fbpx

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich

Wprowadzenie:

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dla organizacji korzystających ze wsparcia w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, zwanego dalej „Programem”, przygotowana została  przez Operatora Programu jako podmiotu zobowiązanego do dbania o realizację projektów wspieranych w ramach Programu zgodnie z zasadami Programu zapisanymi w umowie dotacyjnej. Zasady te zobowiązują organizacje korzystające ze wsparcia w Programie do poszanowania godności ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, równego traktowania.

Niniejsza Polityka daje możliwość organizacjom, w stosunku do których – podczas realizacji działań prowadzonych przy wsparciu ze środków Programu – sformułowany został zarzut stosowania dyskryminacji bądź mobbingu, poddania się procedurze wyjaśniającej, pozwalającej na zbadanie sprawy przez bezstronną komisję ekspercką, a w przypadku potwierdzenia zarzutu, wdrożenia wydanych przez komisję rekomendacji działań naprawczych.

Niniejsza Polityka przyjęta jest na okres realizacji Programu przez Operatora tj. do 31 grudnia 2024.

Definicje:

Dyskryminacja – nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę/kolor skóry, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Formami dyskryminacji są: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji.

Dyskryminacja bezpośrednia – sytuacja, w której osoba jest gorzej traktowana przez Organizację, z jednej lub z kilku przyczyn określonych w definicji Dyskryminacji, w porównaniu z tym jak jest, była lub mogłaby być traktowana inna osoba znajdująca się w porównywalnej sytuacji.

Dyskryminacja pośrednia – sytuacja, w której na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania przez Organizację, występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby osób należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w definicji Dyskryminacji. Dyskryminacją pośrednią nie jest sytuacja, w której postanowienie, kryterium lub działanie Organizacji jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Molestowanie – niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne – niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, w szczególności przez stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Zachęcanie do dyskryminacji i nierównego traktowania – działanie Organizacji polegające na zachęcaniu innych osób lub nakazywaniu im dyskryminacji lub naruszenia zasady równego traktowania.

Mobbing – działania lub zachowania dotyczące osoby zatrudnionej w Organizacji, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu jej poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Aby działania lub zachowania dotyczące pracownika mogły zostać uznane za mobbing, muszą one łącznie spełniać wszystkie powyższe warunki.

Operator – konsorcjum organizacji prowadzących program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Fundacja Stocznia.

Organizacja – stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, fundacja, spółdzielnia socjalna, spółka non-profit, koło gospodyń wiejskich lub kościelna osoba prawna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub grupa nieformalna, będąca Grantobiorcą programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Partnerem projektu.

Osoba zatrudniona – osoba zatrudniona w Organizacji na podstawie umowy o pracę, jak również osoba, którą łączy z Organizacją inna forma współpracy, tj. umowa cywilnoprawna, staż, praktyki zawodowe, współpraca w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontariat. Postanowienia dotyczące Osoby zatrudnionej stosuje się także wobec osoby będącej członkiem/członkinią Organizacji, w tym jej organów, jak również odbiorcy/odbiorczyni działań prowadzonych w ramach projektu finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Przez Osobę zatrudnioną rozumie się także osobę, która w momencie zgłoszenia lub w toku Postępowania wyjaśniającego nie jest już zatrudniona w Organizacji, ale spełniała wskazane w zdaniu poprzednim przesłanki w okresie realizacji przez Organizację projektu finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Osoba zgłaszająca – Osoba zatrudniona w Organizacji dokonująca Zgłoszenia na podstawie niniejszej Polityki w imieniu własnym lub jako świadek/świadkini dyskryminacji lub mobbingu.

Osoba, której zgłoszenie dotyczy – Osoba zatrudniona w Organizacji, która została wskazana w Zgłoszeniu jako stosująca dyskryminację lub mobbing.

Zgłoszenie – zgłoszenie podejrzenia wystąpienia w Organizacji dyskryminacji lub mobbingu dokonane przez Osobę zgłaszającą naruszenie  w celu rozwiązania konfliktu lub zapobieżenia jego eskalacji albo usunięcia ich skutków. Zgłoszenie spełniające warunki określone w Polityce rozpoznawane jest przez Komisję Wyjaśniającą w Postępowaniu Wyjaśniającym.

Komisja Wyjaśniająca – Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi (dalej także jako Komisja) rozpoznająca Zgłoszenie dotyczące Organizacji będących Grantobiorcami lub partnerami projektów wspieranych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W skład Komisji wchodzą osoby posiadające wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i  mobbingowi.

Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi– osoba posiadająca wiedzę na temat zjawisk dyskryminacji  i mobbingu, wyznaczona przez Operatora do kontaktu z Osobami zgłaszającymi podejrzenie takich zachowań w Organizacji (dalej także jako: Pełnomocnik/Pełnomocniczka).

Postępowanie wyjaśniające – działanie Komisji Wyjaśniającej polegające na analizie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem, prowadzeniu rozmów z Osobami zgłaszającymi, Osobami, których zgłoszenie dotyczy oraz z innymi osobami, które mogą wnieść wiedzę na temat zdarzeń wskazanych w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania wyjaśniającego. Celem postępowania jest analiza zdarzeń oraz przygotowanie wniosków i ewentualnych rekomendacji podjęcia odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania i przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Organizacji.

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką” określa zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Organizacjach będących grantobiorcami lub partnerami projektów wspieranych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy podczas prowadzenia działań realizowanych przy wsparciu ze środków Programu.
 2. Celem wprowadzenia Polityki jest przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi.
 3. Działania podejmowane na podstawie Polityki nie zastępują postępowania sądowego, ale mają na celu ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia w ramach działalności Organizacji dyskryminacji lub mobbingu i – jeśli jest to konieczne – udzielenie wskazówek, jak usunąć skutki naruszeń i/lub jak zapobiegać naruszeniom w przyszłości.

II Obowiązki Organizacji

 1. Przystępując do programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Organizacja zobowiązuje się w umowie dotacyjnej do kierowania się w swoich działaniach związanych z realizacją projektów wspieranych ze środków Programu zasadami poszanowania godności ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości i równego traktowania.
 2. Organizacja, w której zgłoszone zostanie podejrzenie dyskryminacji lub mobbingu powinna dążyć do wyjaśnienia sytuacji i podjęcia adekwatnych działań zaradczych, mających na celu usunięcie skutków naruszeń i zapobieganie naruszeniom w przyszłości. W tym celu może skorzystać z niniejszej Polityki i określonej w niej procedury wyjaśniającej pozwalającej na zbadanie zarzutów przez bezstronną komisję ekspercką, o której mowa w pkt 5 Polityki, także w przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń dotyczących dyskryminacji lub mobbingu nie zostanie złożone na zasadach określonych w Polityce, a bezpośrednio w Organizacji.
 3. Udział Organizacji w procedurze wyjaśniającej przedstawionej w niniejszej Polityce jest dobrowolny. Złożenie oświadczenia o akceptacji Polityki i poddaniu się jej postanowieniom oznacza wyrażenie przez Organizację zgody na stosowanie wobec niej postanowień niniejszej Polityki. Wraz ze złożeniem oświadczenia Organizacja zobowiązuje się przedstawić wszystkim Osobom zatrudnionym treść Polityki wraz z załącznikami i odebrać od nich oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką oraz – na zasadzie dobrowolności – zgodę na udział w ewentualnych postępowaniach toczących się na podstawie Polityki i na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia tych postępowań, której wzór stanowi Załącznik nr 6.

III Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

 1. Operator ustanawia Pełnomocnika/Pełnomocniczkę ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.
 2. Do zadań Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi należy:
 • prowadzenie konsultacji z osobami, które chcą się dowiedzieć czy zachowanie, do którego doszło w Organizacji podczas realizacji projektu wspieranego w Programie, identyfikowane przez nie jako dyskryminacja lub mobbing, kwalifikuje się do złożenia Zgłoszenia, o którym mowa w pkt IV. 2; przy czym skorzystanie z konsultacji nie jest wymagane przed złożeniem Zgłoszenia;
 • przyjmowanie Zgłoszeń, o których mowa w pkt IV. 2;
 • kierowanie zapytań o udzielenie zgody na wszczęcie Postępowania wyjaśniającego w trybie pkt IV ust. 9 i 10,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie wszczęcia lub odmowy wszczęcia Postępowania wyjaśniającego;
 • przekazywanie Zgłoszeń, którym nadano bieg, do Komisji Wyjaśniającej;
 • przewodniczenie pracom Komisji Wyjaśniającej jako Przewodniczący/Przewodnicząca.
 1. W razie nieobecności Pełnomocnika/Pełnomocniczki, Operator wskazuje osobę, która jego/ją zastępuje zarówno w pełnieniu swojej roli poza Postępowaniem wyjaśniającym, jak w ramach Postępowania wyjaśniającego jako członek/członkini wyznaczonego składu Komisji.

IV Zgłoszenie naruszenia

 1. Każda Osoba zatrudniona, która uważa, że doświadczyła dyskryminacji, lub mobbingu albo działań lub zachowań mogących prowadzić do ich wystąpieniem w Organizacji podczas lub w związku z wykonywaniem zadań w projekcie prowadzonym przy wsparciu ze środków przyznanych w Programie, ma prawo zgłosić naruszenie do Pełnomocnika/ Pełnomocniczki ds. równego traktowania, poprzez złożenie Zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie powinno zostać przedstawione na formularzu Zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Pełnomocnika/Pełnomocniczki: [email protected]. Zgłoszenie może również zostać złożone w innej formie niż na formularzu Zgłoszenia, powinno jednak zawierać wszystkie informacje, o których mowa w tym formularzu.
 3. W przypadku braku którejkolwiek z informacji wymaganych w formularzu Zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Pełnomocnik/Pełnomocniczka zwróci się do Osoby zgłaszającej o uzupełnienie Zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie skutkuje wszczęciem Postępowania i przekazaniem go Komisji Wyjaśniającej także wtedy, gdy nie zawiera dowodów, a jedynie opis naruszeń. Pełnomocnik/Pełnomocniczka informuje Organizację, Osobę zgłaszającą naruszenie oraz Osobę zatrudnioną, która została wskazana w Zgłoszeniu jako osoba mogąca doświadczyć dyskryminacji lub mobbingu o wszczęciu Postępowania wyjaśniającego i przekazaniu Komisji Wyjaśniającej, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie.
 5. W przypadku braku uzupełnienia Zgłoszenia w terminie wskazanym przez Pełnomocnika/Pełnomocniczkę lub w sytuacji, gdy w ocenie Pełnomocnika/Pełnomocniczki Zgłoszenie nie dotyczy podejrzenia dyskryminacji lub mobbingu lub działań albo zachowań mogących do nich prowadzić, Pełnomocnik/Pełnomocniczka może odmówić wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego, o którym mowa w pkt V, o czym niezwłocznie informuje Osobę zgłaszającą naruszenie.
 6. Pełnomocnik/Pełnomocniczka może odmówić wszczęcia Postępowania również wtedy, gdy Zgłoszenie dotyczy zdarzeń i sytuacji niezwiązanych z realizacją działań wspieranych ze środków Programu. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
 7. Treść Zgłoszenia pozostaje wyłącznie do wiadomości Pełnomocnika/Pełnomocniczki oraz – w przypadku wszczęcia Postępowania wyjaśniającego – do wiadomości Komisji. Pełnomocnik/Pełnomocniczka informuje Dyrektorkę Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (dalej: „Dyrektorka Programu”) o wpłynięciu Zgłoszenia, tj. podaje informacje o tym z jakiej Organizacji pochodzi zgłoszenie i czego dotyczy, bez ujawniania personaliów Osoby zgłaszającej. Po przygotowaniu Raportu z treścią Zgłoszenia może zapoznać się także Dyrektorka Programu i/lub jej zastępczyni.
 8. Wszystkie Zgłoszenia są rejestrowane przez Pełnomocnika/Pełnomocniczkę.
 9. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik/Pełnomocniczka może zdecydować o potrzebie wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego bez otrzymania Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli poweźmie wiarygodną informację na temat podejrzenia wystąpienia dyskryminacji lub mobbingu w działaniach Organizacji związanych z realizacją działań wspieranych ze środków Programu. Wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego w tym trybie wymaga uzyskania zgody Organizacji, której dotyczy oraz Osoby zatrudnionej, która – wedle informacji powziętych przez Operatora – mogła doświadczyć dyskryminacji lub mobbingu. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania takiej osoby, wystarczająca jest zgoda udzielona przez Organizację.
 10. Wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego na skutek złożonego Zgłoszenia wymaga uzyskania zgody Organizacji wskazanej w Zgłoszeniu oraz Osoby zatrudnionej wskazanej w Zgłoszeniu jako mogącej doświadczyć dyskryminacji lub mobbingu.
 11. Pełnomocnik/Pełnomocniczka każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia Zgłoszenia, przekazania go przez Organizację w trybie określonym w pkt II.2 lub od otrzymania zgody w trybie pkt IV.9 powołuje Komisję Wyjaśniającą, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie Zgłoszenia i przygotowanie Raportu Komisji, o którym mowa w pkt VI. 9.

 V Komisja Wyjaśniająca

 1. W skład Komisji wchodzi:
 • Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako podmiot reprezentujący w Postępowaniu Wyjaśniającym Operatora
 • oraz dwie osoby losowo wybrane z listy ekspertów/ekspertek proponowanej przez Operatora, które mają wiedzę i doświadczenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, przy czym co najmniej jedna osoba wchodząca w skład Komisji powołanej do rozpoznania danego Zgłoszenia ma wykształcenie prawnicze.
 1. Komisja Wyjaśniająca działa zgodnie z zasadami: bezstronności,niezależności, poufności,obiektywizmu i rzetelności.
 2. W skład Komisji nie może być powołana osoba:
 • której dotyczy Zgłoszenie dyskryminacji lub mobbingu,
 • wskazana w Zgłoszeniu jako sprawca/sprawczyni niewłaściwego zachowania,
 • która pozostaje w relacji służbowej lub w innej relacji mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do braku bezstronności z którąkolwiek ze Stron Postępowania bądź osobą wskazaną w Zgłoszeniu jako sprawca/sprawczyni niewłaściwego zachowania.
 1. Przed rozpoczęciem badania sprawy w Postępowaniu Wyjaśniającym osoby zasiadające w Komisji składają oświadczenia w przedmiocie braku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do braku bezstronności (Załącznik nr 2).
 2. Do zadań Komisji Wyjaśniającej należy:
 • przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny,
 • organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających,
 • analiza dowodów niezbędnych do wyjaśnienia przedmiotu Zgłoszenia,
 • ocena zasadności rozpatrywanego Zgłoszenia,
 • przygotowanie Raportu Komisji, o którym mowa w pkt. VI,
 • przedstawienie Organizacji i Osobie zgłaszającej Raportu Komisji, o którym mowa w pkt VI.
 1. Członkowie/Członkinie Komisji oraz osoby, z którymi spotka się Komisja celem wyjaśnienia okoliczności dotyczących Zgłoszenia, zobowiązują się na piśmie do zachowania zasady poufności odnośnie do wszystkiego, o czym dowiedzą się w związku z toczącym się Postępowaniem Wyjaśniającym (Załącznik nr 3).
 2. Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 4 i 6 powyżej, razem z inną dokumentacją zgromadzoną na potrzeby Postępowania Wyjaśniającego jest archiwizowana z zachowaniem zasady poufności przez Pełnomocnika/Pełnomocniczkę ds. równego traktowania przez okres 3 lat od zakończenia Postępowania. Dokumentacja dotycząca Postępowania wyjaśniającego będzie przechowywana w siedzibie Operatora w sposób zapewniający zachowanie zasady poufności.

VI Postępowanie Wyjaśniające

 1. Decydując się na udział w Postępowaniu Wyjaśniającym, Organizacja zobowiązuje się do udziału w całym procesie, w tym do przyjęcia i  wdrożenia rekomendacji określonych w Raporcie.
 2. Komisja rozpoczyna postępowanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej powołania przez Pełnomocnika/Pełnomocniczkę.
 3. Komisja rozpatruje Zgłoszenie i przeprowadza procedurę wyjaśniającą w okresie nie dłuższym niż 60 dni roboczych. W szczególnie skomplikowanych sprawach Komisja może wydłużyć postępowanie, informując pisemnie lub w drodze mailowej Osobę zgłaszającą oraz Osobę, której zgłoszenie dotyczy albo osoby, które wyraziły zgodę na prowadzenie Postępowania w trybie pkt IV.9., o przyczynach przedłużenia postępowania, nie naruszając przy tym zasady poufności.
 4. Postępowanie przed Komisją prowadzone jest z poszanowaniem praw i ze szczególną dbałością o ochronę dóbr osobistych uczestników postępowania.
 5. Komisja w toku Postępowania wyjaśniającego nie ujawnia Organizacji ani innym osobom biorącym udział w Postępowaniu tożsamości Osoby zgłaszającej, a informuje Osobę, której zgłoszenie dotyczy jakich kategorii naruszeń ono dotyczy. Jeżeli jest to celowe dla podjęcia odpowiednich działań w toku Postępowania wyjaśniającego Komisja informuje Organizację o wpłynięciu Zgłoszenia, kategorii naruszeń, których dotyczy oraz podaje personalia Osoby, której zgłoszenie dotyczy.
 6. Osoba zgłaszająca oraz Osoba, której zgłoszenie dotyczy mają możliwość złożenia wyjaśnień przed Komisją w pierwszej kolejności. Następnie Komisja może prowadzić rozmowy wyjaśniające z innymi osobami, w tym z osobami wskazanymi przez Osobę zgłaszającą lub Osobę, której zgłoszenie dotyczy.
 7. Po wysłuchaniu wyjaśnień Osoby zgłaszającej, Osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz ewentualnych innych osób wybranych przez Komisję jako te, które mogą mieć wiedzę w przedmiocie Zgłoszenia, lub wskazanych przez Strony postępowania, a także po zapoznaniu się z pozostałymi dowodami, Komisja większością głosów podejmuje decyzję co do zasadności rozpatrywanego Zgłoszenia.
 8. Wyjaśnienia stron oraz innych osób, z którymi spotyka się Komisja, są protokołowane. Protokół z każdego spotkania podpisywany jest przez osoby wchodzące w skład Komisji. Osoba udzielająca wyjaśnień w Postępowaniu Wyjaśniającym ma prawo wnieść o udostępnienie jej treści złożonych przez nią wyjaśnień oraz umieszczenie w protokole dodatkowej adnotacji obejmującej jej uwagi co do treści protokołu.
 9. Z prac Komisji sporządzany jest Raport Komisji, który podpisują wszyscy członkowie/inie Komisji, zawierający w szczególności:
 • opis podjętych czynności;
 • opis ustalonego stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego;
 • wnioski z przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego;
 • stanowisko Komisji w przedmiocie Zgłoszenia tj. ocenę, czy doszło lub czy mogło dojść do dyskryminacji lub mobbingu, a w sytuacji, gdy w Organizacji była wiedza o naruszeniu, czy Organizacja podjęła właściwe kroki wyjaśniające i zaradcze;
 • ewentualne rekomendacje w przedmiocie działań naprawczych do podjęcia przez Organizację, w tym mających zmierzać do skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Organizacji w przyszłości.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu Postępowania wyjaśniającego Komisja przekazuje Raport Komisji Dyrektorce Programu działającej w imieniu Operatora, a Dyrektorka Programu informuje władze Organizacji, Osobę zgłaszającą oraz Osobę, której zgłoszenie dotyczy o stanowisku Komisji Wyjaśniającej w przedmiocie Zgłoszenia. Dyrektorka Programu przekazuje treść Raportu Organizacji. W przypadku, gdy sprawa dotyczy kierownictwa Organizacji informacje te zostają przekazane radzie/komisji rewizyjnej lub innemu wewnętrznemu organowi nadzoru Organizacji.
 2. Organizacja, zgodnie z jej zasadami reprezentacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania Zaleceń Komisji, informuje Dyrektorkę Programu o planowanych działaniach zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtórzeniu oraz terminie ich wdrożenia.
 3. Do 7 dni po upływie terminu wdrożenia działań naprawczych, o których mowa punkcie 11, Organizacja informuje Dyrektorkę Programu o wykonaniu rekomendacji z Raportu Komisji

VII Zakaz działań odwetowych

Skorzystanie z możliwości udziału w Postępowaniu wyjaśniającym nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony Organizacji wobec Osoby zgłaszającej oraz osoby/osób ją wspierającej/wspierających lub uczestniczących w jakimkolwiek charakterze w Postępowaniu wyjaśniającym.

Załącznikami do niniejszej Polityki są:

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszenia

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do zachowania poufności przez członka/członkinię Komisji Wyjaśniającej

Załącznik nr 4 Zobowiązanie do zachowania poufności przez Osobę zgłaszającą i świadka

Załącznik nr 5 Wyciąg z przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel