fbpx

Polityka antymobbingowa

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – oferta dla Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Jako operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy staramy się wspierać na różne sposoby organizacje, które realizują projekty z dotacji Programu, w tym członków i członkinie ich zespołów. To wsparcie dotyczy zarówno tego, by łatwiej było spełnić formalne i finansowe wymagania obowiązujące w Programie, jak i tego, by prowadzone przez Was organizacje działały jak najlepiej.

Wśród wartości, do których odwołuje się nasz Program są m.in. poszanowanie godności ludzkiej oraz ochrona praw człowieka. Do ich przestrzegania zobowiązani jesteśmy zarówno my – jako Operator Programu –  jak i organizacje, które otrzymują dotacje w Programie. Składając wniosek, oświadczacie w imieniu reprezentowanych przez Was organizacji, że przestrzegacie tych wartości w swoim działaniu, a podpisując umowę dotacyjną, zobowiązujecie się do ich stosowania w trakcie realizacji finansowanych z dotacji projektów.

Poszanowanie godności ludzkiej i ochrona praw człowieka oznaczają konkretne praktyki w sposobie funkcjonowania organizacji, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Zdajemy sobie sprawę, że wiele organizacji, które są Grantobiorcami Programu, nie posiada wewnętrznych regulacji dotyczących tych kwestii. Nie jest to wymagane prawem. Wiele nie miało okazji przedyskutowania ich w swoim zespole lub nie dostrzega potrzeby ich wprowadzenia.

Przedstawiając Wam Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, chcielibyśmy odpowiedzieć na pojawiające się w różnych środowiskach, w tym w środowisku organizacji pozarządowych, zachowania i praktyki dyskryminacyjne czy mobbingowe. Proponowana przez nas Polityka jest ofertą wsparcia dla organizacji, w których doszło do niewłaściwych zachowań oraz dla osób, które czują się dyskryminowane lub mobbingowane w organizacji.  Chcemy stworzyć możliwość, by w sytuacji, gdy pod adresem Grantobiorcy Programu – władz, pracowników i pracowniczek, partnera organizacji – pojawią się wątpliwości lub zarzuty dotyczące praktyk dyskryminacyjnych lub mobbingu, obie strony mogły skorzystać z profesjonalnego wsparcia w jej wyjaśnieniu.

Przygotowana przez nas procedura nie zastępuje oczywiście ewentualnych zgłoszeń do stosownych instytucji publicznych, ale jest szasną na wyjaśnienie sprawy i przygotowanie – jeśli taka będzie potrzeba – stosownych działań naprawczych. Co ważne, zastosowanie tej procedury jest w pełni dobrowolne i możliwe tylko i wyłącznie, gdy obydwie strony wyrażą taką wolę.

Chcielibyśmy, aby osoby pracujące lub współpracujące z Grantobiorcami Programu czuły się bezpiecznie i miały przekonanie, że jest możliwość zareagowania, gdy czują się dyskryminowane lub poddawane mobbingowi, a organizacje, w których mogło dojść do takich zachowań, dostrzegły w naszej ofercie szansę na bezstronne wyjaśnienie sprawy i wypracowanie działań naprawczych. Chcemy, aby w przypadku zdecydowanie niełatwych sytuacji, budzących wiele emocji – przede wszystkim po stronie osób pracujących lub współpracujących z organizacją,  ale także osób nią zarządzających  – proponowana przez nas procedura była realną pomocą.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki i przekazanie informacji o jej istnieniu wszystkim osobom pracującym i współpracującym z Wami przy realizacji projektów finansowanych z Programu. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt [email protected]

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszenia

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do zachowania poufności przez członka/członkinię Komisji Wyjaśniającej

Załącznik nr 4 Zobowiązanie do zachowania poufności przez Osobę zgłaszającą i świadka

Załącznik nr 5 Wyciąg z przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel