znaczy, że z przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego).

Print Friendly, PDF & Email
3. Chcielibyśmy zorganizować grupy wsparcia i pomoc psychologiczną dla osób LGBT. Czy takie działania mogą być finansowane w ramach Waszego Programu?

Działania jak pomoc psychologiczna, prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, samoorganizacja grup zagrożonych dyskryminacją jak najbardziej mieszczą się w celach Obszaru 2.

W Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie finansujemy projekty, których celem jest ochrona praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wynikającej z różnych przesłanek, także ze względu na orientację seksualną. W „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” opisujemy przykładowe rodzaje wspieranych działań, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Print Friendly, PDF & Email
4. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 1.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, czyli:

 1. działania, które angażują do współpracy zarówno obywateli/ki (mieszkańców/nki) o możliwie różnorodnych perspektywach, jak i władze oraz prowadzą do wypracowania i wdrożenia wspólnych rozwiązań,

lub

 1. działania, które służą komunikowaniu się obywateli/ek w sprawach publicznych pomimo dzielących ich różnic.

W przypadku działania priorytetowego nr 1 chodzi w istocie o wzorcowo zrealizowany proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie, które włącza:

 • obywateli/ki o możliwie różnych perspektywach – różnie patrzących na projektowane rozwiązanie

oraz

 • władze – jako gospodarza terenu, jeśli działanie dotyczy budynku lub innej przestrzeni publicznej, albo jako instytucję odpowiedzialną za daną politykę publiczną, której dotyczy dany proces.

Jednocześnie ten proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie musi prowadzić do wspólnego wypracowania rozwiązań (rekomendacji, projektu, dokumentu, nowej inicjatywy) oraz jej wdrożenia. Co ważne, wypracowanie rozwiązań i wdrożenie (przynajmniej pilotażowe) też musi być elementem projektu.

W przypadku działania priorytetowego nr 2 chodzi o różne inicjatywy, których istota polega na doprowadzeniu do tego, żeby osoby mające zdecydowanie inne poglądy w ważnych społecznie sprawach, wykraczających poza lokalny kontekst (np. światopoglądowych, preferencji politycznych, kwestii ustrojowych, polityki energetycznej) miały okazję do komunikacji pomimo dzielących ich różnic. Nie chodzi nam o wzajemne przekonanie się, ale komunikację (w tym bezpośrednią) opartą o dialog, słuchanie się, zrozumienie swoich punktów widzenia. Uznaliśmy tego typu działania jako priorytetowe, obawiając się negatywnych skutków rosnącej polaryzacji w Polsce, która coraz częściej przechodzi przez rodzinne stoły, różnego rodzaju wspólnoty, środowiska towarzyskie. Chcemy wspomóc takie inicjatywy, które osobom o naprawdę różnych poglądach, pozwolą się skutecznie skomunikować.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie, aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie ich dotyczą.

Print Friendly, PDF & Email
5. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 2.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się w priorytet dla Obszaru wsparcia 2. Ochrona praw  człowieka i równe traktowanie. Priorytetowo traktowane będą  projekty, w których efekty monitoringu (czyli zaplanowanych, prowadzonych według przyjętych zasad działań mających na celu sprawdzenie jak działają m.in. władze, administracja, instytucje publiczne lub jak uchwalane i stosowane jest prawo, itd.) zostaną wykorzystane do prowadzenia działań rzeczniczych służących wprowadzeniu zmian w prawie i praktyce jego stosowania, działań interwencyjnych i/lub działań wpływających na kształtowanie się świadomości społecznej.

Przez działania rzecznicze rozumiemy aktywności służące wpływaniu na zmiany poprzez wyrażanie interesów poszczególnych grup społecznych. Celem działań rzeczniczych mogą być m.in.: zmiany regulacji prawnych (wprowadzenie nowych ustaw czy przepisów wykonawczych), zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwowanie praw (np. osób z grup mniejszościowych), zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Metodami działania – oprócz prób docierania z propozycjami zmian do decydentów – mogą być np. kampanie społeczne służące budowaniu poparcia dla proponowanych zmian, szukanie sojuszników i budowanie koalicji na rzecz zmian, uczestnictwo w różnego rodzaju ciałach opiniodawczych i doradczych (także na poziomie lokalnym).

Jako zaangażowanie w działania rzecznicze traktujemy także uczestnictwo w przygotowaniach do ich prowadzenia, np. zbieranie danych, które służą argumentowaniu potrzeby zmian, przygotowywanie kształtu propozycji nowych regulacji.

Dodatkowy punkt może być przyznany przez eksperta/ekspertkę tylko w sytuacji, gdy działania rzecznicze stanowią istotną część projektu i mają zasadnicze znaczenie dla jego celów i planowanych rezultatów, a nie są tylko jednym z wielu działań.

Print Friendly, PDF & Email
6. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 3.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, czyli:

 • szkolenie i przygotowanie osób z grup narażonych na wykluczenie do prowadzenia samorzecznictwa
 • prowadzenie samorzecznictwa przez osoby z grup narażonych na wykluczenie.

Poprzez samorzecznictwo (rzecznictwo własnych praw, self-advocacy) rozumiemy różnego rodzaju działania rzecznicze podejmowane przez osoby z grup narażonych na wykluczenie we własnym interesie lub interesie swojej grupy. Działania te mogą mieć różną skalę i różny charakter (np. wystąpień w mediach, panelach i na konferencjach, publikacji tekstów, udziału w spotkaniach z różnymi grupami odbiorców, twórczości artystycznej, działań edukacyjnych, występowania z inicjatywami obywatelskimi, udziału w konsultacjach), łączy je to, że wszystkie polegają na mówieniu we własnym imieniu o swoich potrzebach, problemach, marzeniach, postulatach.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie. Chcemy w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie dotyczą samorzecznictwa.

Print Friendly, PDF & Email
7. Jak należy rozumieć kryterium nowatorstwa stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, w których przewidziano naprawdę nowatorskie podejście lub metody działania w skali kraju lub w odniesieniu do danej grupy docelowej. Warto podkreślić, że w tym przypadku, gdy mowa jest o grupie docelowej, to należy przez to rozumieć nie konkretną grupę osób w danej miejscowości, ale szerzej – kategorię wiekową, zawodową, grupę osób z określonym typem niepełnosprawności itd.

Te dodatkowe punkty za nowatorstwo będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, których nowatorstwo – rozumiane jak czynimy to w naszym Programie – nie budzi wątpliwości. W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy stosujemy definicję nowatorstwa bezwzględnego – nie można otrzymać więc dodatkowego punktu za to, że w projekcie użyto  metodę do tej pory mało stosowaną w Polsce lub na wdrożeniu w danej gminie nowego podejścia, które do tej pory nie było tu realizowane, ale  w innych gminach tak.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak w przypadku nowatorstwa opisanego powyżej.

Print Friendly, PDF & Email
8. Jak należy rozumieć kryterium wagi problemu stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom odpowiadającym na szczególnie istotny problem, który rozumiemy jako nieporuszany lub zdecydowanie niewystarczająco/nieskutecznie podejmowany w skali kraju lub w danym regionie albo w odniesieniu do danej grupy docelowej.

Te dodatkowe punkty za wagę problemu będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo rzadko (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które na tle wielu innych odpowiadających na istotne problemy, dotyczą wyzwań naprawdę szczególnych.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał, otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak ta opisana powyżej, dotycząca wagi problemu.

Print Friendly, PDF & Email
9. Czy w związku z sytuacją epidemiczną i trudnościami wielu organizacji w przygotowaniu sprawozdań finansowych będą Państwo wymagać, aby Wnioskodawcy mieli sporządzone sprawozdanie finansowe do 31 marca 2020 r.? Czy w związku z tym trzeba koniecznie we wniosku wstępnym podać dokładne przychody i koszty za 2019 r.?

Prosimy o podanie we wniosku wstępnym jedynie przybliżonych kwot przychodów i kosztów za 2019 r. Sprawozdań finansowych lub zbiorczych zestawień przychodów i kosztów będziemy wymagać dopiero przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Nie będziemy weryfikować daty sporządzenia, podpisania lub zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Print Friendly, PDF & Email
10. Jaki jest podział dotacji między Lidera i Partnera?

W przypadku projektu partnerskiego to w budżecie Lidera musi znajdować się największa część kosztów całkowitych (tzn. kosztów projektu i środków na rozwój instytucjonalny). Budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu Lidera.

Print Friendly, PDF & Email
11. Czy jeśli organizacja ma jednoosobowy zarząd, ale też radę, to może składać wniosek?

Organizacja, która ma  jednoosobowy zarząd i radę, może składać wniosek.

Print Friendly, PDF & Email
12. Mamy jednoosobowy zarząd i nie posiadamy rady. Podjęliśmy uchwałę o zmianie tego stanu rzeczy. Zgłosiliśmy zmianę do KRS, ale jeszcze nie została oficjalnie wpisana. Czy w tej sytuacji możemy składać wniosek?

Możecie Państwo składać wniosek  – pod warunkiem, że przy podpisywaniu umowy dostarczycie dokumenty potwierdzające decyzję organizacji oraz zgłoszenie tej decyzji do KRS.

Print Friendly, PDF & Email
13. Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są wszystkie koszty jej zatrudnienia, łącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? Pytanie dotyczy np. wynagrodzenia koordynatora.

W każdym przypadku kwalifikowalny jest pełen koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych wyłącznie do projektu, konieczny będzie odpowiedni zapis w umowie. W przypadku zaś, gdy pracownik jest tylko częściowo zatrudniony przy projekcie, niezbędne będzie prowadzenie karty czasu pracy i przygotowanie rozliczenia w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Print Friendly, PDF & Email
14. Dlaczego nie mogą dostać dofinansowania projekty, składające się ze szkoleń, debat albo konferencji? Czy szkolenia, debaty i konferencje z ekspertami też nie mogą być dofinansowane?

W obszarach 1-3 projekty, które opierają się TYLKO na organizacji szkolenia albo wyłącznie debaty czy konferencji nie mogą uzyskać dofinansowania. Samo szkolenie/debata/konferencja jako narzędzie jest dopuszczalne, ale musi być częścią szerszego planu działania i wpisywać się w cały proces, wynikać z rozpoznania problemu i służyć określonemu celowi.

Print Friendly, PDF & Email
15. W którym momencie trzeba dostarczyć potwierdzenie wkładu własnego? Czy wkład może być wniesiony np. jednorazowo na początku projektu, czy trzeba go rozliczać sukcesywnie proporcjonalnie do wydanej dotacji?

Wkład własny wykazuje się dopiero w sprawozdaniach okresowych i/lub sprawozdaniu końcowym. Wtedy też  trzeba przedstawić zgodę innego Grantodawcy na użycie jego dotacji jako wkładu  własnego w naszym Programie. Wkład własny nie musi być proporcjonalnie sprawozdawany przy każdym sprawozdaniu okresowym i końcowym. Zachęcamy jednak, aby robić to regularnie, aby uniknąć problemów pod koniec realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
16. Czy mogę skonsultować swój wniosek z zespołem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?

Wnioski oceniają eksperci i ekspertki, a nie zespół Programu. Oceniają je stosując wiedzę z Podręcznika (https://aktywniobywatele.org.pl/podrecznik-dla-wnioskodawcow-i-grantobiorcow) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej (https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/).

W czasie przygotowania wniosku polecamy wnikliwe zapoznanie się z “Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz z kartami oceny formalnej i merytorycznej. Warto też  pokazać Państwa wniosek osobie niezaangażowanej w jego pisanie i poprosić go opinię – czy wszystko we wniosku jest zrozumiałe i dobrze opisane.

Print Friendly, PDF & Email
17. Czy można złożyć wniosek o środki na wzmocnienie organizacji – niezależnie od konkursu projekty tematyczne?

Nie można wnioskować jedynie o dotację na rozwój instytucjonalny. Natomiast składając wniosek  o dotację na realizację projektu tematycznego lub projektu sektorowego mogą Państwo zawnioskować o dodatkową kwotę na rozwój instytucjonalny Waszej organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
18. Planujemy projekt w obszarze aktywności obywatelskiej. Jednym z jego elementów jest zakup wyposażenia, które chcemy przekazać różnym instytucjom, np. szkołom. Instytucje te będą nas wspierać w realizacji projektu. Czy będzie to uznane za koszt kwalifikowalny?

Kosztem niekwalifikowalnym w Programie jest m.in przekazywanie środków finansowych i świadczeń w naturze na rzecz innych podmiotów. Jeżeli planują Państwo zakupić wyposażenie, powinno ono pozostać Państwa własnością. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby było one używane na potrzeby wspólnoty lokalnej. W tym konkretnym przypadku rekomendujemy, aby podmiot, któremu planują Państwo przekazać wyposażenie, został Waszym partnerem w realizacji projektu. Wtedy na podstawie umowy partnerstwa, będziecie mogli przekazać część pieniędzy z dotacji Partnerowi i w tym konkretnym przypadku instytucja ta samodzielnie sfinansuje zakup wyposażenia jako element realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
19. Czy rozliczenia budżetu są ryczałtowe, czy na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają przedstawienia rzeczywiście poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest rozliczenie kosztów pośrednich kalkulowanych jako stały procent od poniesionych przy realizacji projektu kosztów personelu. Stawka ryczałtowa rozliczania kosztów pośrednich (nie przekraczająca 15% kosztów personelu) powinna zostać zaproponowana przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
20. Czy w budżecie należy przedstawić kwoty netto czy brutto?

W budżecie należy podać kwoty brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskiwania VAT, co sprawia, że koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wtedy należy w budżecie przedstawiać kwoty netto w odniesieniu do tych kosztów, w ramach których można odzyskać VAT.

Print Friendly, PDF & Email
21. Czy jeśli będę się ubiegać o środki w wysokości 40 tys. euro to czy mogę zawnioskować o całe 12,5 tys. EUR na rozwój instytucjonalny?

W przypadku dużych dotacji (powyżej 25 001 EUR) można wnioskować o
dodatkową kwotę dotacji na rozwój instytucjonalny w wysokości do 12 500 EUR, jednak nie więcej niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu (łącznie z kosztami wynikającymi z partnerstwa i wkładem własnym). W przypadku, gdy dotacja na realizację projektu wyniesie 40 000 euro to łączne koszty realizacji projektu wyniosą 44 444 EUR (przy założeniu, że wkład własny wyniesie równo 10% czyli 4 444 EUR). Dodatkowa kwota dotacji na rozwój instytucjonalny może wynieść maksymalnie 8 889 EUR. Po dodaniu tych kosztów, całościowy budżet projektu i działań związanych z rozwojem instytucjonalnym wyniesie 53 333 EUR i tym samym wzrośnie też wkład własny (48 000 EUR – dotacja i 5 333 EUR – wkład własny).

Print Friendly, PDF & Email
22. Po jakim kursie przeliczane będą poniesione koszty? Czy organizacje będzie musiała pokrywać sama ewentualne ujemne różnice kursowe?

Koszty poniesione przy realizacji projektu będą przeliczane po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Ewentualne ujemne różnice kursowe organizacja będzie musiała pokryć samodzielnie, jednak przy proponowanym przez nas kursie różnice te nie powinny być duże.

Print Friendly, PDF & Email
23. Czy Grantobiorca będzie mógł otrzymać przelew dotacji na konto walutowe?

Dotacje przekazywane będą wyłącznie na konta prowadzone w PLN.

Print Friendly, PDF & Email
24. Czy dotację na rozwój instytucjonalny może w znacznej części lub w całości wykorzystać Partner projektu?

Dotacja na rozwój instytucjonalny może zostać wykorzystana w znacznej części lub całości przez Partnera projektu, pod warunkiem że jest on organizacją społeczną.

Print Friendly, PDF & Email
25. Czy kwota, którą chcemy przeznaczyć na sfinansowanie współpracy z Partnerem z Państw-Darczyńców może być wyższa niż maksymalna dodatkowa kwota dotacji (5000 euro dla małych dotacji i 12 500 euro dla dużych dotacji)?

Na pokrycie kosztów współpracy partnerskiej mogą Państwo przeznaczyć kwotę wyższą niż maksymalna dodatkowa kwota dotacji na ten cel – środki te będą pochodziły z wnioskowanej dotacji na projekt tematyczny.

Print Friendly, PDF & Email
26. Czy Partnerzy i Lider powinni wnieść do projektu wkład własny współmierny do swoich kosztów? Czy też lider może wnieść 10% także za Partnera lub odwrotnie?

Zasady programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie określają proporcji, w jakich podmioty realizujące projekt w partnerstwie powinny wnieść wkład własny do projektu.

Print Friendly, PDF & Email
27. W Podręczniku został podany przedział stawek, według których należy szacować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy. Przy założeniu, że prace wolontariuszy będą miały różny charakter (prace proste i prace specjalistyczne), to czy należy wyszczególnić to osobno, np. wkład własny wolontariuszy wykonujących prace proste x euro i wkład wolontariuszy wykonujących prace specjalistyczne y euro, czy może należy uśrednić stawkę jako wspólną dla wszystkich?

Szacowaną wartość pracy wolontariuszy należy przedstawiać w szczegółowym budżecie osobno kalkulując wartość pracy przy wykorzystaniu różnych stawek. Taka kalkulacja będzie wymagana na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
28. Na jakim etapie/jak wykazać wkład własny finansowy? Czy należy załączyć do wniosku wyciąg bankowy?

Wkład własny finansowy należy wykazać w sprawozdaniach okresowych i końcowych. Na etapie składania wniosku należy jedynie przedstawić w budżecie deklarowaną kwotę i źródło wkładu własnego (finansowego i niefinansowego).

Print Friendly, PDF & Email
29. Czy środki z dotacji mogą stanowić wkład własny do innych projektów?

Zgodnie z wolą Darczyńców środki z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów.

Print Friendly, PDF & Email
30. Czy można pobierać opłaty od uczestników działań w ramach projektu?

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pobieranie opłat od uczestników projektu jest niedozwolone. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 12.

Print Friendly, PDF & Email
31. Czy w ramach projektu można zorganizować konkurs dla młodzieży, w którym jedna inicjatywa wygra i będzie mogła być zrealizowana ze środków projektu?

Tak, jednak należy pamiętać, że koszty realizacji będzie musiał ponieść Grantobiorca (nie ma możliwości przekazania środków na realizację zwycięskiej inicjatywy innemu podmiotowi).

Print Friendly, PDF & Email
32. Czy w projekcie można zaplanować mini granty na realizację projektów społecznych skierowanych do społeczności lokalnej opracowanych przez uczestników projektu?

Koszty regrantingu, czyli przekazywania środków na rzecz osób trzecich (w tym osób fizycznych i prawnych), są niekwalifikowalne w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Natomiast, o ile jest to uzasadnione merytorycznie, można przewidzieć w swoim budżecie koszty realizacji takich inicjatyw (ale muszą to być koszty przez Was ponoszone, a nie w formie mini grantów).

Print Friendly, PDF & Email
33. Czy w budżecie można zaplanować zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach projektu, np. nagrody dla aktywistów lokalnych?

Tak, koszt zakupu nagród rzeczowych do 250 zł na osobę jest kosztem kwalifikowanym. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 53.

Print Friendly, PDF & Email
34. Kiedy można uznać, że pracownik jest zatrudniony wyłącznie do realizacji projektu?

Z treści umowy (lub w przypadku umowy o pracę – oddelegowania) powinno wynikać, czy dana osoba pracuje wyłącznie przy realizacji projektu, czy też jest zatrudniona w różnych projektach albo przy realizacji innych działań organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
35. Czy wynagrodzenie księgowej zajmującej się bieżącym rozliczaniem projektu to koszt bezpośredni?

Jeśli księgowa zajmuje się rozliczaniem różnych projektów i ogólnym prowadzeniem księgowości organizacji, to należy uznać to za koszt pośredni. Jeśli natomiast zgodnie z umową księgowa obsługuje wyłącznie projekt w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to koszt jej wynagrodzenia można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 43.

Print Friendly, PDF & Email
36. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu to koszt bezpośredni?

 Koszty wynagrodzenia osób przypisanych do projektu są kosztami bezpośrednimi.

Print Friendly, PDF & Email
37. Czy są dodatkowe punkty za partnerstwo?

W projektach tematycznych nie są przewidziane dodatkowe punkty za partnerstwo. Jeśli fakt współpracy partnerskiej z innym podmiotem znacząco podnosi jakość projektu, to można spodziewać się, że znajdzie to odzwierciedlenie w ocenie takich kryteriów jak doświadczenie, zasoby, jakość działań etc.

Print Friendly, PDF & Email
38. Kiedy trzeba zacząć realizację projektu?

Początek działań powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia decyzji o przyznaniu dotacji czyli najpóźniej od 1 lutego 2021. Realizacja projektu powinna zakończyć się do 31 października 2022 roku.

Print Friendly, PDF & Email
39. Który obszar wybrać jeśli planowany projekt zakłada działania, wpisujące się w dwa lub więcej obszarów wsparcia?

Działania w projektach będą czasami wpisywać się w więcej niż jeden obszar wsparcia, ale Wnioskodawca musi wybrać jeden obszar dominujący. Eksperci oceniający wnioski będą oceniać zgodność wniosku z wybranym obszarem wsparcia na podstawie przede wszystkim celów określonych na wstępie opisu każdego z obszarów (do jakich grup docelowych można kierować projekty, jaka zmiana ma nastąpić w wyniku realizacji działań). Można też kierować się wskazanymi w podręczniku typami wspieranych działań, pamiętając jednak, że nie jest to katalog zamknięty i jeśli planowane działania wykraczają poza wymienione typy, to również mogą uzyskać wsparcie, o ile wpisują się w cel obszaru i nie znalazły się na liście działań wykluczonych.

Print Friendly, PDF & Email
40. Czy można złożyć wnioski w dwóch obszarach – 1 i 4?

Jeśli Wnioskodawca występujący jako lider otrzyma dotację na realizację projektu tematycznego (obszary 1-3), to może złożyć wniosek w konkursie na projekty sektorowe również jako lider (obszar 4). Natomiast po otrzymaniu dotacji na realizację jednego projektu tematycznego nie można już się ubiegać w kolejnym konkursie na projekty tematyczna o dotację jako lider.

Print Friendly, PDF & Email
41. Czy jeśli organizacja ma kilka oddziałów, to czy może składać analogicznie więcej wniosków?

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko jako jeden Wnioskodawca, którego dotyczą ograniczenia w liczbie składanych wniosków przedstawione w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” na stronie 16.

Print Friendly, PDF & Email
42. Czy każde stowarzyszenie musi przedstawić pisemną zgodę wszystkich członków na zawarcie umowy dotacyjnej?

Wymóg przedstawienia pisemnej zgody/uchwały wszystkich członków na zawarcie umowy dotacyjnej dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych (zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia zwykłego). Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS nie musi przedstawiać takiej zgody.

Print Friendly, PDF & Email
43. Czy fundacja z jednoosobowym zarządem i bez rady fundacji może złożyć wniosek, jeśli zgłosiła do KRS zmianę polegającą na zwiększeniu liczby członków zarządu, ale zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona do KRS?

Jeśli zmiana została zgłoszona do KRS, organizacja może złożyć wniosek. W przypadku przyznania Wnioskodawcy dotacji, jeśli zmiany nadal nie zostały wprowadzone do KRS, należy przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały ustanawiającej zmiany oraz kopie dokumentów złożonych do rejestru. Wyjątkiem są zmiany związane ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy – w tym przypadku podpisanie umowy może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu zmian przez KRS, a termin podpisania umowy dotacyjnej ulega wydłużeniu. Opisane zasady dotyczą zmian we wszystkich typach rejestrów.

Print Friendly, PDF & Email
44. Czy fundacje z trzyosobowym zarządem, ale bez Rady Fundacji mogą brać udział w konkursie?

Wymóg posiadania organu kontroli wewnętrznej (np. rady fundacji) dotyczy wyłącznie fundacji, w których zarządzie zasiada tylko jedna osoba.

Print Friendly, PDF & Email
45. Czy wymaganych 12 miesięcy od daty rejestracji organizacji musi upłynąć przed złożeniem przez nią wniosku wstępnego?

Jeśli organizacja została zarejestrowana np. 25 marca 2019 roku, to złożenie wniosku wstępnego będzie możliwe dopiero od 25 marca 2020 roku. Jeśli wymagany okres 12 miesięcy upływa później, np. w maju, zachęcamy Państwa do składania wniosków w drugim konkursie na projekty tematyczne, który zostanie ogłoszony w listopadzie 2020 roku.

Print Friendly, PDF & Email
46. Kto może otrzymać wsparcie?

Do składania wniosków uprawnione są:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe
 • związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki non-profit
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Print Friendly, PDF & Email
47. Ile możemy złożyć wniosków?

W każdej edycji konkursu dotacyjnego organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, ponadto może być partnerem w jednym wniosku złożonym przez inną organizację. Jeśli organizacja nie ubiega się o dotację, to może być partnerem w dwóch wnioskach składanych przez inne organizacje.

Organizacja, która otrzyma dotację w pierwszym konkursie na projekty tematyczne, nie może ubiegać się o dotację w kolejnym konkursie na projekty tematyczne i może być partnerem tylko w jednym projekcie, który otrzymał dotację.

Organizacja może otrzymać dotację na realizację projektu tematycznego i sektorowego, ale wtedy nie może być partnerem w innych projektach, które otrzymały dotację.

Print Friendly, PDF & Email
48. Kto może być partnerem w projekcie?

Partnerami mogą być: organizacje pozarządowe lub inne podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, a także grupy nieformalne z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia), z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub organizacje międzyrządowe.

Print Friendly, PDF & Email
49. Czy w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu?

Realizacja projektu z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców można wnioskować o dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
50. Czy jeśli chcę realizować projekt w partnerstwie, to mogę otrzymać wyższą dotację?

O dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych i projektów sektorowych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie można wnioskować wyłącznie w przypadku realizacji projektu realizowanego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii, Liechtensteinu.

Print Friendly, PDF & Email
51. Kim są Państwa-Darczyńcy?

Państwa-Darczyńcy to trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, które przekazały środki na działanie Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email
52. Kim są Państwa-Beneficjenci?

Do grupy Państw-Beneficjentów funduszy EOG zaliczamy:

 • Bułgarię

 • Chorwację

 • Cypr

 • Czechy

 • Estonię

 • Grecję

 • Litwę

 • Łotwę

 • Maltę

 • Polskę

 • Portugalię

 • Rumunię

 • Słowację

 • Słowenię

Print Friendly, PDF & Email
53. Czy kwota dotacji na rozwój instytucjonalny pomniejsza kwotę dotacji na realizację projektu?

Środki na rozwój instytucjonalny są kwotą dodatkową, niezależną od dotacji na realizację projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój organizacji. Środki przeznaczone na rozwój organizacji nie mogą być wydatkowane na realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email
1. Czy kwota dotacji na rozwój instytucjonalny pomniejsza kwotę dotacji na realizację projektu?

Środki na rozwój instytucjonalny są kwotą dodatkową, niezależną od dotacji na realizację projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój organizacji. Środki przeznaczone na rozwój organizacji nie mogą być wydatkowane na realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email
2. Kim są Państwa-Beneficjenci?

Do grupy Państw-Beneficjentów funduszy EOG zaliczamy:

 • Bułgarię

 • Chorwację

 • Cypr

 • Czechy

 • Estonię

 • Grecję

 • Litwę

 • Łotwę

 • Maltę

 • Polskę

 • Portugalię

 • Rumunię

 • Słowację

 • Słowenię

 • Węgry
Print Friendly, PDF & Email
3. Kim są Państwa-Darczyńcy?

Państwa-Darczyńcy to trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, które przekazały środki na działanie Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email
4. Czy w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu?

Realizacja projektu z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców można wnioskować o dodatkową kwotę dotacji na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
5. Czy fundacje z trzyosobowym zarządem, ale bez Rady Fundacji mogą brać udział w konkursie?

Wymóg posiadania organu kontroli wewnętrznej (np. rady fundacji) dotyczy wyłącznie fundacji, w których zarządzie zasiada tylko jedna osoba.

Print Friendly, PDF & Email
6. Czy jeśli organizacja ma kilka oddziałów, to czy może składać analogicznie więcej wniosków?

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko jako jeden Wnioskodawca, którego dotyczą ograniczenia w liczbie składanych wniosków przedstawione w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.

Print Friendly, PDF & Email
7. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu to koszt bezpośredni?

Koszty wynagrodzenia osób przypisanych do projektu są kosztami bezpośrednimi.

Print Friendly, PDF & Email
8. Czy wynagrodzenie księgowej zajmującej się bieżącym rozliczaniem projektu to koszt bezpośredni?

Jeśli księgowa zajmuje się rozliczaniem różnych projektów i ogólnym prowadzeniem księgowości organizacji, to należy uznać to za koszt pośredni. Jeśli natomiast zgodnie z umową księgowa obsługuje wyłącznie projekt w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to koszt jej wynagrodzenia można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich.

Print Friendly, PDF & Email
9. Kiedy można uznać, że pracownik jest zatrudniony wyłącznie do realizacji projektu?

Z treści umowy (lub w przypadku umowy o pracę – oddelegowania) powinno wynikać, czy dana osoba pracuje wyłącznie przy realizacji projektu, czy też jest zatrudniona w różnych projektach albo przy realizacji innych działań organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
10. Czy można pobierać opłaty od uczestników działań w ramach projektu?

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pobieranie opłat od uczestników projektu jest niedozwolone.

Print Friendly, PDF & Email
11. Czy środki z dotacji mogą stanowić wkład własny do innych projektów?

Zgodnie z wolą Darczyńców środki z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów.

Print Friendly, PDF & Email
12. W Podręczniku został podany przedział stawek, według których należy szacować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy. Przy założeniu, że prace wolontariuszy będą miały różny charakter (prace proste i prace specjalistyczne), to czy należy wyszczególnić to osobno, np. wkład własny wolontariuszy wykonujących prace proste x euro i wkład wolontariuszy wykonujących prace specjalistyczne y euro, czy może należy uśrednić stawkę jako wspólną dla wszystkich?

Szacowaną wartość pracy wolontariuszy należy przedstawiać w szczegółowym budżecie osobno kalkulując wartość pracy przy wykorzystaniu różnych stawek. Taka kalkulacja będzie wymagana na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
13. Czy Partnerzy i Lider powinni wnieść do projektu wkład własny współmierny do swoich kosztów? Czy też lider może wnieść 10% także za Partnera lub odwrotnie?

Zasady programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie określają proporcji, w jakich podmioty realizujące projekt w partnerstwie powinny wnieść wkład własny do projektu.

Print Friendly, PDF & Email
14. Czy dotację na rozwój instytucjonalny może w znacznej części lub w całości wykorzystać Partner projektu?

Dotacja na rozwój instytucjonalny może zostać wykorzystana w znacznej części lub całości przez Partnera projektu, pod warunkiem że jest on organizacją społeczną.

Print Friendly, PDF & Email
15. Czy Grantobiorca będzie mógł otrzymać przelew dotacji na konto walutowe?

Dotacje przekazywane będą wyłącznie na konta prowadzone w PLN.

Print Friendly, PDF & Email
16. Po jakim kursie przeliczane będą poniesione koszty? Czy organizacja będzie musiała pokrywać sama ewentualne ujemne różnice kursowe?

Koszty poniesione przy realizacji projektu będą przeliczane po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Ewentualne ujemne różnice kursowe organizacja będzie musiała pokryć samodzielnie, jednak przy proponowanym przez nas kursie różnice te nie powinny być duże.

Print Friendly, PDF & Email
17. Czy w budżecie należy przedstawić kwoty netto czy brutto?

W budżecie należy podać kwoty brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskiwania VAT, co sprawia, że koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wtedy należy w budżecie przedstawiać kwoty netto w odniesieniu do tych kosztów, w ramach których można odzyskać VAT.

Print Friendly, PDF & Email
18. Czy rozliczenia budżetu są ryczałtowe, czy na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają przedstawienia rzeczywiście poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest rozliczenie kosztów pośrednich kalkulowanych jako stały procent od poniesionych przy realizacji projektu kosztów personelu. Stawka ryczałtowa rozliczania kosztów pośrednich (nie przekraczająca 15% kosztów personelu) powinna zostać zaproponowana przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
19. Czy mogę skonsultować swój wniosek z zespołem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?

Wnioski oceniają eksperci i ekspertki, a nie zespół Programu. Oceniają je stosując wiedzę z Podręcznika (https://aktywniobywatele.org.pl/podrecznik-dla-wnioskodawcow-i-grantobiorcow) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej (https://aktywniobywatele.org.pl/konkurs-na-projekty-sektorowe/).

W czasie przygotowania wniosku polecamy wnikliwe zapoznanie się z “Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz z kartami oceny formalnej i merytorycznej. Warto też  pokazać Państwa wniosek osobie niezaangażowanej w jego pisanie i poprosić go opinię – czy wszystko we wniosku jest zrozumiałe i dobrze opisane.

Print Friendly, PDF & Email
20. W którym momencie trzeba dostarczyć potwierdzenie wkładu własnego? Czy wkład może być wniesiony np. jednorazowo na początku projektu, czy trzeba go rozliczać sukcesywnie proporcjonalnie do wydanej dotacji?

Wkład własny wykazuje się dopiero w sprawozdaniach okresowych i/lub sprawozdaniu końcowym. Wtedy też trzeba przedstawić zgodę innego Grantodawcy na użycie jego dotacji jako wkładu własnego w naszym Programie. Wkład własny nie musi być proporcjonalnie sprawozdawany przy każdym sprawozdaniu okresowym i końcowym. Zachęcamy jednak, aby robić to regularnie, aby uniknąć problemów pod koniec realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
21. Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są wszystkie koszty jej zatrudnienia, łącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? Pytanie dotyczy np. wynagrodzenia koordynatora.

W każdym przypadku kwalifikowalny jest pełen koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych wyłącznie do projektu, konieczny będzie odpowiedni zapis w umowie. W przypadku zaś, gdy pracownik jest tylko częściowo zatrudniony przy projekcie, niezbędne będzie prowadzenie karty czasu pracy i przygotowanie rozliczenia w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Print Friendly, PDF & Email
22. Mamy jednoosobowy zarząd i nie posiadamy rady. Podjęliśmy uchwałę o zmianie tego stanu rzeczy. Zgłosiliśmy zmianę do KRS, ale jeszcze nie została oficjalnie wpisana. Czy w tej sytuacji możemy składać wniosek?

Możecie Państwo składać wniosek – pod warunkiem, że przy podpisywaniu umowy dostarczycie dokumenty potwierdzające decyzję organizacji oraz zgłoszenie tej decyzji do KRS.

Print Friendly, PDF & Email
23. Czy jeśli organizacja ma jednoosobowy zarząd, ale też radę, to może składać wniosek?

Organizacja, która ma jednoosobowy zarząd i radę, może składać wniosek.

Print Friendly, PDF & Email
24. Jaki jest podział dotacji między Lidera i Partnera?

W przypadku projektu partnerskiego to w budżecie Lidera musi znajdować się największa część kosztów całkowitych (tzn. kosztów projektu i środków na rozwój instytucjonalny). Budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu Lidera.

Print Friendly, PDF & Email
25. Czy obostrzenie dotyczące tego, że dotacji ani wkładu własnego nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani odpłatnej dotyczy tylko działań związanych z realizacją projektu czy także działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

To obostrzenie dotyczy zarówno działań związanych z realizacją projektu,
jak i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.

W przypadku działań związanych z rozwojem instytucjonalnym nie można
wykorzystywać dotacji ani wkładu własnego do prowadzenia działalności
gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej. Można natomiast
sfinansować z tych środków przygotowanie strategii tych działalności
(w tym strategii marketingowych).

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdy w ramach rozwoju
instytucjonalnego organizacja zamierza zakupić sprzęt biurowy (np.
laptop lub drukarkę), a poza działalnością statutową nieodpłatną
prowadzi także działalność gospodarczą lub odpłatną to w praktyce –
biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania wielu organizacji – nie jest
możliwe wykorzystywanie go wyłącznie do działalności statutowej
nieodpłatnej. W takiej sytuacji to obostrzenie należy interpretować jako
zakaz kupowania sprzętu, który w całości lub w większości będzie
wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej
odpłatnej.

Prosimy ponadto pamiętać, że w przypadku zakupu sprzętu, który będzie
klasyfikowany jako środek trwały za koszt kwalifikowalny możemy uznać tę
część amortyzacji, która odpowiada za wykorzystanie sprzętu do
działalności statutowej (więcej o tym w “Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” rozdz. 13.1.1).

Print Friendly, PDF & Email