Eksperci i komisje

W proces oceny merytorycznej wniosków w konkursach dotacyjnych programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy są zaangażowani niezależni eksperci i ekspertki, wyłonieni w otwartym naborze w oparciu o kryterium wiedzy i doświadczenia w obszarach wsparcia Programu. Szczegółowe wytyczne dotyczące ich kompetencji zostały zawarte w ogłoszeniach rekrutacyjnych dot. projektów tematycznych oraz projektów sektorowych.

Eksperci i ekspertki są związani deklaracją bezstronności i nie oceniają wniosków organizacji, z którymi są w jakikolwiek sposób związani. Muszą ujawnić ewentualne konflikty interesów, gdy względy osobiste, rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, relacje zawodowe, czy interes ekonomiczny lub jakikolwiek inny interes wspólny z Wnioskodawcami mogą mieć wpływ na bezstronność ich oceny.

Pełna lista nazwisk osób, które uczestniczyły w ocenie wniosków zostanie opublikowana po zakończeniu procesu oceny we wszystkich konkursach dotacyjnych Programu.

W proces oceny merytorycznej jest także zaangażowana Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób reprezentujących Operatora oraz dwojga niezależnych ekspertów/ekspertek, a także Komisja Programu, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu członków konsorcjum. Protokoły z posiedzeń obydwu Komisji są publikowane wraz z wynikami każdego konkursu.

Szczegóły dot. procedury oceny wniosków znajdują się w „Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców” (rozdział 10. Procedura składania i oceny wniosków – zarówno w Podręczniku dla projektów tematycznych jak i sektorowych).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel