fbpx
Jak należy rozumieć działania priorytetowe w Obszarze 2.? Na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatkowe punkty?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, które wpisują się w priorytet dla Obszaru wsparcia 2. Ochrona praw  człowieka i równe traktowanie. Priorytetowo traktowane będą  projekty, w których efekty monitoringu (czyli zaplanowanych, prowadzonych według przyjętych zasad działań mających na celu sprawdzenie jak działają m.in. władze, administracja, instytucje publiczne lub jak uchwalane i stosowane jest prawo, itd.) zostaną wykorzystane do prowadzenia działań rzeczniczych służących wprowadzeniu zmian w prawie i praktyce jego stosowania, działań interwencyjnych i/lub działań wpływających na kształtowanie się świadomości społecznej.

Przez działania rzecznicze rozumiemy aktywności służące wpływaniu na zmiany poprzez wyrażanie interesów poszczególnych grup społecznych. Celem działań rzeczniczych mogą być m.in.: zmiany regulacji prawnych (wprowadzenie nowych ustaw czy przepisów wykonawczych), zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwowanie praw (np. osób z grup mniejszościowych), zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Metodami działania – oprócz prób docierania z propozycjami zmian do decydentów – mogą być np. kampanie społeczne służące budowaniu poparcia dla proponowanych zmian, szukanie sojuszników i budowanie koalicji na rzecz zmian, uczestnictwo w różnego rodzaju ciałach opiniodawczych i doradczych (także na poziomie lokalnym).

Jako zaangażowanie w działania rzecznicze traktujemy także uczestnictwo w przygotowaniach do ich prowadzenia, np. zbieranie danych, które służą argumentowaniu potrzeby zmian, przygotowywanie kształtu propozycji nowych regulacji.

Dodatkowy punkt może być przyznany przez eksperta/ekspertkę tylko w sytuacji, gdy działania rzecznicze stanowią istotną część projektu i mają zasadnicze znaczenie dla jego celów i planowanych rezultatów, a nie są tylko jednym z wielu działań.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel