fbpx
Jak mamy rozumieć wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2020 dla wnioskodawców?

Na etapie składania wniosku wstępnego Wnioskodawca deklaruje, że do 30 czerwca 2020 roku będzie miał sporządzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok bilansowy lub – jeśli nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy.

Wnioskodawcy, którym przyznana będzie dotacja, będą zobowiązani do dostarczenia Operatorowi sprawozdania finansowego za ostatni rok: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz uchwałę odpowiedniego organu o przyjęciu sprawozdania (oryginał lub kopia poświadczona na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem) lub – jeśli Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorczego zestawienia przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy).

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel