fbpx
Co wiemy o zwycięskich projektach sektorowych?
13 stycznia 2021

32 Wnioskodawców otrzyma dotacje w konkursie na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Do organizacji realizujących projekty wspierające sektor obywatelski w Polsce trafi 4,2 mln euro. Co wiemy o zwycięskich projektach?

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej dla cudzoziemców, wsparcie mało doświadczonych organizacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie czy formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności społecznej – to tylko kilka przykładów inicjatyw, które otrzymały dotacje.

Najwięcej, bo aż 21 Wnioskodawców prowadzić będzie działania wzmacniające rozwój organizacji społecznych i grup obywatelskich. Będą to przede wszystkim działania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji osób działających w organizacjach społecznych czy podejmujących inicjatywy na rzecz pożytku publicznego, ale też np. wsparcie rozwoju usług świadczonych przez organizacje. Pozostałe 11 wniosków to projekty rzecznicze, monitoringowe, badawcze a także promujące działania sektora obywatelskiego.

Ponad 4 mln euro rozdysponowane w tym konkursie przeznaczone będą zarówno na działania projektowe jak i na rozwój samych organizacji (każda organizacja może otrzymać na ten cel maksymalnie 12,5 tys. euro), pozwalający Wnioskodawcom i ich partnerom podnieść efektywność i jakość prowadzonych działań.

Do kogo skierowane są te projekty, które otrzymały dotację?

Zdecydowania większość wniosków, bo aż 21, ma zasięg ogólnopolski. 9 obejmuje jedno lub dwa województwa. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Dwa wnioski mają charakter międzynarodowy.

Kto skorzysta z projektów?

Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji społecznych i grup obywatelskich, działających na terenie całej Polski lub konkretnego regionu. Część ma bardziej sprofilowanych odbiorców, np. koła gospodyń wiejskich, organizacje prowadzące działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, zajmujące się dystrybucją żywności dla osób potrzebujących, pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje działające na rzecz migrantów, stojące na straży praw człowieka i praworządności czy działające na rzecz mobilizacji młodzieży do aktywności społecznej i uczestnictwa życiu publicznym.

W realizowanych projektach będą prowadzone m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie i wzmacnianie sieci organizacji, udostępnianie zasobów cyfrowych, infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, działania monitoringowe i rzecznicze, kampanie społeczne, badania dotyczące różnych aspektów działalności społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 31 z 32 organizacji, które dostały dotację, podjęło współpracę z partnerami z Polski, w większości z innymi organizacjami społecznymi, ale także z instytucjami samorządowymi. W przypadku kilku wniosków parterami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe. 10 organizacji zaprosiło do współpracy – oprócz partnerów z Polski – również  instytucje z Państw-Darczyńców, Norwegii i Islandii.

Przykładowe projekty

Większość projektów zakłada pomoc i wsparcie dla mniej doświadczonych organizacji, spoza dużych aglomeracji, z regionów o utrudnionym dostępie do programów pomocowych.

W ramach projektu  „Wschód Liderów” Fundacja  Szkoła Liderów   w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku prowadzić będzie cykl szkoleń dla lokalnych aktywistek i aktywistów w województwach świętokrzyskim i podlaskim.  Ze szkoleń,  doradztwa i indywidualnego tutoringu skorzysta 40 fundacji i stowarzyszeń z obu województw.

Dzięki dotacji  na projekt „OSP – potencjał młodych” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor udzieli wsparcia merytoryczno-organizacyjnego ponad 1000 jednostkom OSP w całym kraju.  W projekcie zaplanowano zajęcia przygotowujące młodych działaczy i działaczki do zarządzania organizacją oraz szkolenia rozwijające zdolności liderskie.

Krakowski Alarm Smogowy pomoże rozwinąć działalność na rzecz ochrony powietrza ponad 40 organizacjom i nieformalnym grupom w całej Polsce.

Z kolei Instytut Dialogu i Dyskursu z Torunia wraz ze Stowarzyszeniem Demagog zaplanowali „Szkołę Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, dzięki której ok. 50 polskich organizacji nauczy się jak poruszać się bezpiecznie w Internecie.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się inicjatywa Fundacji „Okno na Wschód” z Białegostoku realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich “Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim” 200 członkiń i członków lokalnych Kół skorzysta ze szkoleń nt. animacji środowiska lokalnego, zarządzania projektami i finansów. Autorzy projektu planują także powołać Podlaską Federację Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekt „Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, złożony przez Federację Polskich Banków w partnerstwie z norweską Matsentralen Norge, zakłada wsparcie szkoleniowe dla ok. 350 organizacji w całej Polsce. Autorzy projektu przygotują dla nich filmy instruktażowe, webinaria informacyjne m.in. nt. procedury odbioru żywności ze sklepów czy dokumentacji darowizn  żywnościowych. Opracują także propozycje zmian w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Przykładem wspierania mniej doświadczonych organizacji jest także inicjatywa Fundacji Merkury z Wałbrzycha, realizowana w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich” oraz Citizens Foundation Iceland z Islandii. Projekt „Pozarządowy ostry dyżur” zakłada kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków, aspektów formalno-prawnych czy umiejętności miękkich jak komunikacja.

Kolejne konkursy

W związku z tym, że w konkursie niewiele projektów dotyczyło działań z zakresu monitoringu tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych oraz rzecznictwa praw i interesów, w tym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs sektorowy, wyłącznie na projekty dotyczące tego typu działań. Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dotacje w tym konkursie podamy wkrótce. 

Tymczasem do poniedziałku 11 stycznia 2021 można składać wnioski w drugim konkursie na projekty tematyczne w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Szczególnie czekamy na projekty interwencyjne i pomocowe dla kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć m.in. działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do prowadzenia działalności społecznej w roli self-adwokatów oraz projekty, w których będą rozmawiać ze sobą osoby o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

A za dwa miesiące, w marcu br. ogłoszone zostaną konkursy  dotacyjne w naszym siostrzanym programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel