fbpx

FAQ – projekty tematyczne

1. Czy w ramach obowiązkowego rezultatu 1. (łączna liczba osób, które zaangażujecie w swoje działania) należy liczyć kadrę i wolontariuszy czy odbiorców działań?

W ramach rezultatu 1. należy liczyć odbiorców działań (oprócz odbiorców kampanii społecznych), a także wolontariuszy, zewnętrznych ekspertów, trenerów/wykładowców. Nie należy natomiast liczyć stałej kadry zatrudnionej w organizacji będącej Wnioskodawcą/Partnerem.

Print Friendly, PDF & Email
2. Gdzie znajdziemy informacje o wcześniejszych projektach finansowanych z Funduszy EOG?

Informacje o projektach realizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji w latach 2013-2017 można znaleźć na stronie www.ngofund.org.pl. Warto też skorzystać z dostępnej w serwisie wyszukiwarki projektów.

Print Friendly, PDF & Email
3. Czy obostrzenie dotyczące tego, że dotacji ani wkładu własnego nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani odpłatnej dotyczy tylko działań związanych z realizacją projektu czy także działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

To obostrzenie dotyczy zarówno działań związanych z realizacją projektu,
jak i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.

W przypadku działań związanych z rozwojem instytucjonalnym nie można
wykorzystywać dotacji ani wkładu własnego do prowadzenia działalności
gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej. Można natomiast
sfinansować z tych środków przygotowanie strategii tych działalności
(w tym strategii marketingowych).

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdy w ramach rozwoju
instytucjonalnego organizacja zamierza zakupić sprzęt biurowy (np.
laptop lub drukarkę), a poza działalnością statutową nieodpłatną
prowadzi także działalność gospodarczą lub odpłatną to w praktyce –
biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania wielu organizacji – nie jest
możliwe wykorzystywanie go wyłącznie do działalności statutowej
nieodpłatnej. W takiej sytuacji to obostrzenie należy interpretować jako
zakaz kupowania sprzętu, który w całości lub w większości będzie
wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej
odpłatnej.

Prosimy ponadto pamiętać, że w przypadku zakupu sprzętu, który będzie
klasyfikowany jako środek trwały za koszt kwalifikowalny możemy uznać tę
część amortyzacji, która odpowiada za wykorzystanie sprzętu do
działalności statutowej (więcej o tym w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” rozdz. 13.1.1).

Print Friendly, PDF & Email
4. Gdzie możemy znaleźć listę grup narażonych na dyskryminację (Obszar 2.) lub wykluczenie (Obszar 3.)?

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na dyskryminację. Zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację w ramach Obszaru 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na dyskryminację, czyli na nierówne, gorsze traktowanie osób w oparciu o ich przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, np. wyznania, pochodzenia etnicznego/narodowego, płci, orientacji seksualnej lub stopnia sprawności.

Podobnie w  Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie nie podajemy zamkniętego katalogu. To zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację jest:
1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej,
2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na wykluczenie (to znaczy, że z przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego).

Print Friendly, PDF & Email
5. Chcielibyśmy zorganizować grupy wsparcia i pomoc psychologiczną dla osób LGBT. Czy takie działania mogą być finansowane w ramach Waszego Programu?

Działania jak pomoc psychologiczna, prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, samoorganizacja grup zagrożonych dyskryminacją jak najbardziej mieszczą się w celach Obszaru 2.

W Obszarze 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie finansujemy projekty, których celem jest ochrona praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wynikającej z różnych przesłanek, także ze względu na orientację seksualną. W „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” opisujemy przykładowe rodzaje wspieranych działań, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Print Friendly, PDF & Email
6. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 1.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, czyli:

 1. działania, które angażują do współpracy zarówno obywateli/ki (mieszkańców/nki) o możliwie różnorodnych perspektywach, jak i władze oraz prowadzą do wypracowania i wdrożenia wspólnych rozwiązań,

lub

 1. działania, które służą komunikowaniu się obywateli/ek w sprawach publicznych pomimo dzielących ich różnic.

W przypadku działania priorytetowego nr 1 chodzi w istocie o wzorcowo zrealizowany proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie, które włącza:

 • obywateli/ki o możliwie różnych perspektywach – różnie patrzących na projektowane rozwiązanie

oraz

 • władze – jako gospodarza terenu, jeśli działanie dotyczy budynku lub innej przestrzeni publicznej, albo jako instytucję odpowiedzialną za daną politykę publiczną, której dotyczy dany proces.

Jednocześnie ten proces partycypacyjny lub inne wspólne działanie musi prowadzić do wspólnego wypracowania rozwiązań (rekomendacji, projektu, dokumentu, nowej inicjatywy) oraz jej wdrożenia. Co ważne, wypracowanie rozwiązań i wdrożenie (przynajmniej pilotażowe) też musi być elementem projektu.

W przypadku działania priorytetowego nr 2 chodzi o różne inicjatywy, których istota polega na doprowadzeniu do tego, żeby osoby mające zdecydowanie inne poglądy w ważnych społecznie sprawach, wykraczających poza lokalny kontekst (np. światopoglądowych, preferencji politycznych, kwestii ustrojowych, polityki energetycznej) miały okazję do komunikacji pomimo dzielących ich różnic. Nie chodzi nam o wzajemne przekonanie się, ale komunikację (w tym bezpośrednią) opartą o dialog, słuchanie się, zrozumienie swoich punktów widzenia. Uznaliśmy tego typu działania jako priorytetowe, obawiając się negatywnych skutków rosnącej polaryzacji w Polsce, która coraz częściej przechodzi przez rodzinne stoły, różnego rodzaju wspólnoty, środowiska towarzyskie. Chcemy wspomóc takie inicjatywy, które osobom o naprawdę różnych poglądach, pozwolą się skutecznie skomunikować.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie, aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie ich dotyczą.

Print Friendly, PDF & Email
7. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 2.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się w priorytet dla Obszaru wsparcia 2. Ochrona praw  człowieka i równe traktowanie. Priorytetowo traktowane będą  projekty, w których efekty monitoringu (czyli zaplanowanych, prowadzonych według przyjętych zasad działań mających na celu sprawdzenie jak działają m.in. władze, administracja, instytucje publiczne lub jak uchwalane i stosowane jest prawo, itd.) zostaną wykorzystane do prowadzenia działań rzeczniczych służących wprowadzeniu zmian w prawie i praktyce jego stosowania, działań interwencyjnych i/lub działań wpływających na kształtowanie się świadomości społecznej.

Przez działania rzecznicze rozumiemy aktywności służące wpływaniu na zmiany poprzez wyrażanie interesów poszczególnych grup społecznych. Celem działań rzeczniczych mogą być m.in.: zmiany regulacji prawnych (wprowadzenie nowych ustaw czy przepisów wykonawczych), zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwowanie praw (np. osób z grup mniejszościowych), zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Metodami działania – oprócz prób docierania z propozycjami zmian do decydentów – mogą być np. kampanie społeczne służące budowaniu poparcia dla proponowanych zmian, szukanie sojuszników i budowanie koalicji na rzecz zmian, uczestnictwo w różnego rodzaju ciałach opiniodawczych i doradczych (także na poziomie lokalnym).

Jako zaangażowanie w działania rzecznicze traktujemy także uczestnictwo w przygotowaniach do ich prowadzenia, np. zbieranie danych, które służą argumentowaniu potrzeby zmian, przygotowywanie kształtu propozycji nowych regulacji.

Dodatkowy punkt może być przyznany przez eksperta/ekspertkę tylko w sytuacji, gdy działania rzecznicze stanowią istotną część projektu i mają zasadnicze znaczenie dla jego celów i planowanych rezultatów, a nie są tylko jednym z wielu działań.

Print Friendly, PDF & Email
8. Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 3.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się wyraźnie w przynajmniej w jedno z dwóch działań priorytetowych dla Obszaru wsparcia 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, czyli:

 • szkolenie i przygotowanie osób z grup narażonych na wykluczenie do prowadzenia samorzecznictwa
 • prowadzenie samorzecznictwa przez osoby z grup narażonych na wykluczenie.

Poprzez samorzecznictwo (rzecznictwo własnych praw, self-advocacy) rozumiemy różnego rodzaju działania rzecznicze podejmowane przez osoby z grup narażonych na wykluczenie we własnym interesie lub interesie swojej grupy. Działania te mogą mieć różną skalę i różny charakter (np. wystąpień w mediach, panelach i na konferencjach, publikacji tekstów, udziału w spotkaniach z różnymi grupami odbiorców, twórczości artystycznej, działań edukacyjnych, występowania z inicjatywami obywatelskimi, udziału w konsultacjach), łączy je to, że wszystkie polegają na mówieniu we własnym imieniu o swoich potrzebach, problemach, marzeniach, postulatach.

Co ważne, dodatkowy punkt może być przyznany tylko w sytuacji, gdy jeden z tych typów działań stanowi istotę projektu, jego zasadniczą część, a nie jedno z wielu działań.

Dodatkowe punkty za wpisywanie się w działania priorytetowe będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie. Chcemy w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które faktycznie dotyczą samorzecznictwa.

Print Friendly, PDF & Email
9. Jak należy rozumieć kryterium nowatorstwa stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, w których przewidziano naprawdę nowatorskie podejście lub metody działania w skali kraju lub w odniesieniu do danej grupy docelowej. Warto podkreślić, że w tym przypadku, gdy mowa jest o grupie docelowej, to należy przez to rozumieć nie konkretną grupę osób w danej miejscowości, ale szerzej – kategorię wiekową, zawodową, grupę osób z określonym typem niepełnosprawności itd.

Te dodatkowe punkty za nowatorstwo będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, których nowatorstwo – rozumiane jak czynimy to w naszym Programie – nie budzi wątpliwości. W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy stosujemy definicję nowatorstwa bezwzględnego – nie można otrzymać więc dodatkowego punktu za to, że w projekcie użyto  metodę do tej pory mało stosowaną w Polsce lub na wdrożeniu w danej gminie nowego podejścia, które do tej pory nie było tu realizowane, ale  w innych gminach tak.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak w przypadku nowatorstwa opisanego powyżej.

Print Friendly, PDF & Email
10. Jak należy rozumieć kryterium wagi problemu stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom odpowiadającym na szczególnie istotny problem, który rozumiemy jako nieporuszany lub zdecydowanie niewystarczająco/nieskutecznie podejmowany w skali kraju lub w danym regionie albo w odniesieniu do danej grupy docelowej.

Te dodatkowe punkty za wagę problemu będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo rzadko (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, które na tle wielu innych odpowiadających na istotne problemy, dotyczą wyzwań naprawdę szczególnych.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał, otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak ta opisana powyżej, dotycząca wagi problemu.

Print Friendly, PDF & Email
11. Jaki jest podział dotacji między Lidera i Partnera?

W przypadku projektu partnerskiego to w budżecie Lidera musi znajdować się największa część kosztów całkowitych (tzn. kosztów projektu i środków na rozwój instytucjonalny). Budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu Lidera.

Print Friendly, PDF & Email
12. Mamy jednoosobowy zarząd i nie posiadamy rady. Podjęliśmy uchwałę o zmianie tego stanu rzeczy. Zgłosiliśmy zmianę do KRS, ale jeszcze nie została oficjalnie wpisana. Czy w tej sytuacji możemy składać wniosek?

Możecie Państwo składać wniosek  – pod warunkiem, że przy podpisywaniu umowy dostarczycie dokumenty potwierdzające decyzję organizacji oraz zgłoszenie tej decyzji do KRS.

Print Friendly, PDF & Email
13. Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są wszystkie koszty jej zatrudnienia, łącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? Pytanie dotyczy np. wynagrodzenia koordynatora.

W każdym przypadku kwalifikowalny jest pełen koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych wyłącznie do projektu, konieczny będzie odpowiedni zapis w umowie. W przypadku zaś, gdy pracownik jest tylko częściowo zatrudniony przy projekcie, niezbędne będzie prowadzenie karty czasu pracy i przygotowanie rozliczenia w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Print Friendly, PDF & Email
14. Dlaczego nie mogą dostać dofinansowania projekty, składające się ze szkoleń, debat albo konferencji? Czy szkolenia, debaty i konferencje z ekspertami też nie mogą być dofinansowane?

W obszarach 1-3 projekty, które opierają się TYLKO na organizacji szkolenia albo wyłącznie debaty czy konferencji nie mogą uzyskać dofinansowania. Samo szkolenie/debata/konferencja jako narzędzie jest dopuszczalne, ale musi być częścią szerszego planu działania i wpisywać się w cały proces, wynikać z rozpoznania problemu i służyć określonemu celowi.

Print Friendly, PDF & Email
15. Czy mogę skonsultować swój wniosek z zespołem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?

Wnioski oceniają eksperci i ekspertki, a nie zespół Programu. Oceniają je stosując wiedzę z Podręcznika (https://aktywniobywatele.org.pl/podrecznik-dla-wnioskodawcow-i-grantobiorcow) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej (https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/).

W czasie przygotowania wniosku polecamy wnikliwe zapoznanie się z „Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz z kartami oceny formalnej i merytorycznej. Warto też  pokazać Państwa wniosek osobie niezaangażowanej w jego pisanie i poprosić go opinię – czy wszystko we wniosku jest zrozumiałe i dobrze opisane.

Print Friendly, PDF & Email
16. Planujemy projekt w obszarze aktywności obywatelskiej. Jednym z jego elementów jest zakup wyposażenia, które chcemy przekazać różnym instytucjom, np. szkołom. Instytucje te będą nas wspierać w realizacji projektu. Czy będzie to uznane za koszt kwalifikowalny?

Kosztem niekwalifikowalnym w Programie jest m.in przekazywanie środków finansowych i świadczeń w naturze na rzecz innych podmiotów. Jeżeli planują Państwo zakupić wyposażenie, powinno ono pozostać Państwa własnością. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby było one używane na potrzeby wspólnoty lokalnej. W tym konkretnym przypadku rekomendujemy, aby podmiot, któremu planują Państwo przekazać wyposażenie, został Waszym partnerem w realizacji projektu. Wtedy na podstawie umowy partnerstwa, będziecie mogli przekazać część pieniędzy z dotacji Partnerowi i w tym konkretnym przypadku instytucja ta samodzielnie sfinansuje zakup wyposażenia jako element realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email
17. Czy rozliczenia budżetu są ryczałtowe, czy na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają przedstawienia rzeczywiście poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest rozliczenie kosztów pośrednich kalkulowanych jako stały procent od poniesionych przy realizacji projektu kosztów personelu. Stawka ryczałtowa rozliczania kosztów pośrednich (nie przekraczająca 15% kosztów personelu) powinna zostać zaproponowana przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
18. Czy w budżecie należy przedstawić kwoty netto czy brutto?

W budżecie należy podać kwoty brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskiwania VAT, co sprawia, że koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wtedy należy w budżecie przedstawiać kwoty netto w odniesieniu do tych kosztów, w ramach których można odzyskać VAT.

Print Friendly, PDF & Email
19. Czy jeśli będę się ubiegać o środki w wysokości 40 tys. euro to czy mogę zawnioskować o całe 12,5 tys. EUR na rozwój instytucjonalny?

W przypadku dużych dotacji (powyżej 25 001 EUR) można wnioskować o
dodatkową kwotę dotacji na rozwój instytucjonalny w wysokości do 12 500 EUR, jednak nie więcej niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu (łącznie z kosztami wynikającymi z partnerstwa i wkładem własnym). W przypadku, gdy dotacja na realizację projektu wyniesie 40 000 euro to łączne koszty realizacji projektu wyniosą 44 444 EUR (przy założeniu, że wkład własny wyniesie równo 10% czyli 4 444 EUR). Dodatkowa kwota dotacji na rozwój instytucjonalny może wynieść maksymalnie 8 889 EUR. Po dodaniu tych kosztów, całościowy budżet projektu i działań związanych z rozwojem instytucjonalnym wyniesie 53 333 EUR i tym samym wzrośnie też wkład własny (48 000 EUR – dotacja i 5 333 EUR – wkład własny).

Print Friendly, PDF & Email
20. Po jakim kursie przeliczane będą poniesione koszty? Czy organizacje będzie musiała pokrywać sama ewentualne ujemne różnice kursowe?

Koszty poniesione przy realizacji projektu będą przeliczane po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Ewentualne ujemne różnice kursowe organizacja będzie musiała pokryć samodzielnie, jednak przy proponowanym przez nas kursie różnice te nie powinny być duże.

Print Friendly, PDF & Email
21. Czy Grantobiorca będzie mógł otrzymać przelew dotacji na konto walutowe?

Dotacje przekazywane będą wyłącznie na konta prowadzone w PLN.

Print Friendly, PDF & Email
22. Czy dotację na rozwój instytucjonalny może w znacznej części lub w całości wykorzystać Partner projektu?

Dotacja na rozwój instytucjonalny może zostać wykorzystana w znacznej części lub całości przez Partnera projektu, pod warunkiem że jest on organizacją społeczną.

Print Friendly, PDF & Email
23. Czy kwota, którą chcemy przeznaczyć na sfinansowanie współpracy z Partnerem z Państw-Darczyńców może być wyższa niż maksymalna dodatkowa kwota dotacji (5000 euro dla małych dotacji i 12 500 euro dla dużych dotacji)?

Na pokrycie kosztów współpracy partnerskiej mogą Państwo przeznaczyć kwotę wyższą niż maksymalna dodatkowa kwota dotacji na ten cel – środki te będą pochodziły z wnioskowanej dotacji na projekt tematyczny.

Print Friendly, PDF & Email
24. Czy Partnerzy i Lider powinni wnieść do projektu wkład własny współmierny do swoich kosztów? Czy też lider może wnieść 10% także za Partnera lub odwrotnie?

Zasady programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie określają proporcji, w jakich podmioty realizujące projekt w partnerstwie powinny wnieść wkład własny do projektu.

Print Friendly, PDF & Email
25. W Podręczniku został podany przedział stawek, według których należy szacować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy. Przy założeniu, że prace wolontariuszy będą miały różny charakter (prace proste i prace specjalistyczne), to czy należy wyszczególnić to osobno, np. wkład własny wolontariuszy wykonujących prace proste x euro i wkład wolontariuszy wykonujących prace specjalistyczne y euro, czy może należy uśrednić stawkę jako wspólną dla wszystkich?

Szacowaną wartość pracy wolontariuszy należy przedstawiać w szczegółowym budżecie osobno kalkulując wartość pracy przy wykorzystaniu różnych stawek. Taka kalkulacja będzie wymagana na etapie składania wniosku pełnego.

Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny w projektach nie jest obowiązkowy.

Print Friendly, PDF & Email
26. Na jakim etapie/jak wykazać wkład własny finansowy? Czy należy załączyć do wniosku wyciąg bankowy?

Wkład własny finansowy należy wykazać w sprawozdaniach okresowych i końcowych. Na etapie składania wniosku należy jedynie przedstawić w budżecie deklarowaną kwotę i źródło wkładu własnego (finansowego i niefinansowego).

Print Friendly, PDF & Email
27. Czy środki z dotacji mogą stanowić wkład własny do innych projektów?

Zgodnie z wolą Darczyńców środki z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów.

Print Friendly, PDF & Email
28. Czy można pobierać opłaty od uczestników działań w ramach projektu?

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pobieranie opłat od uczestników projektu jest niedozwolone. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 12.

Print Friendly, PDF & Email
29. Czy w ramach projektu można zorganizować konkurs dla młodzieży, w którym jedna inicjatywa wygra i będzie mogła być zrealizowana ze środków projektu?

Tak, jednak należy pamiętać, że koszty realizacji będzie musiał ponieść Grantobiorca (nie ma możliwości przekazania środków na realizację zwycięskiej inicjatywy innemu podmiotowi).

Print Friendly, PDF & Email
30. Czy w projekcie można zaplanować mini granty na realizację projektów społecznych skierowanych do społeczności lokalnej opracowanych przez uczestników projektu?

Koszty regrantingu, czyli przekazywania środków na rzecz osób trzecich (w tym osób fizycznych i prawnych), są niekwalifikowalne w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Natomiast, o ile jest to uzasadnione merytorycznie, można przewidzieć w swoim budżecie koszty realizacji takich inicjatyw (ale muszą to być koszty przez Was ponoszone, a nie w formie mini grantów).

Print Friendly, PDF & Email
31. Czy w budżecie można zaplanować zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach projektu, np. nagrody dla aktywistów lokalnych?

Tak, koszt zakupu nagród rzeczowych do 250 zł na osobę jest kosztem kwalifikowanym. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 53.

Print Friendly, PDF & Email
32. Kiedy można uznać, że pracownik jest zatrudniony wyłącznie do realizacji projektu?

Z treści umowy (lub w przypadku umowy o pracę – oddelegowania) powinno wynikać, czy dana osoba pracuje wyłącznie przy realizacji projektu, czy też jest zatrudniona w różnych projektach albo przy realizacji innych działań organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
33. Czy wynagrodzenie księgowej zajmującej się bieżącym rozliczaniem projektu to koszt bezpośredni?

Jeśli księgowa zajmuje się rozliczaniem różnych projektów i ogólnym prowadzeniem księgowości organizacji, to należy uznać to za koszt pośredni. Jeśli natomiast zgodnie z umową księgowa obsługuje wyłącznie projekt w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to koszt jej wynagrodzenia można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich. Kwestia ta została uszczegółowiona w nowej wersji „Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” z dnia 6.03.2020 roku na stronie 43.

Print Friendly, PDF & Email
34. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu to koszt bezpośredni?

 Koszty wynagrodzenia osób przypisanych do projektu są kosztami bezpośrednimi.

Print Friendly, PDF & Email
35. Czy są dodatkowe punkty za partnerstwo?

W projektach tematycznych nie są przewidziane dodatkowe punkty za partnerstwo. Jeśli fakt współpracy partnerskiej z innym podmiotem znacząco podnosi jakość projektu, to można spodziewać się, że znajdzie to odzwierciedlenie w ocenie takich kryteriów jak doświadczenie, zasoby, jakość działań etc.

Print Friendly, PDF & Email
36. Kiedy najwcześniej można i najpóźniej trzeba zacząć realizację projektu?

Początek działań może nastąpić po dacie ogłoszenia wyników konkursu, jeszcze przed podpisaniem umowy. Jednak wtedy Wnioskodawca ponosi wydatki na własną odpowiedzialność, ponieważ Operator jeszcze nie sprawdził wszystkich dokumentów i nie jest do końca pewne, czy umowa zostanie podpisana.

Początek działań powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia decyzji o przyznaniu dotacji czyli w I konkursie na projekty tematyczne najpóźniej od 1 lutego 2021. Realizacja projektu powinna zakończyć się do 31 października 2022 roku.

Print Friendly, PDF & Email
37. Czy każde stowarzyszenie musi przedstawić pisemną zgodę wszystkich członków na zawarcie umowy dotacyjnej?

Wymóg przedstawienia pisemnej zgody/uchwały wszystkich członków na zawarcie umowy dotacyjnej dotyczy tylko stowarzyszeń zwykłych (zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia zwykłego). Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS nie musi przedstawiać takiej zgody.

Print Friendly, PDF & Email
38. Czy fundacja z jednoosobowym zarządem i bez rady fundacji może złożyć wniosek, jeśli zgłosiła do KRS zmianę polegającą na zwiększeniu liczby członków zarządu, ale zmiana ta nie została jeszcze wprowadzona do KRS?

Jeśli zmiana została zgłoszona do KRS, organizacja może złożyć wniosek. W przypadku przyznania Wnioskodawcy dotacji, jeśli zmiany nadal nie zostały wprowadzone do KRS, należy przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały ustanawiającej zmiany oraz kopie dokumentów złożonych do rejestru. Wyjątkiem są zmiany związane ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy – w tym przypadku podpisanie umowy może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu zmian przez KRS, a termin podpisania umowy dotacyjnej ulega wydłużeniu. Opisane zasady dotyczą zmian we wszystkich typach rejestrów.

Print Friendly, PDF & Email
39. Kto może być partnerem w projekcie?

Partnerami mogą być: organizacje pozarządowe lub inne podmioty publiczne i prywatne, komercyjne i niekomercyjne, a także grupy nieformalne z Polski oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia), z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja, Ukraina) lub organizacje międzyrządowe.

Print Friendly, PDF & Email
40. Czy w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu?

Realizacja projektu z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców można wnioskować o dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
41. Czy jeśli chcę realizować projekt w partnerstwie, to mogę otrzymać wyższą dotację?

O dodatkową kwotę (do 5000 EUR w przypadku dotacji małych i do 12 500 EUR w przypadku dotacji dużych i projektów sektorowych) na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie można wnioskować wyłącznie w przypadku realizacji projektu realizowanego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii, Liechtensteinu.

Print Friendly, PDF & Email
42. Kim są Państwa-Darczyńcy?

Państwa-Darczyńcy to trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, które przekazały środki na działanie Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email
43. Kim są Państwa-Beneficjenci?

Do grupy Państw-Beneficjentów funduszy EOG zaliczamy:

 • Bułgarię

 • Chorwację

 • Cypr

 • Czechy

 • Estonię

 • Grecję

 • Litwę

 • Łotwę

 • Maltę

 • Polskę

 • Portugalię

 • Rumunię

 • Słowację

 • Słowenię

Print Friendly, PDF & Email
44. Czy kwota dotacji na rozwój instytucjonalny pomniejsza kwotę dotacji na realizację projektu?

Środki na rozwój instytucjonalny są kwotą dodatkową, niezależną od dotacji na realizację projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój organizacji. Środki przeznaczone na rozwój organizacji nie mogą być wydatkowane na realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email
1. Na stronie internetowej programu znajduje się informacja, że dotacje przyznawane będą na projekty realizowane na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach. Jak definiujecie region oraz branżę?

W przypadku projektów sektorowych przyjęto, że planowane działania nie
mogą skupiać się na poprawie sytuacji pojedynczych podmiotów czy wąsko
określonych grup interesów. Aby umożliwić szeroki dostęp do
oczekiwanych produktów i rezultatów projektów – zarówno w ujęciu terytorialnym jak i liczby odbiorców działań – region traktowany jest jako obszar obejmujący co najmniej województwo lub jego większą część (kilka-kilkanaście powiatów). Nie oznacza to, że projekty nie mogą obejmować regionów identyfikowanych inaczej niż przez granice administracyjne czy że nie mogą dotyczyć wybranych subregionów należących do różnych województw. Przy ocenie każdego projektu będzie brane pod uwagę uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, które powinno również wyjaśniać wybór obszaru, gdzie projekt ma być realizowany.

„Branża” w konkursie na projekty sektorowe rozumiana jest jako grupa organizacji starających się osiągnąć podobne cele, prowadzących podobne działania lub w inny sposób tworzących możliwą do wyodrębnienia kategorię podmiotów. Podpowiedzią, jak można rozumieć branże, może być
klasyfikacja zastosowana w cyklicznych badaniach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor lub Główny Urząd Statystyczny.  Można też zastosować swoje własne kryteria dotyczące np. rodzaju prowadzonych działań, pamiętając o wspomnianych rekomendacjach dotyczących możliwie szerokiego dostępu.

Print Friendly, PDF & Email
2. Jesteśmy federacją organizacji, a planowany projekt będzie skierowany do naszych członków. Czy mieścimy się w wymogach konkursu sektorowego?

Projekt będzie spełniał wymogi, o ile uda się uzasadnić, że jego efekty będą wychodzić poza ramy samej federacji – organizacji parasolowej. Duże znaczenie ma skala i zasięg wspomnianego, szerszego oddziaływania.

Print Friendly, PDF & Email
3. Mamy prośbę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z definiowaniem działania: „badania, analizy, opinie i ekspertyzy potrzebne do realizacji działań wspierających rozwój sektora obywatelskiego”. Czy powyższe badania, ekspertyzy mają odnosić się tylko i wyłącznie do mechanizmów funkcjonowania organizacji, ruchów obywatelskich czy też mogą również wspierać merytorycznie obszary ich działań?

Działania badawcze i analityczne muszą być nakierowane na rozwój sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email
4. Z jakich badań należy korzystać planując projekt? Chcielibyśmy przedstawić rzetelną diagnozę i dobrze uzasadnić potrzebę realizacji projektu.

Źródła powinny być aktualne, wiarygodne i dotyczyć problemów, które są opisywane we wniosku. Mogą to być zarówno opracowania zewnętrznych podmiotów doświadczonych w realizacji badań, ale też badania własne organizacji wraz z opisem zastosowanej metodologii.

 

Print Friendly, PDF & Email
5. Mamy pytanie o reklamy na platformie Facebook, w kontekście kwalifikowalności kosztów. Korzystając z tego rodzaju promocji otrzymuje się fakturę z Facebook w kwocie netto (która zostaje pobrana z konta bankowego organizacji podpiętego pod Facebook) natomiast samemu należy samodzielnie doliczyć podatek dochodowy i VAT wg stawki obowiązującej w Polsce oraz je opłacić w urzędzie skarbowym. Proszę o informację, czy te „niestandardowe” koszty (de facto niewidoczne na dokumencie księgowym z FB) są kwalifikowalne w Programie.

Tak, VAT jest w tym przypadku kosztem kwalifikowanym (jeśli Grantobiorca nie ma możliwości odzyskania go). Zwracamy jednocześnie uwagę aby zachować staranność przy opisywaniu i dekretowaniu tych kosztów.

Print Friendly, PDF & Email
6. Czy jest możliwość łączenia narzędzi działań z poszczególnych priorytetów, tzn. czy jeśli nasz projekt zakłada monitoring prawa, czy możemy w nim również zawrzeć narzędzia rzecznictwa?

Tak, można łączyć różne typy działań, ale trzeba wskazać jeden dominujący. Powinno to też mieć potwierdzenie w opisie działań i narzędzi projektowych.

Print Friendly, PDF & Email
7. Jak mamy rozumieć wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2020 dla wnioskodawców?

Na etapie składania wniosku wstępnego Wnioskodawca deklaruje, że do 30 czerwca 2020 roku będzie miał sporządzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy lub – jeśli nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy.

Wnioskodawcy, którym przyznana będzie dotacja, będą zobowiązani do dostarczenia Operatorowi sprawozdania finansowego za ostatni rok: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz uchwałę odpowiedniego organu o przyjęciu sprawozdania (oryginał lub kopia poświadczona na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem) lub – jeśli Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorczego zestawienia przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy).

Print Friendly, PDF & Email
8. Gdzie znajdziemy informacje o wcześniejszych projektach finansowanych z Funduszy EOG?

Informacje o projektach realizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji w latach 2013-2017 można znaleźć na stronie www.ngofund.org.pl. Warto też skorzystać z dostępnej w serwisie wyszukiwarki projektów.

Print Friendly, PDF & Email
9. Planujemy projekt w którym będziemy współpracować z różnymi podmiotami, ale nie będzie to partnerstwo formalne. Czy taka sytuacja wyklucza jakiekolwiek punkty „za współpracę”?

Przy okazji oceny wniosków przez ekspertów/ekspertki w ramach „oceny partnerstwa” maksymalną liczbę punktów można otrzymać tylko w przypadku partnerstwa formalnego. Zwracamy natomiast uwagę, że kwestie dotyczące „współpracy z innymi podmiotami, wspierania sieci, koalicji itp.” pojawiają się także w innych punktach karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego (część zatytułowana: „Ocena wsparcia priorytetowych grup docelowych – maksymalnie 1 punkt), a także dwukrotnie w karcie oceny merytorycznej wniosku pełnego (część: „Ocena doświadczenia i zasobów wnioskodawcy” – maksymalnie 4 punkty oraz: „Ocena wsparcia priorytetowych grup docelowych” – maksymalnie 1 punkt).

Print Friendly, PDF & Email
10. Mamy wątpliwości czy planowane przeze nas działania są zgodne z wymogami konkursu. Jak to zweryfikować?

Zachęcamy do uważnej lektury Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców , a szczególnie 5. rozdziału opracowania, gdzie można znaleźć opisy poszczególnych typów działań w konkursie na projekty sektorowe. Proponujemy też zapoznanie się z nagraniami webinariów dla wnioskodawców, które są dostępne na kanale YouTube programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Print Friendly, PDF & Email
11. Czy kwota dotacji na rozwój instytucjonalny pomniejsza kwotę dotacji na realizację projektu?

Środki na rozwój instytucjonalny są kwotą dodatkową, niezależną od dotacji na realizację projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone wyłącznie na rozwój organizacji. Środki przeznaczone na rozwój organizacji nie mogą być wydatkowane na realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email
12. Kim są Państwa-Beneficjenci?

Do grupy Państw-Beneficjentów funduszy EOG zaliczamy:

 • Bułgarię

 • Chorwację

 • Cypr

 • Czechy

 • Estonię

 • Grecję

 • Litwę

 • Łotwę

 • Maltę

 • Polskę

 • Portugalię

 • Rumunię

 • Słowację

 • Słowenię

 • Węgry
Print Friendly, PDF & Email
13. Kim są Państwa-Darczyńcy?

Państwa-Darczyńcy to trzy państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia, Islandia, Liechtenstein, które przekazały środki na działanie Funduszu.

Print Friendly, PDF & Email
14. Czy w projekcie trzeba mieć partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu?

Realizacja projektu z partnerem nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców można wnioskować o dodatkową kwotę dotacji na pokrycie kosztów udziału Partnera w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
15. Czy fundacje z trzyosobowym zarządem, ale bez Rady Fundacji mogą brać udział w konkursie?

Wymóg posiadania organu kontroli wewnętrznej (np. rady fundacji) dotyczy wyłącznie fundacji, w których zarządzie zasiada tylko jedna osoba.

Print Friendly, PDF & Email
16. Czy jeśli organizacja ma kilka oddziałów, to czy może składać analogicznie więcej wniosków?

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko jako jeden Wnioskodawca, którego dotyczą ograniczenia w liczbie składanych wniosków przedstawione w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.

Print Friendly, PDF & Email
17. Czy wynagrodzenie koordynatora projektu to koszt bezpośredni?

Koszty wynagrodzenia osób przypisanych do projektu są kosztami bezpośrednimi.

Print Friendly, PDF & Email
18. Czy wynagrodzenie księgowej zajmującej się bieżącym rozliczaniem projektu to koszt bezpośredni?

Jeśli księgowa zajmuje się rozliczaniem różnych projektów i ogólnym prowadzeniem księgowości organizacji, to należy uznać to za koszt pośredni. Jeśli natomiast zgodnie z umową księgowa obsługuje wyłącznie projekt w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to koszt jej wynagrodzenia można zakwalifikować do kosztów bezpośrednich.

Print Friendly, PDF & Email
19. Kiedy można uznać, że pracownik jest zatrudniony wyłącznie do realizacji projektu?

Z treści umowy (lub w przypadku umowy o pracę – oddelegowania) powinno wynikać, czy dana osoba pracuje wyłącznie przy realizacji projektu, czy też jest zatrudniona w różnych projektach albo przy realizacji innych działań organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
20. Czy można pobierać opłaty od uczestników działań w ramach projektu?

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pobieranie opłat od uczestników projektu jest niedozwolone.

Print Friendly, PDF & Email
21. Czy środki z dotacji mogą stanowić wkład własny do innych projektów?

Zgodnie z wolą Darczyńców środki z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów.

Print Friendly, PDF & Email
22. W Podręczniku został podany przedział stawek, według których należy szacować wkład własny w postaci pracy wolontariuszy. Przy założeniu, że prace wolontariuszy będą miały różny charakter (prace proste i prace specjalistyczne), to czy należy wyszczególnić to osobno, np. wkład własny wolontariuszy wykonujących prace proste x euro i wkład wolontariuszy wykonujących prace specjalistyczne y euro, czy może należy uśrednić stawkę jako wspólną dla wszystkich?

Szacowaną wartość pracy wolontariuszy należy przedstawiać w szczegółowym budżecie osobno kalkulując wartość pracy przy wykorzystaniu różnych stawek. Taka kalkulacja będzie wymagana na etapie składania wniosku pełnego.

Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny w projektach nie jest obowiązkowy.

Print Friendly, PDF & Email
23. Czy Partnerzy i Lider powinni wnieść do projektu wkład własny współmierny do swoich kosztów? Czy też lider może wnieść 10% także za Partnera lub odwrotnie?

Zasady programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy nie określają proporcji, w jakich podmioty realizujące projekt w partnerstwie powinny wnieść wkład własny do projektu.

Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny w projektach nie jest obowiązkowy.

Print Friendly, PDF & Email
24. Czy dotację na rozwój instytucjonalny może w znacznej części lub w całości wykorzystać Partner projektu?

Dotacja na rozwój instytucjonalny może zostać wykorzystana w znacznej części lub całości przez Partnera projektu, pod warunkiem że jest on organizacją społeczną.

Print Friendly, PDF & Email
25. Czy Grantobiorca będzie mógł otrzymać przelew dotacji na konto walutowe?

Dotacje przekazywane będą wyłącznie na konta prowadzone w PLN.

Print Friendly, PDF & Email
26. Po jakim kursie przeliczane będą poniesione koszty? Czy organizacja będzie musiała pokrywać sama ewentualne ujemne różnice kursowe?

Koszty poniesione przy realizacji projektu będą przeliczane po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Ewentualne ujemne różnice kursowe organizacja będzie musiała pokryć samodzielnie, jednak przy proponowanym przez nas kursie różnice te nie powinny być duże.

Print Friendly, PDF & Email
27. Czy w budżecie należy przedstawić kwoty netto czy brutto?

W budżecie należy podać kwoty brutto. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskiwania VAT, co sprawia, że koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Wtedy należy w budżecie przedstawiać kwoty netto w odniesieniu do tych kosztów, w ramach których można odzyskać VAT.

Print Friendly, PDF & Email
28. Czy rozliczenia budżetu są ryczałtowe, czy na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków?

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają przedstawienia rzeczywiście poniesionych kosztów. Wyjątkiem jest rozliczenie kosztów pośrednich kalkulowanych jako stały procent od poniesionych przy realizacji projektu kosztów personelu. Stawka ryczałtowa rozliczania kosztów pośrednich (nie przekraczająca 15% kosztów personelu) powinna zostać zaproponowana przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku pełnego.

Print Friendly, PDF & Email
29. Czy mogę skonsultować swój wniosek z zespołem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy?

Wnioski oceniają eksperci i ekspertki, a nie zespół Programu. Oceniają je stosując wiedzę z Podręcznika (https://aktywniobywatele.org.pl/podrecznik-dla-wnioskodawcow-i-grantobiorcow) oraz karty oceny formalnej i merytorycznej (https://aktywniobywatele.org.pl/konkurs-na-projekty-sektorowe/).

W czasie przygotowania wniosku polecamy wnikliwe zapoznanie się z “Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz z kartami oceny formalnej i merytorycznej. Warto też  pokazać Państwa wniosek osobie niezaangażowanej w jego pisanie i poprosić go opinię – czy wszystko we wniosku jest zrozumiałe i dobrze opisane.

Print Friendly, PDF & Email
30. W którym momencie trzeba dostarczyć potwierdzenie wkładu własnego? Czy wkład może być wniesiony np. jednorazowo na początku projektu, czy trzeba go rozliczać sukcesywnie proporcjonalnie do wydanej dotacji?

Wkład własny wykazuje się dopiero w sprawozdaniach okresowych i/lub sprawozdaniu końcowym. Wtedy też trzeba przedstawić zgodę innego Grantodawcy na użycie jego dotacji jako wkładu własnego w naszym Programie. Wkład własny nie musi być proporcjonalnie sprawozdawany przy każdym sprawozdaniu okresowym i końcowym. Zachęcamy jednak, aby robić to regularnie, aby uniknąć problemów pod koniec realizacji projektu.

Uwaga! Decyzją z 8 czerwca 2020 wkład własny w projektach nie jest obowiązkowy.

Print Friendly, PDF & Email
31. Czy jeśli rozliczamy w projekcie 100% etatu danej osoby, to kwalifikowalne są wszystkie koszty jej zatrudnienia, łącznie z urlopami i chorobowym? A jeśli rozliczamy tylko część etatu? Pytanie dotyczy np. wynagrodzenia koordynatora.

W każdym przypadku kwalifikowalny jest pełen koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy. W przypadku pracowników zatrudnionych wyłącznie do projektu, konieczny będzie odpowiedni zapis w umowie. W przypadku zaś, gdy pracownik jest tylko częściowo zatrudniony przy projekcie, niezbędne będzie prowadzenie karty czasu pracy i przygotowanie rozliczenia w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Print Friendly, PDF & Email
32. Mamy jednoosobowy zarząd i nie posiadamy rady. Podjęliśmy uchwałę o zmianie tego stanu rzeczy. Zgłosiliśmy zmianę do KRS, ale jeszcze nie została oficjalnie wpisana. Czy w tej sytuacji możemy składać wniosek?

Możecie Państwo składać wniosek – pod warunkiem, że przy podpisywaniu umowy dostarczycie dokumenty potwierdzające decyzję organizacji oraz zgłoszenie tej decyzji do KRS.

Print Friendly, PDF & Email
33. Czy jeśli organizacja ma jednoosobowy zarząd, ale też radę, to może składać wniosek?

Organizacja, która ma jednoosobowy zarząd i radę, może składać wniosek.

Print Friendly, PDF & Email
34. Jaki jest podział dotacji między Lidera i Partnera?

W przypadku projektu partnerskiego to w budżecie Lidera musi znajdować się największa część kosztów całkowitych (tzn. kosztów projektu i środków na rozwój instytucjonalny). Budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu Lidera.

Print Friendly, PDF & Email
35. Czy obostrzenie dotyczące tego, że dotacji ani wkładu własnego nie można wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej ani odpłatnej dotyczy tylko działań związanych z realizacją projektu czy także działań związanych z rozwojem instytucjonalnym?

To obostrzenie dotyczy zarówno działań związanych z realizacją projektu,
jak i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego.

W przypadku działań związanych z rozwojem instytucjonalnym nie można
wykorzystywać dotacji ani wkładu własnego do prowadzenia działalności
gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej. Można natomiast
sfinansować z tych środków przygotowanie strategii tych działalności
(w tym strategii marketingowych).

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdy w ramach rozwoju
instytucjonalnego organizacja zamierza zakupić sprzęt biurowy (np.
laptop lub drukarkę), a poza działalnością statutową nieodpłatną
prowadzi także działalność gospodarczą lub odpłatną to w praktyce –
biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania wielu organizacji – nie jest
możliwe wykorzystywanie go wyłącznie do działalności statutowej
nieodpłatnej. W takiej sytuacji to obostrzenie należy interpretować jako
zakaz kupowania sprzętu, który w całości lub w większości będzie
wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej
odpłatnej.

Prosimy ponadto pamiętać, że w przypadku zakupu sprzętu, który będzie
klasyfikowany jako środek trwały za koszt kwalifikowalny możemy uznać tę
część amortyzacji, która odpowiada za wykorzystanie sprzętu do
działalności statutowej (więcej o tym w “Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” rozdz. 13.1.1).

Print Friendly, PDF & Email
Translate »
Content | Menu | Access panel